چالش‌های مؤسسه‌های خدمات حفاظتی و مراقبتی استان مازندران در پیشگیری از جرم

نوع مقاله : مقاله مستخرج از پایان نامه

نویسندگان

1 استادیار مدیریت پیشگیری از جرم. گروه پدافند غیرعامل. دانشگاه علوم انتظامی امین. تهران. ایران.

2 مربی گروه پدافند غیرعامل. دانشگاه علوم انتظامی امین. تهران. ایران.

3 کارشناسی ارشد پیشگیری از جرم. دانشگاه علوم انتظامی امین. تهران. ایران

چکیده

زمینه وهدف: مؤسسه‌های خدمات حفاظتی ومراقبتی باهدف مشارکت شهروندان در استقرار امنیت، ایجاد شدند که برای اجرای اهداف خود با چالشها وموانعی مواجه هستند. بنابراین پرسش اصلی پژوهش حاضر این است که«چالشهای اجرایی مؤسسه‌های خدمات حفاظتی و مراقبتی در پیشگیری از جرم کدامند؟»
روش: پژوهش حاضر از نظر هدف کاربردی است که به صورت آمیخته انجام شد. روش پژوهش در بخش کیفی، تحلیل مضمون و در بخش کمی پیمایشی و به روش دلفی انجام شد. در بخش کیفی با استفاده از مصاحبه‌ نیمه‌ساختار یافته و در بخش کمی با استفاده از پرسشنامه دلفی داده‌ها جمع‌آوری شد. جامعه مشارکت کنندگان بخش کیفی شامل نخبگان انتظامی، در رسته‌های اطلاعات و پلیس پیشگیری بودند که به‌صورت هدفمند تعداد 16نفر انتخاب شدند. در بخش کمی پژوهش نمونه‌ها تمام‌شمار انتخاب شدند. شیوه تحلیل داده‌ها در بخش کیفی روش تحلیل محتوا از نوع تحلیل مضمون و در بخش کمی، از آمارهای توصیفی شامل فراوانی، درصد و میانگین و برای تعیین میزان اتفاق ‌نظر اعضای گروه دلفی از ضریب هماهنگی توافقی کندال استفاده ‌شد.
یافته‌ها: در بخش کیفی 43 چالش مؤسسه‌های خدمات حفاظتی و مراقبتی در پیشگیری از جرم در قالب 17 مجموعه احصاء شد و در بخش کمی پس از اجرای چهارمرحله پرسشنامه دلفی و دستیابی به ضریب توافقی کندال به میزان 790/0، چالش‌ها اولویت‌‌بندی شدند.
نتیجه‌گیری: «ضعف در قوانین و مقررات» و «ضعف در فرهنگ سازی» از چالشهای اصلی استقرار عوامل نگهبان محله است که درصورت توجه مسئولان به آنها، امکان بهره‌گیری بیشتر از ظرفیت این مؤسسه‌ها در راستای اهداف آنها را میسر می‌کند.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

The Executive Challenges of Protective and Care Services Institutions in Mazandaran Province in Crime Prevention

نویسندگان [English]

 • Ebrahim Davoodi 1
 • Hassan Mafkhami Shahrestani 2
 • Faramarz Soltani 3
1 Assistant Professor in Crime Prevention, Department of Passive Defense, Amin Police University, Tehran, Iran (Corresponding Author)
2 Instructor, Department of Passive Defense, Amin Police University, Tehran, Iran.
3 MA in Crime Prevention, Amin Police University, Tehran. iran
چکیده [English]

Background and objectives: Institutions of protection and care services were established with the aim of involving citizens in the establishment of security, which face challenges and obstacles in carrying out their goals; therefore, the main question of the present study is "What are the executive challenges of protection and care institutions in crime prevention?"
Methodology: In terms of its objectives the present research is of an applied research type, which has been conducted in a mixed method. The research method in the qualitative phase is content analysis and in the quantitative phase is survey and Delphi method. In the qualitative phase, the data were collected using a semi-structured interview and in the quantitative phase using the Delphi questionnaire. The statistical population in qualitative phase consisted of law enforcement elites in the intelligence and preventive police sectors. 16 individuals were selected using purposive sampling method. In the quantitative phase of the study, all samples were selected. Data analysis method in the qualitative phase was content analysis method- theme analysis- and in the quantitative phase it was descriptive statistics, including frequency, percentage and mean score, and to determine the degree of consensus of Delphi group members, Kendall agreement was employed.
Findings: In the qualitative phase, 43 challenges of protection and care services institutions in crime prevention were counted in the form of 17 sets. In the quantitative phase, after performing the four stages of the Delphi questionnaire and achieving the Kendall agreement coefficient of 0.790, the challenges were prioritized.
Results: "Weaknesses in laws and regulations" and "weaknesses in culture-making" are among the main challenges in establishing neighborhood guards, which, if the officials pay attention to them, will make it possible to use more of the capacity of these institutions in line with their goals.

کلیدواژه‌ها [English]

 • Crime Prevention
 • Challenge
 • neighborhood guard
 • Protective and care services institutions
 • Mazandaran province
 1. بیات، بهرام. (۱۳۸۷). تبیین جامعه‌شناختی احساس امنیت در بین شهروندان تهرانی، رساله دکتری جامعه‌شناسی دانشگاه اصفهان، دانشکده ادبیات و علوم انسانی گروه علوم اجتماعی.
 2. بی‌نام. (1388). نگهبان محله. تهران: معاونت آموزش نیروی انتظامی.
 3. جعفری مهرآبادی، مریم؛ سجودی، مریم. (1392). بررسی وضعیت امنیت زنان در فضاهای شهری (نمونه موردی: پل‌های عابر پیاده شهر رشت). پژوهش‌های جغرافیای انتظامی، 3 (10): 61-85. قابل بازیابی از: http://ensani.ir/fa/article/360030
 4. حسین پور، جعفر (1396). بررسی عوامل مؤثر بر پیشگیری اجتماعی از جرم سرقت منازل، پژوهش‌نامه نظم و امنیت انتظامی، 4 (40): 165-182. قابل بازیابی از:

 http://journals.police.ir/article_18721.html

 1. دانش، تاج زمان. (1392). مجرم کیست جرم‌شناسی چیست. تهران: انتشارات دفتر پژوهش‌های موسسه کیهان.
 2. داودی دهاقانی، ابراهیم (1395). چالش‌ها و راهکارهای نگهبان محله در پیشگیری از سرقت از نگاه مدیران پلیس، فصلنامه پژوهش‌های دانش انتظامی، 18 (1): 59-82. قابل بازیابی از: http://pok.jrl.police.ir/article_11409.html
 3. درویشی، صیاد؛ میرزاخانی، عبدالرحمان. (1394). ارائه راهبردهای پیشگیری از جرم با رویکرد پلیس محله‌محور، نشریه نظم و امنیت انتظامی. 8 (29): 125-156. قابل بازیابی از: http://osra.jrl.police.ir/article_9834.html
 4. سیف‌اللهی، سیف الله؛ نعمتی، فریده (1391). عوامل اجتماعی مؤثر بر وقوع حوادث رانندگی در کلان‌شهر تهران (موردمطالعه: حوادث منجر به مرگ بهار 92). پژوهش‌نامه مطالعات توسعه اجتماعی ایران، 4 (2): 113-129. قابل بازیابی از:

 http://jisds.srbiau.ac.ir/article_1926.html

 1. طیبی، ابراهیم؛ عبدالرحمانی، رضا. (1396). نقش مهارت ارتباطی نگهبان محله در پیشگیری از جرم. فصلنامه دانش انتظامی البرز، 5 (15): 73-87. قابل بازیابی از:

 http://journals.police.ir/article_16879.html

 1. گیدنز، آنتونی. (1386). آسیب‌شناسی جامعه‌شناسی. منوچهر صبوری، مترجم. چاپ هفتم. تهران: نشر نی.
 2. محسنی تبریزی، منوچهر؛ حیدری، خدیجه. (1391). سنجش و تعیین رابطه بین نحوه عملکرد پلیس انتظامی و میزان احساس امنیت اجتماعی در بین زنان شهر زنجان. فصلنامه دانش انتظامی زنجان، 1 (1): 42-17. قابل بازیابی از:

http://zanjan.jrl.police.ir/article_15470.html

 1. محمدنسل، غلامرضا. (1387). پلیس و سیاست پیشگیری از جرم. دبیرخانه همایش ملی پیشگیری از وقوع جرم. تهران: مرکز تحقیقات کاربردی پلیس پیشگیری نیروی انتظامی.
 2. یعقوبی دوست، محمود؛ فرد رضایی، یوسف. (1395). بررسی عوامل جامعه‌شناختی مؤثر بر رضایتمندی مردم از پلیس محله محور (مطالعه موردی: منطقه 2 اهواز محله کیانشهر). فصلنامه دانش انتظامی خوزستان، 5 (16): 30-13. قابل بازیابی از:

http://journals.police.ir/article_15301.html

 1. Helich, N. & Embro, H. (2015). Communities as neighborhood watchdogs: An immediate and temporary analysis of community policing in the Nairobi suburbs: Home Office.
 2. Lawrence, Sara and Bobby McCarthy. (2013). What works in community policing? Warren Institute University of California Berkeley, School of Law.