بررسی تطبیقی ساز و کارهای انتظامی استرداد دارایی های ناشی از جرایم مرتبط با مواد مخدر در سیاست جنایی بین المللی و سیاست جنایی ایران با تاکید بر دستاوردها برای ناجا

نوع مقاله : مقاله مستخرج از رساله دکتری

نویسندگان

1 دانشجوی دکتری حقوق کیفری و جرم شناسی، دانشکده حقوق، الهیات و علوم سیاسی ، واحد علوم و تحقیقات، دانشگاه آزاد اسلامی، تهران، ایران.

2 استادیار گروه حقوق جزا و جرم شناسی، دانشکده حقوق، الهیات و علوم سیاسی، واحد علوم و تحقیقات، دانشگاه آزاد اسلامی، تهران، ایران

3 استاد گروه حقوق جزا و جرم شناسی، دانشکده حقوق و علوم سیاسی، واحد علوم و تحقیقات، دانشگاه آزاد اسلامی، تهران،

4 استادیار گروه حقوق جزا و جرم شناسی، دانشکده حقوق، واحد تهران مرکز، دانشگاه آزاد اسلامی، تهران، ایران.

چکیده

زمینه و هدف: زمینه تحقیق حاضر در حوزه ساز و کارهای حقوقی -انتظامی بین المللی و داخلی ناظر بر استرداد دارایی های ناشی از جرایم مرتبط با مواد مخدر می باشد. این پژوهش به هدف توسعه شناسایی ساز و کارهای جدید ناظر بر استرداد دارایی های ناشی از فعالیت های مجرمانه مرتبط با مواد مخدر با رویکرد حقوقی-انتظامی تهیه شده است.
روش: این تحقیق از نظر نوع، کاربردی و روش توصیفی-تحلیلی اطلاعات لازم با استفاده از مطالعات کتابخانه ای و از طریق فیش برداری و رجوع به منابع معتبر حقوقی داخلی و بین المللی تبیین شده است.
یافته ها : یافته ها نشانگر این موضوع است که مهم ترین ابزار اینترپل ، صدور اعلان نقره ای خاص استرداد دارایی های ناشی از فعالیت های مجرمانه سازمان یافته بین المللی از جمله مواد مخدر می باشد همچنین از آنجا که اصل سرعت استرداد دارایی های ناشی از فعالیت های مجرمانه مرتبط با مواد مخدری، لازم و ضروری است. بنابراین ساز و کارهای غیررسمی نیروی انتظامی جمهوری اسلامی ایران در آن عضویت ندارد به نحو مطلوب تری می تواند منافع ملی را در بازگرداندن دارایی های جرایم مرتبط با مواد مخدر تامین نماید.
نتیجه: تحقیق حاضر مهم ترین چالش ها و خلاءها در عملکرد پلیس ایران نسبت به استرداد دارایی های ناشی از فعالیت های مجرمانه مرتبط با مواد مخدر، عدم تقویت نظام همکاری های بین المللی انتظامی در زمینه استرداد دارایی ها و عدم اتکا به ساز و کارهای غیررسمی استرداد دارایی ها به منظور تسریع در این روند می باشد.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

A Comparative Study of Disciplinary Mechanisms for the Return of Assets from Drug-Related Crimes in International Criminal Policy and Iranian Criminal Policy with Emphasis on Achievements for the NAJA

نویسندگان [English]

 • Ali Dastoor 1
 • Mohammad-Ali Mahdavi Sabet 2
 • Mohammad Ashouri 3
 • Mansour Rahmdel 4
1 PhD Candidate in Criminal Law and Criminology, Faculty of Law, Theology and Political Science, Science and Research Branch, Islamic Azad University, Tehran, Iran.
2 Assistant Professor, Department of Criminal Law and Criminology, Faculty of Law, Theology and Political Science, Science and Research Branch, Islamic Azad University, Tehran, Iran (Corresponding Author).
3 Professor, Department of Criminal Law and Criminology, Faculty of Law and Political Science, Science and Research Branch, Islamic Azad University, Tehran, Iran.
4 Assistant Professor, Department of Criminal Law and Criminology, Faculty of Law, Central Tehran Branch, Islamic Azad University, Tehran, Iran.
چکیده [English]

Background and Aim: The present research in the field of international and domestic legal-disciplinary mechanisms oversees the return of assets resulting from drug-related crimes. This study aims to develop the identification of new mechanisms for the return of assets resulting from criminal activities related to drugs with a legal-disciplinary approach.
Method: This research has been explained in terms of type, application and descriptive-analytical method of necessary information using library studies and by taking notes and referring to valid domestic and international legal sources.
Findings: The findings in the present study indicate that the most important tool of Interpol is the issuance of a special silver notice for the return of assets resulting from international organized criminal activities, including narcotics. Also according to the provision of restitution of assets in international conventions, especially Article 5 of the International Convention against Narcotics, as well as related documents, including the International Convention against Corruption, two mechanisms can be used within the framework. These so-called formal mechanisms and informal mechanisms such as Star, Greco, etc., which are outside the framework of these conventions were used. Also because the principle of speed in the return of assets resulting from criminal activities related to drugs is necessary.

Conclusion:

کلیدواژه‌ها [English]

 • asset restitution
 • Naja
 • Interpol
 • Drug Crimes
 • silver declaration
 1. پاکجو، افشین. ( 1389 ). تعهدات دولت های عضو کنوانسیون مبارزه با فساد: استرداد دارایی های نامشروع .( پایان نامه کارشناسی ارشد رشته حقوق بین الملل)، دانشگاه پیام نور ، تهران.
 2. حسینی، سیده ام البنین؛ عیسایی تفرشی ، محمد .(1397). بازتعریف مفهوم استرداد دارایی های نامشروع در نظام حقوقی انگلستان و ایران، فصلنامه پژوهش های تطبیقی،4  (22): 63-29. قابل بازیابی از:

https://clr.modares.ac.ir/article-20-16391-fa.pdf

 1. شریف شاهی، محمد؛ دهشیری، آمنه؛ نوروزی، قدرت الله.( 1395).استرداد اموال تاراج شده در حقوق بین الملل مبارزه با فساد. فصلنامه راهبرد،3 ( 78): 298-275. قابل بازیابی:

https://media.farsnews.ir/Uploaded/Files/Documents/1396/10/29/13961029000638.pdf

 1. شهبازی، مهدی. (1395). بررسی کنوانسیون پالرمو و نقش آن در ماموریت های اینترپل. (پایان نامه کارشناسی ارشد رشته حقوق بین الملل)، دانشگاه آزاد واحد تهران مرکز.
 2. مظفری ، مجتبی. ( 1395 ).قواعد و اصول ناظر بر استرداد دارایی های ناشی از فساد از منظر حقوق و فقه اسلامی با رویکردی بر قوانین بین المللی.( پایان نامه کارشناسی ارشد)، دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران مرکز.

6. Academie de Droit International.( 1998)  The Palestine Year book of Intenational Law, 1996-1997 '' , Martinus Nijhoff Publishers.

 1. 7.  Brown S, James and Wilson , George, G .(1910)  .The American Journal of International Law . American Society of International Law.

8. Brun, J, et al.(2011). Asset Recovery Handbook: A Guide for Practitioners . World Bank Publications.

9. Civil Asset Recovery( 2007) ( International Cooperation ) ( Jersey ) Law .

 1. Cubbage, C. J. Brooks , D.(2016). Corporate Security in the Asia-Pacific Region: Crisis, Crime, Fraud, and Misconduct, CRC Press.
 2. Egede, E.(2013). Politics of International Law and International Justice. Edinburgh University Press.
 3. Hussain, Y(2012). Corruption Free India: Fight to Finish . readworthy.
 4. International Monetary Fund.(2018). Liechtenstein: Detailed Assessment Report on Anti-Money Laundering and Combating the Financing of Terrorism ‘’ , International Monetary Fund.
 5. Interpol.(2020). Factsheet on  International Notices System . COM/FS/2020-03/GI-02 .Available from :

https://www.interpol.int/en/content/download/625/file/GI-02%20-20NOTICES%20Factsheets_EN.pdf?inLanguage=eng-GB

 1. Ivory, R.(2014). Corruption, Asset Recovery, and the Protection of Property in Public International Law, Cambridge University Press.
 2. Klose, B H.(2019). Asset Tracing & Recovery: The FraudNet World Compendium, Erich Schmidt Verlag GmbH & Co KG.
 3. OECD, Asian Development Bank (2010). ADB/OECD Anti-Corruption Initiative for Asia and the Pacific Asset Recovery and Mutual Legal Assistance in Asia and the Pacific , OECD Publishing. .
 4. Sen, B.(2012). A Diplomat’s Handbook of International Law and Practice, Springer.
 5. Sing L, L .(2007). The International Environment and China's Twin Models of Development  , Peter Lang
 6. Walker, C  . King , C.(2014). Dirty Assets: Emerging Issues in the Regulation of Criminal and Terrorist Assets  , Ashgate Publishing, Ltd.

United Nations Congress on the Prevention of Crime and the Treatment of Offenders , ( 2019) Basic Principles on the Independence of the Judiciary, Report of the Seventh, A/CONF/121/22/rev.1, UN Sales # E.86.IV.1, Part I.D.2