تاثیر قابلیت‌های رهبری فرماندهان بر کاهش فرار از خدمت، پرخاشگری و احساس افسردگی سربازان ناجا

نوع مقاله : مقاله علمی - پژوهشی مستقل

نویسندگان

1 استادیار گروه مدیریت منابع انسانی دانشگاه علوم انتظامی امین، تهران، ایران

2 دانش‌آموخته دکتری مدیریت آموزشی، دانشگاه محقق اردبیلی، اردبیل، ایران؛

چکیده

زمینه و هدف: موفقیت فرماندهان در تعامل مطلوب با سربازان وظیفه به‌عنوان بخشی از بدنۀ ناجا، بستگی انکارناپذیری به توانایی نفوذ آن‌ها بر افراد دارد. این توانایی که در ادبیات رفتار سازمانی رهبری نام دارد، مهم‌ترین ابزار تاثیرگذاری بر افراد است. هدف این پژوهش بررسی تاثیر قابلیت‌های رهبری فرماندهان بر کاهش فرار از خدمت، پرخاشگری و احساس افسردگی سربازان ناجا است.
روش: این پژوهش از نظر هدف، کاربردی و از نظر شیوه اجرا، پیمایشی است. جامعه آماری پژوهش را سربازان مرکز آموزش شهید بیگلری مشکین شهر ناجا(1035 نفر) در زمستان سال 1398 تشکیل داده‌اند که از بین آن‌ها 280 نفر به صورت نمونه‌گیری طبقه‌ای متناسب انتخاب شدند‌. داده‌ها با استفاده از پرسشنامه‌های محقق ساخته قابلیت‌های رهبری و فرار از خدمت با آلفای کرونباخ 84/0 و 78/0 و پرسشنامه‌های استاندارد پرخاشگری باس و پری(1992) و افسردگی بک(1961)، به ترتیب با آلفای کرونباخ 82/0 و 81/0 جمع‌آوری و با استفاده از مدل معادلات ساختاری با نرم‌افزار PLS تحلیل شد.
یافته‌ها و نتایج: پژوهش نشان داد همه قابلیت‌های رهبری فرماندهان در چهار بعد نگرش، صفات، رفتار و اقتضائات رهبری، به طور معناداری بر کاهش فرار از خدمت، پرخاشگری و احساس افسردگی سربازان تاثیر دارد. بنابراین در یک رویکرد انسانی و با هدف کاهش همه این موارد، پژوهش بیش از هر چیزی تمرکز بر توسعه قابلیت‌های فرماندهان در ابعاد چهارگانه آن را گوشزد می‌کند، چراکه بکارگیری ظرفیت‌های موجود برای تعداد محدودی فرماندهان که تاثیرات اهرمی بر نگرش‌های شناختی و عاطفی و رفتار تعداد قابل توجهی سرباز وظیفه دارند، بسیار منطقی است.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

ککThe Effect of Commanders' Leadership Abilities on Reducing Desertion, Aggression and Depression among I. R. I. Police Soldiers

نویسندگان [English]

 • Seddigheh Sadat Hashemi 1
 • Hassan Ahmadi 2
1 Assistant Professor, department of Human Resources Management, Amin Police University, Tehran, Iran (Corresponding Author)
2 PhD in Educational Management, Mohaghegh Ardabili University, Ardabil, Iran.
چکیده [English]

Abstract
Background and objectives: The success of commanders in interacting well with conscripts as part of the I. R. I. Police body undeniably depends on their ability to influence individuals. This ability, which is called leadership in the organizational behavior literature, is the most important tool for influencing people. The aim of this study was to determine the effect of commanders' leadership abilities on reducing desertion, aggression and depression among I. R. I. Police soldiers.
Methodology: In terms of its objectives this study is of an applied research type and in terms of implementation method it is considered as a descriptive-survey study. The statistical population of the study consisted of soldiers of Shahid Bigleri Training Center of I. R. I. Police in Meshkinshahr (1,035 individuals) in the winter of 2019, of whom 280 individuals were selected by stratified sampling method. The data were collected using a researcher-made questionnaire of leadership capabilities and desertion with Cronbach's alpha coefficients of 0.84 and 0.78 and Bass and Perry's standard aggression questionnaires (1992) and Beck's depression questionnaire (1961) with Cronbach's alpha coefficients of 0.82 and 0.81, respectively, and analyzed using structural equation modeling via PLS software.
Findings: The study showed that all leadership capabilities of commanders in four dimensions of attitude, traits, behavior and requirements of leadership, significantly affect the reduction of desertion, aggression and depression of soldiers.
Results: According to the findings, in a humane approach aimed at reducing soldiers' crimes, the research focuses more on developing the capabilities of commanders in its four dimensions, because the use of existing capacities for a limited number of commanders has leverage effects on cognitive and emotional attitudes. The behavior of a significant number of soldiers on duty is very logical.

کلیدواژه‌ها [English]

 • Keywords: Commander
 • communication
 • soldier
 • Desertion
 • Aggression
 • depression
 1. اچ. بل، آرتور و اسمیت، دیل. ام (1388). پرورش توانایی‌های رهبری. (سید بهشاد حسینی، مترجم). تهران: سازمان مدیریت صنعتی
 2. احمدی، حسن. (1398). شناسایی مهارت‌های ارتباطی افسران صف به منظور کاهش فرار از خدمت، پرخاشگری و احساس افسردگی سربازان مراکز آموزش سربازی ناجا، (طرح پژوهشی)، مرکز تحقیقات کاربردی معاونت تربیت و آموزش ناجا، تهران.
 3. اسکندری، کریم؛ خوشه مهر، نقی قصابی. (1394). عوامل مؤثر بر ارتقای سطح مهارت‌های ارتباطی فرماندهان با سربازان دوره آموزشی در مراکز آموزشی و فرهنگی نزاجا، فصلنامه مدیریت نظامی. 15(57): 22-1. قابل بازیابی از:

http://jmm.iranjournals.ir/article_14364.html

 1. افجه‌ای، علی‌اکبر. (1394). مبانی فلسفی و تئوری‌های رهبری و رفتار سازمانی. تهران: سمت (چاپ نهم)
 2. الوانی، سید مهدی (1397). مدیریت عمومی. تهران: نشر نی (چاپ 55)
 3. امینی، جلال؛ رفیعی، حسن رضا؛ افشار، علی. (1396). رابطه رهبری اخلاقی فرماندهان با اثربخشی سازمانی در فرماندهی انتظامی استان کردستان، فصلنامه پژوهش­های مدیریت انتظامی. 12(3): 78-361. قابل بازیابی از:

 http://pmsq.jrl.police.ir/article_18358.html

 1. رابینز، استیفن پی؛ جاج، تیموتی. (1397). رفتار سازمانی. (محمد زارع، مترجم). تهران: نص (چاپ هشتم)
 2. رضاییان، علی. (1395). مبانی مدیریت رفتار سازمانی. تهران: سمت (چاپ شانزدهم)
 3. سواری، کریم. (1392). ارتباط احساس تنهایی و پرخاشگری با خستگی روانی کارکنان یک واحد نظامی. فصلنامه روانشناسی نظامی. 4(14): 78-71. قابل بازیابی از:

https://jmp.ihu.ac.ir/article_201185.html

 1. علی محمدی، محمد؛ سهرابی، فرامرز؛ کرمی، ابوالفضل. (1390)، بررسی اثربخشی آموزش دلگرمی بر کاهش افسردگی سربازان، فصلنامه روانشناسی نظامی. 2(6): 26-17. قابل بازیابی از:

https://www.sid.ir/fa/Journal/ViewPaper.aspx?id=175087

 1. قلی نژاد، جابر؛ کریم زاده، زهرا؛ شاهین فرد، محمد؛ تشویشی، حامد. (1395)، تأثیر درمان فراشناختی بر کاهش پرخاشگری فیزیکی و کلامی کارکنان وظیفه مرکز آموزش‌های پشتیبانی شهید امانی، فصلنامه علوم و فنون نظامی. 11(33): 21-5. قابل بازیابی از: http://www.qjmst.ir/article_23377.html
 2. کشفی، سید سعید. (1398). تأثیر سبک­های فرماندهی و مدیریت انتظامی بر مؤلفه‌های عدالت سازمانی (مورد مطالعه: سر کلانتری یکم راهور فاتب)، پژوهش‌نامه نظم و امنیت انتظامی. 12(1): 205-230. قابل بازیابی از:

http://journals.police.ir/article_20122.html

 1. کمالوند، حسین؛ کریمی طاهر، رسول؛ وثوقی، عبداله. (1395). بررسی عوامل مؤثر بر فرار از خدمت سربازان؛ مورد پایگاه یکم شکاری مهرآباد، فصلنامه علوم و فنون نظامی. 12(36): 121- 105. قابل بازیابی از:

http://www.qjmst.ir/article_26878.html

 1. گیوتاج، حامد و موغلی، علیرضا. (1396). بررسی رابطه بین مهارت‌های ارتباطی مدیران و عملکرد کارکنان در فرماندهی انتظامی شهرستان بندرعباس. فصلنامه پژوهش‌های مدیریت انتظامی. 12(3): 476-4 قابل بازیابی از: 51.

http://pmsq.jrl.police.ir/article_18362.html

 1. مجلس شورای اسلامی (1382). قانون استخدام نیروی انتظامی جمهوری اسلامی ایران، مصوب 20/12/1382
 2. محبی، علی؛ عبدالرحمانی، رضا؛ عبداللهی، محمدمهدی. (1397). تحلیل شاخص‌های ارتباطی اخلاق حرفه‌ای افسران پلیس آگاهی تهران بزرگ. فصلنامه پژوهش­های دانش انتظامی. 20(4): 236-199. قابل بازیابی از:

 http://journals.police.ir/article_20181.html

 1. مهدوی کیا، داوود؛ زارعی، احمد. (1398). بررسی ارتباط بین ویژگی­های شخصیتی فرماندهان نظامی و میزان تخلفات سربازان تحت امر. مجله طب نظامی. 21(3): 281-272. قابل بازیابی از:

http://militarymedj.ir/browse.php?a_id=2111&sid=1&slc_lang=fa

 1. نوری، مرادعلی. (1395)، بررسی میزان تأثیر و به‌کارگیری نقش فرماندهان و مدیران ناجا در پیشگیری از جرم، فصلنامه انتظام اجتماعی. 8(2): 134-109. قابل بازیابی از:

http://sopra.jrl.police.ir/article_59000.html

 1. نوری، مراد­علی؛ رضائی­راد، مجید. (1394). نقش فرماندهان در پیشگیری فرار از خدمت کارکنان وظیفه، فصلنامه مطالعات مدیریت انتظامی. 10(2): 275-251. قابل بازیابی از: https://www.noormags.ir/view/fa/articlepage/1116296
 2. هاشمی، صدیقه سادات. (1399). در مسیر بالندگی؛ نگاهی به توسعه توانمندی‌های ستادهای شخصی فرماندهان و مدیران. تهران: انتشارات دانشگاه علوم انتظامی امین
 3. هرسی، پال؛ بلانچارد، کنت‌اچ (1395). مدیریت رفتار سازمانی: کاربرد منابع انسانی. (علی علاقه‌بند، مترجم). تهران: موسسه‌ انتشارات‌ امیرکبیر (چاپ 41‌)
  1. Alipour, F. H. (2011). The relationship between organizational climate and communication skills of managers of the Iranian physical education organization. Procedia-Social and Behavioral Sciences, 30(2011), 421-428. Retrieved At:

https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S1877042811019082

 1. Beck, A. T., Ward, C., Mendelson, M., Mock, J., & Erbaugh, J. (1961). Beck depression inventory (BDI). Arch Gen Psychiatry, 4(6), 561-571. Retrieved At:

https://jamanetwork.com/journals/jamapsychiatry/article-abstract/487993

 1. Buss, A. H., & Perry, M. (1992). The aggression questionnaire. Journal of personality and social psychology, 63(3), 452.459 Retrieved At:  https://psycnet.apa.org/buy/1993-00039-001
 2. Densten, I. L.(2005). The relationship between visioning behaviours of leaders and follower burnout. British Journal of Management, 16(2), 105-118.‏ Retrieved At:

https://onlinelibrary.wiley.com/doi/abs/10.1111/j.1467-8551.2005.00428.x

 1. Ferrández-Antón, T., Ferreira-Padilla, G., del-Pino-Casado, R., Ferrández-Antón, P., Baleriola-Júlvez, J., & Martínez-Riera, J. R. (2020). Communication skills training in undergraduate nursing programs in Spain. Nurse education in practice, 42,1-5 102653. Retrieved At:

https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S1471595318304165

 1. Holth, T., & Boe, O. (2017). Enhancing the Leadership Communication Skills of Norwegian Military Officers. Retrieved At:

https://fhs.brage.unit.no/fhs-xmlui/handle/11250/2435103

 1. Krameddine, Y. I., & Silverstone, P. H.(2015). How to improve interactions between police and the mentally ill. Frontiers in psychiatry, 5(2015): 186-187. Retrieved At:  https://www.frontiersin.org/articles/10.3389/fpsyt.2014.00186/full
 2. Li, H., Ge, S., Greene, B., & Dunbar-Jacob, J. (2019). Depression in the context of chronic diseases in the United States and China. International journal of nursing sciences, 6(1), 117-122. Retrieved At:

https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S2352013218303132

 1. MacGregor, D. (1960). The human side of enterprise. McGraw‐Hill: New York.
 2. Pike, A.(2018). Managing Canine Aggression in the Home. Veterinary Clinics of North America: Small Animal Practice.
 3. Rust, C., Gentry, W. M., & Ford, H. (2020). Assessment of the effect of communication skills training on communication apprehension in first year pharmacy students–A two-year study. Currents in Pharmacy Teaching and Learning, 12(2), 142-146. Retrieved At:

https://www.sciencedirect.com/science/article/abs/pii/S1877129719300644

 1. Shaw, J. A. (1987). Children in the military. Psychiatric Annals, 17(8), 539-544. Retrieved At:

https://www.healio.com/psychiatry/journals/psycann/1987-8-17-8

 1. Shelef, L., Korem, N., Yavnai, N., Yedidya, R., Ginat, K., Shahar, G., & Yacobi, A. (2018). Depression and impulsiveness among soldiers who died by suicide: A psychological autopsy study. Journal of affective disorders, 235, 341-347. Retrieved At:

https://www.sciencedirect.com/science/article/abs/pii/S0165032717322073

 1. Shelef, L., Korem, N., Yavnai, N., Yedidya, R., Ginat, K., Shahar, G., & Yacobi, A. (2018). Depression and impulsiveness among soldiers who died by suicide: A psychological autopsy study. Journal of affective disorders, 235, 341-347. Retrieved At:

https://www.sciencedirect.com/science/article/abs/pii/S0165032717322073

 1. Sirbu, C. C., & Tonea, E. (2015). Teachers’ management roles in the development of communication skills. Procedia-Social and Behavioral Sciences, 174, 3948-3952. Retrieved At:

https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S1877042815011970

 1. Sirbu, C. C., & Tonea, E. (2015). Teachers’ management roles in the development of communication skills. Procedia-Social and Behavioral Sciences, 174, 3948-3952. Retrieved At:

https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S1877042815011970

 1. Tenenhaus, M., Vinzi, V. E., Chatelin, Y. M., & Lauro, C. (2005). PLS path modeling. Computational statistics & data analysis, 48(1), 159-205. Retrieved At:

https://onlinelibrary.wiley.com/doi/abs/10.1002/cem.917

 1. Zopiatis, A., & Constanti, P. (2010). Leadership styles and burnout: is there an association?. International Journal of Contemporary Hospitality Management.22(3): 300-320 Retrieved At:

https://www.emerald.com/insight/content/doi/10.1108/09596111011035927/full/html