جایگاه پلیس در نظام های کیفری رویه قضایی ، حقوق نوشته و ایران

نوع مقاله : مقاله مستخرج از رساله دکتری

نویسندگان

1 گروه حقوق جزا و جرم‌شناسی، واحد تهران مرکزی، دانشگاه آزاد اسلامی، تهران، ایران. dadresanm@yahoo.com

2 گروه حقوق جزا و جرم‌شناسی دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم و تحقیقات، تهران، ایران. (نویسنده مسئول) M-mahdavisabet@srbiau.ac.ir

3 گروه حقوق جزا و جرم شناسی ، واحد تهران مرکزی، دانشگاه آزاد اسلامی، تهران، ایران H00.shambayati@iauctb.ac.ir

چکیده

 در نظام‌های کیفری جهان برای پلیس، جایگاه و اختیارات خاص و معینی پیش‌بینی ‌شده که ملهم از اصول و آموزه‌های هر نظام عدالت کیفری بوده و به طور طبیعی تفاوت‌هایی بین آن‌ها مشهود و قابل سنجش و ارزیابی بوده و شناسایی آن‌ها می‌تواند به رفع نقاط ضعف و قوت نظام کیفری کمک کند.
 در نظام کیفری کامن لا به دلیل تبعیت از نظام اتهامی و ارتباط شبکه‌ای، پلیس اختیارات گسترده‌تری در تحقیقات مقدماتی دارد اما در نظام کیفری سیویل لا (نظام رومی ژرمنی) این اختیارات وجود نداشته و پلیس در فرآیند دادرسی ملزم به تبعیت و جلب نظر مقامات دادسرا در چارچوب ارتباط سلسله مراتبی می‌باشد؛ که این جایگاه سلسله مراتبی و تبعیت از دادسرا در نظام کیفری ایران نیز با تغییرات اندکی وجود دارد.
جایگاه پلیس در نظام کیفری ایران و نحوه ارتباط آن با دستگاه قضایی از نظر نوع ارتباط آن‌ها با یکدیگر که در قانون تعریف شده (ارتباط سلسله مراتبی) نیازمند بازنگری بوده و اعطای برخی از اختیارات در راستای برخورد با جرایم خرد به پلیس، ضمن حفظ تعامل بین پلیس و دستگاه قضایی و تمرکززدایی از مأموریت‌های پیشگیری پلیس، به تقویت جایگاه پلیس در تحقیقات مقدماتی منتهی می‌شود.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

The Position of the Police in the Criminal Systems of Judicial Procedure, Written Law and Iran

نویسندگان [English]

  • Marjan Dadresan 1
  • Mohammadali Mahdave 2
  • hooshang shambayati 3
1 Criminal Law and Criminology, Islamic Azad University, Central Tehran Branch, Tehran, Iran
2 Department of Criminal Law and Criminology, University of Tehran, Iran.
3 Department of Criminal Law and Criminology, University of Tehran, Iran.
چکیده [English]

C
Background and objectives: In the world's criminal systems, the police have specific positions and powers that are inspired by the principles and teachings of each criminal justice system, and naturally there are obvious differences between them that can be measured and evaluated, and identifying them can help the criminal system eliminate weaknesses.
Methodology: According to the theoretical subject of the research, in terms of its nature it is of an applied research type which was conducted using library resources and documentary studies and translations of criminal laws and the presentation of materials was descriptive-analytical.
Findings: In the criminal system of common law, the police have a broader power for preliminary investigation due to the criminal prosecution and network communication system, but in the civilian criminal system there was no such authority, and the police are required to comply with prosecutors. It is within the framework of hierarchical communication; this hierarchical position and adherence to the prosecutor's office in the Iranian penal system also exists with minor changes.
Results: The position of the police in the Iranian penal system and how it relates to the judiciary in terms of the type of communication they have with each other and defined in the law (hierarchical communication) needs to be reconsidered and granting some powers to deal with petty crimes to the police, while maintaining interaction between the police and the judiciary and decentralizing police prevention missions, will strengthen the position of the police in preliminary investigations.
 

کلیدواژه‌ها [English]

  • Police
  • Criminal system of common law
  • Civilian criminal system
  • Iranian criminal system
  • Trial process