شناسایی مؤلفه های کلیدی و پیشران های تامین امنیت رویدادهای ورزشی جمهوری اسلامی ایران

نوع مقاله : مقاله مستخرج از رساله دکتری

نویسندگان

1 دانشجوی دکتری مدیریت راهبردی ورزشی دانشگاه آزاد اسالمی، واحد تهران شمال، تهران، ایران

2 استادیار گروه تربیت بدنی، دانشکده علوم انسانی ،واحد تهران شمال، دانشگاه آزاد اسلامی، تهران، ایران

3 استادیار گروه تربیت بدنی و مدیریت ورزشی و عضو هیئت علمی دانشگاه علوم انتظامی امین، تهران، ایران.

4 پژوهشگر پسا دکتری آینده پژوهی دانشکده مدیریت دانشگاه تهران، تهران، ایران

چکیده

زمینه و هدف: تمهیدات و فرایند های امنیتی در اماکن اجتماعی، ورزشی به خصوص ورزشگاه ها، جایگاه ویژه ای در تامین امنیت رویدادهای ورزشی دارد.هدف از این پژوهش شناسایی مؤلفه‌های کلیدی و پیشران‌های رویدادهای ورزشی در کشور ایران است.
روش شناسی: ماهیت این تحقیق توصیفی-تحیلی و روش آن کیفی-کمی است. برای گردآوری داده ها از از روش کیفی استفاده شده و سپس به کمک پرسشنامه ها و نرم افزار میک مک به داده های کمی تبدیل شده اند. گردآوری داده ها در این پژوهش حاصل فرایندی منسجم و به هم پیوسته با مصاحبه خبرگان، پنل خبرگان، پیمایش محیطی و تحلیل اثر متقابل با نرم افزار مذکور می باشد.
یافته های پژوهش: بر اساس نتایج پژوهش، هفت عامل کلیدی که نیروهای پیشران نامیده می شوند :مدیریت انتظامی امنیتی رویدادهای ورزشی، مدیریت عوامل انسانی و آمادگی عوامل اجرایی رویدادها، زیرساخت ها و استانداردهای امنیتی، فناوری های نوین امنیتی،نظارت و تدوین مقررات رویدادهای ورزشی، هماهنگی و ارتباطات سازمانهای مسئول، تشکیل مرکز فرماندهی و کنترل عملیات و تعیین افسران امنیتی باشگاه ها .
نتایج: پیشران مدیریت انتظامی امنیتی رویدادهای ورزشی به عنوان مهمترین پیشران های کلیدی تأمین امنیت رویدادهای ورزشی می-باشند. که جهت تأمین امنیت رویدادهای ورزشی، با توجه به تأثیرگذاری بعد مدیریتی بر سایر ابعاد، تخصص‌گرایی در مدیریت، نظارت و یکپارچگی ستاد فرماندهی از مهمترین اقدامات است و نقشه اثرگذاری و اثرپذیری مؤلفه های کلیدی میان آنها با بهره گیری از نرم افزار میک مک تحلیل و بازشکافی شده است.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Identification Of Key Components And Drivers Of Security Events In The Islamic Republic Of Iran

نویسندگان [English]

  • Morteza shoaei 1
  • Shiva azadfada 2
  • , Gholamreza Moradi Siasar 3
  • Ahad Rezaian Ghiye Bashi 4
1 PhD student in Strategic Sports Management, Islamic Azad University, North Tehran Branch, Tehran, Iran
2 - Assistant Professor, Department of Physical Education, Faculty of Humanities. North Tehran Branch,, Islamic Azad University, Tehran, Iran
3 Assistant Professor of Physical Education and Sports Management and faculty member of Amin University of Law Enforcement Sciences.iran. tehran
4 Postdoctoral Researcher, School of Management, University of Tehran, Tehran, Iran
چکیده [English]

Abstract
Background and object: Security arrangements and processes in social and sports places, especially stadiums, have a special place in ensuring the security of sports events. The purpose of this study is to identify the key components and drivers of sporting events in Iran.
Methodology: The nature of this research is descriptive-analytical and its method is qualitative-quantitative. The qualitative method was used to collect data and then converted into quantitative data with the help of questionnaires and Mick Mac software. Data collection in this study is the result of a coherent and interconnected process with interviewing experts, a panel of experts, environmental surveys, and interaction analysis with the software.
Research Findings: Based on the research results, seven key factors called propulsion forces: security disciplinary management of sporting events, human resource management, and preparedness of executive agents of events, infrastructure and security standards, new security technologies, monitoring, and regulation of events Sports, coordination and communication of responsible organizations, establishing a command and control center for operations and appointing club security officers.
Results: The drivers of sporting disciplinary management of sports events are the most important key drivers of providing security for sports events. To ensure the security of sporting events, due to the impact of the management dimension on other dimensions, professionalism in management, monitoring, and integration of the headquarters are one of the most important measures and the map of effectiveness and the effectiveness of key components among them using Mick, Mac software Has been analyzed and re-examined.
 

کلیدواژه‌ها [English]

  • Futurology
  • Sport Management
  • Security
  • Sports Events
1- احمدی اختیاری,مهدی،(1393) آینده پژوهی در تاریخ ، .سومین همایش ملی آینده پژوهی، http://futuresstudies.ir

2-ادیب روشن, فرشته،( 1395)، تدوین سناریوهای ورزش قهرمانی استان خراسان رضوی در افق 1404بر اساس روش ترکیبی سناریونویسی و تحلیل ساختاری. رساله دکتری دانشگاه آزاد اسلامی واحد مشهد،87-88

3-افتخاری, ابراهیم،( 1389)، مطالعه ابعاد مختلف امنیت در گردشگری ورزشی ایران.، پایان نامه ارشد تربیت بدنی دانشگاه تهران،12-13.

4-پدرام و عبدالرحیم،ازگلی،محمد، خسرو،حسنلو، منزوی،مسعود ( 1388) آینده پژوهی مفاهیم و روش ها . مرکز آینده پژوهی و علوم و فناوری دفاعی – موسسه آموزشی وتحقیقاتی صنایع دفاع،23-24.

5-پورمحمدی, محمدرضا, حسین زاده دلیر, کریم, قربانی, رسول، زالی, نادر،(1389)، مهندسی مجدد فرایند برنامه ریزی با تأکید بر رویکرد آینده نگاری. مجله جغرافیا و توسعه، شماره .58-37 ،20

6-جلیلیان, غلامرضا،( 1383)، توصیف وضعیت باشگاه های فوتبال حرفه ای ایران و مقایسه با چند کشور منتخب. رساله دکتری،دانشگاه تربیت معلم،45-46

7-جوادی پور, محمد، سمیع نیا, مونا، (1392)، پژوهش های کاربردی در مدیریت ورزشی.، دوره اول بهار ،شماره23-24،4

8-خزائی, علی، (1393)، امنیت، مهم‌ترین مولفه در جذب توریست. ویژه نامه اولین همایش ملی امنیت و توسعه پایدارگردشگری،اصفهان, .73-78

9-زالی,نادر، ( 1388) آینده نگاری توسعه منطقه ای با رویکرد برنامه ریزی سناریومبنا (نمونه موردی: استان آذربایجان شرقی) رساله دکتری جغرافیا و برنامه‌ریزی شهری، دانشگاه تبریز123-125

10-سادات الحسنی, مهدی، ( 1393)، مقایسه دیدگاه تماشاچیان و مسئولان برگزاری مسابقات فوتبال به مدیریت امنیت در استادیوم آزادی.،مطالعات راهبردی ورزش و جوانان، شماره .168-159 ,،23

11-سهرابی , لیلا (1397) آینده پژوهی ورزش قهرمانی کشور به روش دلفی.، پایاننامه کارشناسی ارشد دانشکده تربیت بدنی و علوم ورزشی دانشگاه علامه طباطبائی،33-34.
.
12-فلاحی، احمد, اسدی, حسن، خبیری, محمد، (1388)، مقایسه عوامل مؤثر بر حضور تماشاچیان گاهگاهی، منظم، و متعصب در مسابقات لیگ برتر فوتبال، نشریه مدیریت ورزشی، شماره 247-250,،2

13-کارگر, غلامعلی, غفوری, فرزاد, محمدی مقدم, یوسف، مرادی سیاسر,غلامرضا (1395) ارائه الگوی عوامل تأثیرگذار بر امنیت رویدادهای ورزشی ایران. فصلنامه انتظام اجتماعی، سال هفتم، شماره .170-157 ,4

14-همتی نژاد ، مهرعلی، قلی زاده، محمدحسن, تریسی, فرجی, رسول (1394) نقش مدیریت و برنامه ریزی مسابقات فوتبال در امنیت ورزشگاه ها، دوفصلنامه مدیریت و توسعه، سال سوم، شماره ،2پیاپی .15-1 .
15- Boyle, P. (2012). Securing the Olympic Games: Exemplifications of developments in urban
security governance. Dissertation Abstracts International Section A: Humanities and
Social Sciences. Retrieved from.                                                             
16- Ebrahim, K., Khoury, J., Kalkwarf, H., & Lanphear, B. (2017). Trends and patterns of
playground injuries in United States children an adolescents. Ambulatory Pediatrics.
17- Finch, C., Gabbe, B., Lloyd, D., Cook, J., Young, W., Nicholson, M., & Doyle, T. (2011).               
Towards a national sports safety strategy: addressing facilitators and barriers towards
safety guideline uptake. . Injury Prevention : Journal of the Inter. Retrieved from
http://doi.org/10.1136/ip.2010.031385.
18-Fried, G. (2015). Managing Sport Facilities, 3E: Human Kinetics.                                                 
19- Hall, ,., Cooper, W., Marciani, L., & McGee, J. (2008). Security management for sports and
special events: An interagency approach to creating safe facilities. Human Kinetics.                             
20- Hall, S. (2010). An Examination of British Sport Security Strategies, Legislation, and Risk
Management Practices: Lessons Learned from the English Football League. The Sport
Journal,. 13(2), 1-7.                                                                                               
21- Lhotsky, G., Jackson, E., & Kent, A. (2006). An analysis of risk management at NCAA
division IA Football stadiums.                                                         
22- Lipton, E. (2005). US report lists possibilities for terrorist attacks and likely toll. New York
Times. 16.                                                                                  
23- Lucenko, L. (1997). Spectator safety management in baseball/softball. Paper presented at the
International Symposium on Safety in Baseball/Softball.                                                 
24- Melrose, A., Hampton, P., & Manu, P. (20011). Safety at sports stadia. In Procedia
Engineering. (Vol. 14, pp. 2205–2211). Retrieved from     .                    
http://doi.org/10.1016/j.proeng.2011.07.277
26- Miller, J., Veltri, F., & Gillentine, A. (2008). Spectator perception of security at the Super Bowl
after 9/11: Implications for sport facility managers. Smart Journal,. 4(2), 16-25.                            
27- Rayet, ,. (2000). How to Become a Sport Safe Club: Guidelines for developing and
implementing a sport safety plan. Journal of Science and Medicine in Sport, 3(2,
Supplement 1
.                                           
28- Samatas, M. (2007). Security and Surveillance in the Athens 2004 Olympics Some Lessons
From a Troubled Story. International Criminal Justice Review,. 17(3), 220-238.                      
29- shen ,  I. (2012) . Kadin  ve ynetim.  Journal  yonetim. 8(11): 12-14.                                      
(2005). Texas Engineering Extension Service (TEEX). (2005, January) Threat and risk
assessment (local jurisdiction) (3rd   ed.). College Station, TX.                                                  

30- Tichaawa, M., & Swart, K. (2009). Cameroonian Fans' Perceptions of the 2010 Fifa World
Cup: A Case Study of Buea and Limbe. Cape Peninsula University of Technology.
31- Hackman, J. R. & Oldham, G. R. (2014). Motivation  Through the Design of Work: Test of a Theory. Organizational Behavior and Human Performance, 16(2), pp. 250-279.