بررسی مقایسه میزان رضایت شغلی افسران و درجه داران کلانتری ها (فرماندهی انتظامی شهرستان کرمانشاه)

نوع مقاله : مقاله علمی - پژوهشی مستقل

نویسندگان

1 کارشناسی ارشد حقوق جزا و جرم شناسی، دانشگاه علوم انتظامی امین

2 کارشناسی ارشد روانشناسی، دانشگاه علوم انتظامی امین

3 کارشناسی ارشد جرم یابی، دانشگاه علوم انتظامی امین

4 کارشناسی ارشد فرماندهی و مدیریت، دانشگاه علوم انتظامی امین

چکیده

زمینه و هدف
بهبود عملکرد و پیشرفت سازمان ها به ایفای نقش و چگونگی عملکرد کارکنان بستگی مستقیم دارد. رضایت شغلی از جمله موضوعات مرتبط با روانشناسی سازمانی، رفتار شناسی و مدیریت منابع انسانی است که در رشد و تعالی سازمان ها نقش قابل توجهی دارد. سلامت نیروی کار، خلاقیت و نوآوری، تحرک و پویائی و ارزش آفرینی از مواردی هستند که سازمانها را موظف و ترغیب می کند تا به نیروی انسانی توجه خاصی داشته باشند.
روش
این پژوهش با هدف بررسی مقایسه میزان رضایت شغلی افسران و درجه داران کلانتری های فرماندهی انتظامی شهرستان کرمانشاه به روش توصیفی- پیمایشی انجام گرفته است.
نتایج
نتایج پژوهش نشان داد که: بین میانگین مقایسه رضایت شغلی، رضایت از فضا و محیط کاری، رضایت از ماهیت کار، رضایت ازایمنی شغلی، فرصت های موجود برای پیشرفت شغلی، حقوق و مزایا، امکانات رفاهی، بهداشتی بین دو گروه افسران و درجه داران در سطح ۵% تفاوت معنی دار وجود دارد ولی بین رضایت از ایمنی شغلی، تحصیلات بین دو گروه در سطح ۵% تفاوت معنی دار وجود ندارد.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Comparison of job satisfaction of police officers and non-commissioned officers (Kermanshah Disciplinary Command)

نویسندگان [English]

  • Khosrow Eskandari 1
  • Leila Zogi 2
  • Hamid Reza Farahmand 2
  • Noorullah Hosseini 3
  • Reza Golestani 4
1 Master of Criminal Law and Criminology, University of Police Emin
2 M.A of Psychology, Amin University of Law Enforcement Sciences
3 M.A of Criminology, Amin University of Law Enforcement Sciences
4 M.A of Command and Management, Police University Amin
چکیده [English]

Background and Purpose Improving the performance and progress of organizations directly depends on the role and performance of employees. Job satisfaction is one of the topics related to organizational psychology, behavior and human resource management, which has a significant role in the growth and excellence of organizations. Labor health, creativity and innovation, mobility and dynamism, and value creation are some of the things that oblige and encourage organizations to pay special attention to human resources. Method The aim of this study was to compare the job satisfaction of officers and non-commissioned officers of police stations in Kermanshah city by descriptive-survey method. Results The results showed that: between the average comparison of job satisfaction, satisfaction with the space and work environment, satisfaction with the nature of work, job safety satisfaction, opportunities for career advancement, salaries and benefits, welfare facilities, health between the two groups of officers and non-commissioned officers There is a significant difference at the 5% level, but there is no significant difference between job satisfaction and education between the two groups at the 5% level.

کلیدواژه‌ها [English]

  • satisfaction
  • Job satisfaction
  • officers
  • non-commissioned officers
  • Kermanshah Police Command