تاثیر وجدان کاری در کاهش تخلفات اداری از منظر قرآن کریم و روایات اسلامی

نوع مقاله : مقاله مستخرج از رساله دکتری

نویسنده

گروه اخلاق و تربیت اسلامی دانشکده عقیدتی سیاسی دانشگاه علوم انتظامی امین

چکیده

خلل‌ها و کاستی‌های موجود در انجام تکالیف حرفه‌ای، محقق را بر آن داشت که نقش وجدان کاری را در کاهش تخلفات اداری بررسی نماید و با ارائه رهنمودهای دین مبین اسلام، گامی علمی در افزایش دانش و بهبود منش کارمندان برداشته شود. این نوشتار بر آن است تا دیدگاه اسلام را راجع به نقش وجدان کاری در جهت کاهش تخلفات مورد ارزیابی قرار دهد و الگوی مناسب و اتمّ الهی اسلامی را برای تصحیح و تنظیم رفتار فردی و اجتماعی ارائه نماید. هدف اصلی این تحقیق، تبیین نقش وجدان کاری در کاهش تخلفات حوزة کاری بر اساس آموزه‌های قرآن کریم است.
روش: تحقیق حاضر از نظر نوع تحقیق کاربردی و از نظر روش اجرای پژوهش کیفی با تحلیل متون اسلامی در زمینه تحقیق است. نویسنده با بررسی چندین متن و استفاده از آیات و روایات تلاش نموده که براهین و ارتباط بین وجدان کاری و تخلفات را از منظر اسلام مورد تجزیه و تحلیل قرار دهد.
یافته ها: یافته های تحقیق نشان می دهد که پانزده عامل در فرآیند تصمیم‌گیری، استفاده از ابزارهای فرهنگی، پرهیز از تفاوت و تبعیض در تقویت وجدان کاری از منظر اسلام موثر هستند.
نتایج و پیشنهادها:  این تحقیق مشخص می‌سازد که وجدان کاری تحت تأثیر عوامل مختلف فردی، اجتماعی و سازمانی است و می توان با ارائه فرصت لازم برای ترفیع کارکنان، شرکت کارکنان در تصمیم گیری‌های سازمانی، تفویض اختیار، تقسیم کار مطلوب کارکنان، انتساب مدیران شایسته و اجرای برنامه‌های آموزشی در ارتقاء وجدان کاری کارکنان همت گمارد
زمینه و هدف: وجدان کاری نوعی احساس تعهد درونی در جهت رعایت ارزش‌ها و الزامات در ارتباط با انجام صحیح کار و حرفه است. خلل‌ها و کاستی‌های موجود در انجام تکالیف حرفه‌ای، محقق را بر آن داشت که نقش وجدان کاری را در کاهش تخلفات اداری بررسی نماید و با ارائه رهنمودهای دین مبین اسلام، گامی علمی در افزایش دانش و بهبود منش کارمندان برداشته شود. این نوشتار بر آن است تا دیدگاه اسلام را راجع به نقش وجدان کاری در جهت کاهش تخلفات مورد ارزیابی قرار دهد و الگوی مناسب را برای تصحیح و تنظیم رفتار فردی و اجتماعی ارائه نماید. هدف اصلی این تحقیق، تبیین نقش وجدان کاری در کاهش تخلفات حوزة کاری بر اساس آموزه‌های قرآن کریم است.
روش: تحقیق حاضر از نظر نوع تحقیق کاربردی و از نظر روش اجرای پژوهش کیفی با تحلیل متون اسلامی در زمینه تحقیق است. نویسنده با بررسی درآیات و روایات تلاش نموده که براهین و ارتباط بین وجدان کاری و تخلفات را از منظر اسلام مورد تجزیه‌وتحلیل قرار دهد.
یافته‌ها: یافته‌های تحقیق نشان می‌دهد که پانزده عامل در فرآیند تصمیم‌گیری، استفاده از ابزارهای فرهنگی، پرهیز از تفاوت و تبعیض در تقویت وجدان کاری از منظر اسلام مؤثر هستند.
 نتایج و پیشنهادها: نتایج این تحقیق مشخص می‌سازد که وجدان کاری تحت تأثیر عوامل مختلف فردی، اجتماعی و سازمانی است و می‌توان با ارائه فرصت لازم برای ترفیع کارکنان، شرکت کارکنان در تصمیم‌گیری‌های سازمانی، تفویض اختیار، تقسیم‌کار مطلوب کارکنان، انتساب مدیران شایسته و اجرای برنامههای آموزشی در ارتقاء وجدان کاری کارکنان همت گمارد.
کلیدواژه‌ها: وجدان کاری، تخلفات اداری، اسلام ، ضعف اعتقادی.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

The effect of work conscience in reducing administrative violations from the perspective of the Holy Quran and Islamic traditions

چکیده [English]

خلل‌ها و کاستی‌های موجود در انجام تکالیف حرفه‌ای، محقق را بر آن داشت که نقش وجدان کاری را در کاهش تخلفات اداری بررسی نماید و با ارائه رهنمودهای دین مبین اسلام، گامی علمی در افزایش دانش و بهبود منش کارمندان برداشته شود. این نوشتار بر آن است تا دیدگاه اسلام را راجع به نقش وجدان کاری در جهت کاهش تخلفات مورد ارزیابی قرار دهد و الگوی مناسب و اتمّ الهی اسلامی را برای تصحیح و تنظیم رفتار فردی و اجتماعی ارائه نماید. هدف اصلی این تحقیق، تبیین نقش وجدان کاری در کاهش تخلفات حوزة کاری بر اساس آموزه‌های قرآن کریم است.
روش: تحقیق حاضر از نظر نوع تحقیق کاربردی و از نظر روش اجرای پژوهش کیفی با تحلیل متون اسلامی در زمینه تحقیق است. نویسنده با بررسی چندین متن و استفاده از آیات و روایات تلاش نموده که براهین و ارتباط بین وجدان کاری و تخلفات را از منظر اسلام مورد تجزیه و تحلیل قرار دهد.
یافته ها: یافته های تحقیق نشان می دهد که پانزده عامل در فرآیند تصمیم‌گیری، استفاده از ابزارهای فرهنگی، پرهیز از تفاوت و تبعیض در تقویت وجدان کاری از منظر اسلام موثر هستند.
نتایج و پیشنهادها: نتایج این تحقیق مشخص می‌سازد که وجدان کاری تحت تأثیر عوامل مختلف فردی، اجتماعی و سازمانی است و می توان با ارائه فرصت لازم برای ترفیع کارکنان، شرکت کارکنان در تصمیم گیری‌های سازمانی، تفویض اختیار، تقسیم کار مطلوب کارکنان، انتساب مدیران شایسته و اجرای برنامه‌های آموزشی در ارتقاء وجدان کاری کارکنان همت گمارد

کلیدواژه‌ها [English]

  • Work Conscience
  • administrative violations
  • Islam
  • religious weakness