بررسی عوامل مؤثر بر بهبود عملکرد نیروی انتظامی در کنترل خشونت و حفظ امنیت تماشاگران رقابت‌های لیگ برتر فوتبال ایران

نوع مقاله : مقاله مستخرج از طرح پژوهشی

نویسندگان

1 کارشناسی ارشد مدیریت ورزشی، دانشگاه مازندران، ایران، بابلسر.

2 دانشیار مدیریت ورزشی، دانشگاه مازندران، ایران، بابلسر. ( نویسنده مسئول )

3 دکترای مدیریت ورزشی، دانشگاه مازندران، ایران، بابلسر.

چکیده

زمینه و هدف: پژوهش بررسی عوامل مؤثر بر بهبود عملکرد نیروی انتظامی در برقراری امنیت مسابقات است.
روش پژوهش: بر اساس هدف از نوع کاربردی؛ روش پژوهش به صورت کیفی و کمی؛ نمونه‌گیری در بخش کیفی به صورت گلوله برفی بود. جامعه آماری پژوهش شامل مسئولین باشگاه، بازیکنان، هواداران، پیشکسوت‌ها و نیروی انتظامی می‌باشد. در بخش کیفی از جامعه آماری منتخب که شامل 23 نفر بودند مصاحبه به صورت نیمه هدایت‌شده انجام شد و تا رسیدن به اشباع نظری مصاحبه ادامه یافت. در این مرحله 5 عامل و 32 گویه شناسایی شدند. مرحله بعد به روش دلفی در دو دور انجام گرفت که مرحله اول و دوم دلفی گویه های به دست آمده در قالب پرسشنامه تهیه و به صورت بلی/خیر در اختیار مصاحبه‌شوندگان قرار گرفت؛ بعد از تائید مرحله بعدی پرسشنامه به صورت 5 گزینه‌ای لیکرت، با استفاده از روش تصادفی ساده در اختیار 180 نمونه آماری قرار گرفت.
یافته ها: نتایج پژوهش نشان داد به ترتیب ابعاد عوامل فرهنگی و اجتماعی با بار عاملی 75/0، بعد مدیریت با بار عاملی 64/0، بعد امنیتی با بار عاملی 43/0، عوامل مرتبط با مسابقه با بار عاملی 27/0 و بخش آموزشی با بار عاملی 13/0، دارای بیشترین اهمیت بودند.
نتیجه گیری: با توجه به یافته‌های پژوهش می‌توان نتیجه گرفت، نیروی انتظامی و مدیریت قوی باشگاه با فرهنگ‌سازی مناسب نقش بسزایی در کاهش خشونت تماشاگران دارند.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Investigating the Effective Factors on Improving the Performance of the Police Force in Controlling Violence and Maintaining the Security of Spectators in Iranian Premier Football League Competitions

نویسندگان [English]

 • Tayyebeh Yanpi 1
 • Morteza Doosti 2
 • Mohammad Zare Abandansari 1
 • , Abolfazl Darvishi 3
1 MA in Sports Management, Mazandaran University, , Babolsar. Iran, Babolsar
2 Morteza Dousti Scientific Position: Associate Professor of Sport Management Address: University of Mazandaran, Babolsar, Mazandaran, Iran (Corresponding Author).
3 PHD in Sport Management, University of Mazandaran, Babolsar, Iran..
چکیده [English]

Abstract
Background and objectives: Spectator behavior management has been one of the criteria for evaluating the performance of police in ensuring the security of sports competitions. Therefore, according to the subject of this research, the performance of the police force and the control of spectator violence in the Premier Football League competitions have been studied.
Methodology: In terms of its objectives the present study is of an applied research type and descriptive-analytic. The research method is mixed (qualitative-quantitative). The first phase (qualitative) was conducted using interview tools with 32 individuals from club officials, players, fans, deans and law enforcement personnel. The sampling was done using available and purposeful method at this stage and 41 factors were identified through qualitative analysis. In the quantitative phase, using the factors identified in the qualitative phase, a questionnaire was developed and through a modified classic Delphi this questionnaire was provided for the interviewees, which was conducted in two stages. Analysis of items that had at least 60% positive response remained in the next step. At this stage, 5 dimensions and 32 items were identified. At the third stage, through a Delphi questionnaire and a quantitative interview, 180 individuals were provided with a researcher-made questionnaire. To determine the face and content validity, it was sent to 5 professors of sports management and its reliability was obtained through Cronbach's alpha as 86%.
Findings: The findings showed that the cultural and social dimension with a factor load of 0.75, management dimension with a factor load of 0.64, control and monitoring dimension with a factor load of 0.43, recognition of violence and abnormal behaviors with a factor load of 0.27 and the educational dimension with a factor load of 0.13 were the most important.
Results: It is important for police force to be vigilant with strategic plans against events that may occur during sports competitions and to prevent the recurrence of problems.
Keywords: Police performance, Spectator security, Violence control, Iranian Football Premier League.

کلیدواژه‌ها [English]

 • police performance
 • Spectator security
 • Violence control
 • Iranian Football Premier League
 1. اچ. بل، آرتور و اسمیت، دیل. ام (1388). پرورش توانایی‌های رهبری. (سید بهشاد حسینی، مترجم). تهران: سازمان مدیریت صنعتی
 2. احمدی، حسن. (1398). شناسایی مهارت‌های ارتباطی افسران صف به منظور کاهش فرار از خدمت، پرخاشگری و احساس افسردگی سربازان مراکز آموزش سربازی ناجا، (طرح پژوهشی)، مرکز تحقیقات کاربردی معاونت تربیت و آموزش ناجا، تهران.
 3. اسکندری، کریم؛ خوشه مهر، نقی قصابی. (1394). عوامل مؤثر بر ارتقای سطح مهارت‌های ارتباطی فرماندهان با سربازان دوره آموزشی در مراکز آموزشی و فرهنگی نزاجا، فصلنامه مدیریت نظامی. 15(57): 22-1. قابل بازیابی از:

http://jmm.iranjournals.ir/article_14364.html

 1. افجه‌ای، علی‌اکبر. (1394). مبانی فلسفی و تئوری‌های رهبری و رفتار سازمانی. تهران: سمت (چاپ نهم)
 2. الوانی، سید مهدی (1397). مدیریت عمومی. تهران: نشر نی (چاپ 55)
 3. امینی، جلال؛ رفیعی، حسن رضا؛ افشار، علی. (1396). رابطه رهبری اخلاقی فرماندهان با اثربخشی سازمانی در فرماندهی انتظامی استان کردستان، فصلنامه پژوهش­های مدیریت انتظامی. 12(3): 78-361. قابل بازیابی از:

 http://pmsq.jrl.police.ir/article_18358.html

 1. رابینز، استیفن پی؛ جاج، تیموتی. (1397). رفتار سازمانی. (محمد زارع، مترجم). تهران: نص (چاپ هشتم)
 2. رضاییان، علی. (1395). مبانی مدیریت رفتار سازمانی. تهران: سمت (چاپ شانزدهم)
 3. سواری، کریم. (1392). ارتباط احساس تنهایی و پرخاشگری با خستگی روانی کارکنان یک واحد نظامی. فصلنامه روانشناسی نظامی. 4(14): 78-71. قابل بازیابی از:

https://jmp.ihu.ac.ir/article_201185.html

 1. علی محمدی، محمد؛ سهرابی، فرامرز؛ کرمی، ابوالفضل. (1390)، بررسی اثربخشی آموزش دلگرمی بر کاهش افسردگی سربازان، فصلنامه روانشناسی نظامی. 2(6): 26-17. قابل بازیابی از:

https://www.sid.ir/fa/Journal/ViewPaper.aspx?id=175087

 1. قلی نژاد، جابر؛ کریم زاده، زهرا؛ شاهین فرد، محمد؛ تشویشی، حامد. (1395)، تأثیر درمان فراشناختی بر کاهش پرخاشگری فیزیکی و کلامی کارکنان وظیفه مرکز آموزش‌های پشتیبانی شهید امانی، فصلنامه علوم و فنون نظامی. 11(33): 21-5. قابل بازیابی از: http://www.qjmst.ir/article_23377.html
 2. کشفی، سید سعید. (1398). تأثیر سبک­های فرماندهی و مدیریت انتظامی بر مؤلفه‌های عدالت سازمانی (مورد مطالعه: سر کلانتری یکم راهور فاتب)، پژوهش‌نامه نظم و امنیت انتظامی. 12(1): 205-230. قابل بازیابی از:

http://journals.police.ir/article_20122.html

 1. کمالوند، حسین؛ کریمی طاهر، رسول؛ وثوقی، عبداله. (1395). بررسی عوامل مؤثر بر فرار از خدمت سربازان؛ مورد پایگاه یکم شکاری مهرآباد، فصلنامه علوم و فنون نظامی. 12(36): 121- 105. قابل بازیابی از:

http://www.qjmst.ir/article_26878.html

 1. گیوتاج، حامد و موغلی، علیرضا. (1396). بررسی رابطه بین مهارت‌های ارتباطی مدیران و عملکرد کارکنان در فرماندهی انتظامی شهرستان بندرعباس. فصلنامه پژوهش‌های مدیریت انتظامی. 12(3): 476-4 قابل بازیابی از: 51.

http://pmsq.jrl.police.ir/article_18362.html

 1. مجلس شورای اسلامی (1382). قانون استخدام نیروی انتظامی جمهوری اسلامی ایران، مصوب 20/12/1382
 2. محبی، علی؛ عبدالرحمانی، رضا؛ عبداللهی، محمدمهدی. (1397). تحلیل شاخص‌های ارتباطی اخلاق حرفه‌ای افسران پلیس آگاهی تهران بزرگ. فصلنامه پژوهش­های دانش انتظامی. 20(4): 236-199. قابل بازیابی از:

 http://journals.police.ir/article_20181.html

 1. مهدوی کیا، داوود؛ زارعی، احمد. (1398). بررسی ارتباط بین ویژگی­های شخصیتی فرماندهان نظامی و میزان تخلفات سربازان تحت امر. مجله طب نظامی. 21(3): 281-272. قابل بازیابی از:

http://militarymedj.ir/browse.php?a_id=2111&sid=1&slc_lang=fa

 1. نوری، مرادعلی. (1395)، بررسی میزان تأثیر و به‌کارگیری نقش فرماندهان و مدیران ناجا در پیشگیری از جرم، فصلنامه انتظام اجتماعی. 8(2): 134-109. قابل بازیابی از:

http://sopra.jrl.police.ir/article_59000.html

 1. نوری، مراد­علی؛ رضائی­راد، مجید. (1394). نقش فرماندهان در پیشگیری فرار از خدمت کارکنان وظیفه، فصلنامه مطالعات مدیریت انتظامی. 10(2): 275-251. قابل بازیابی از: https://www.noormags.ir/view/fa/articlepage/1116296
 2. هاشمی، صدیقه سادات. (1399). در مسیر بالندگی؛ نگاهی به توسعه توانمندی‌های ستادهای شخصی فرماندهان و مدیران. تهران: انتشارات دانشگاه علوم انتظامی امین
 3. هرسی، پال؛ بلانچارد، کنت‌اچ (1395). مدیریت رفتار سازمانی: کاربرد منابع انسانی. (علی علاقه‌بند، مترجم). تهران: موسسه‌ انتشارات‌ امیرکبیر (چاپ 41‌)
  1. Alipour, F. H. (2011). The relationship between organizational climate and communication skills of managers of the Iranian physical education organization. Procedia-Social and Behavioral Sciences, 30(2011), 421-428. Retrieved At:

https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S1877042811019082

 1. Beck, A. T., Ward, C., Mendelson, M., Mock, J., & Erbaugh, J. (1961). Beck depression inventory (BDI). Arch Gen Psychiatry, 4(6), 561-571. Retrieved At:

https://jamanetwork.com/journals/jamapsychiatry/article-abstract/487993

 1. Buss, A. H., & Perry, M. (1992). The aggression questionnaire. Journal of personality and social psychology, 63(3), 452.459 Retrieved At:  https://psycnet.apa.org/buy/1993-00039-001
 2. Densten, I. L.(2005). The relationship between visioning behaviours of leaders and follower burnout. British Journal of Management, 16(2), 105-118.‏ Retrieved At:

https://onlinelibrary.wiley.com/doi/abs/10.1111/j.1467-8551.2005.00428.x

 1. Ferrández-Antón, T., Ferreira-Padilla, G., del-Pino-Casado, R., Ferrández-Antón, P., Baleriola-Júlvez, J., & Martínez-Riera, J. R. (2020). Communication skills training in undergraduate nursing programs in Spain. Nurse education in practice, 42,1-5 102653. Retrieved At:

https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S1471595318304165

 1. Holth, T., & Boe, O. (2017). Enhancing the Leadership Communication Skills of Norwegian Military Officers. Retrieved At:

https://fhs.brage.unit.no/fhs-xmlui/handle/11250/2435103

 1. Krameddine, Y. I., & Silverstone, P. H.(2015). How to improve interactions between police and the mentally ill. Frontiers in psychiatry, 5(2015): 186-187. Retrieved At:  https://www.frontiersin.org/articles/10.3389/fpsyt.2014.00186/full
 2. Li, H., Ge, S., Greene, B., & Dunbar-Jacob, J. (2019). Depression in the context of chronic diseases in the United States and China. International journal of nursing sciences, 6(1), 117-122. Retrieved At:

https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S2352013218303132

 1. MacGregor, D. (1960). The human side of enterprise. McGraw‐Hill: New York.
 2. Pike, A.(2018). Managing Canine Aggression in the Home. Veterinary Clinics of North America: Small Animal Practice.
 3. Rust, C., Gentry, W. M., & Ford, H. (2020). Assessment of the effect of communication skills training on communication apprehension in first year pharmacy students–A two-year study. Currents in Pharmacy Teaching and Learning, 12(2), 142-146. Retrieved At:

https://www.sciencedirect.com/science/article/abs/pii/S1877129719300644

 1. Shaw, J. A. (1987). Children in the military. Psychiatric Annals, 17(8), 539-544. Retrieved At:

https://www.healio.com/psychiatry/journals/psycann/1987-8-17-8

 1. Shelef, L., Korem, N., Yavnai, N., Yedidya, R., Ginat, K., Shahar, G., & Yacobi, A. (2018). Depression and impulsiveness among soldiers who died by suicide: A psychological autopsy study. Journal of affective disorders, 235, 341-347. Retrieved At:

https://www.sciencedirect.com/science/article/abs/pii/S0165032717322073

 1. Shelef, L., Korem, N., Yavnai, N., Yedidya, R., Ginat, K., Shahar, G., & Yacobi, A. (2018). Depression and impulsiveness among soldiers who died by suicide: A psychological autopsy study. Journal of affective disorders, 235, 341-347. Retrieved At:

https://www.sciencedirect.com/science/article/abs/pii/S0165032717322073

 1. Sirbu, C. C., & Tonea, E. (2015). Teachers’ management roles in the development of communication skills. Procedia-Social and Behavioral Sciences, 174, 3948-3952. Retrieved At:

https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S1877042815011970

 1. Sirbu, C. C., & Tonea, E. (2015). Teachers’ management roles in the development of communication skills. Procedia-Social and Behavioral Sciences, 174, 3948-3952. Retrieved At:

https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S1877042815011970

 1. Tenenhaus, M., Vinzi, V. E., Chatelin, Y. M., & Lauro, C. (2005). PLS path modeling. Computational statistics & data analysis, 48(1), 159-205. Retrieved At:

https://onlinelibrary.wiley.com/doi/abs/10.1002/cem.917

 1. Zopiatis, A., & Constanti, P. (2010). Leadership styles and burnout: is there an association?. International Journal of Contemporary Hospitality Management.22(3): 300-320 Retrieved At:

https://www.emerald.com/insight/content/doi/10.1108/09596111011035927/full/html