امیرکبیر واندیشه اصلاحی نظم وامنیت در ایران

نوع مقاله : مقاله علمی - پژوهشی مستقل

نویسندگان

1 دانشیار گروه علوم سیاسی دانشگاه علوم انتظامی امین، تهران، ایران.

2 استادیارتاریخ، عضو هیئت‌علمی پژوهشگاه علوم انتظامی و مطالعات اجتماعی، تهران، ایران

چکیده

زمینه و هدف: هدف این تحقیق بررسی اندیشه اصلاح نظم و امنیت توسط امیرکبیر صدراعظم بزرگ تاریخ ایران بوده است. او با دقت، هوشمندی و با بهره‎گیری از تجارب سفر خود به روسیه و عثمانی و مطالعه کتاب‌ها و روزنامه‌های متعدد، عمقعقب‌ماندگی ایرانرا در ابعاد مختلف ادراک کرد و برنامه‌های اصلاحیرابراینجات کشور از عقب‌ماندگی آغاز کرد.محورهای برنامه وی عبارت بود از: تأمین نظم و امنیت، اصلاحاداری، مالی، اقتصادی و مبارزه با فساد وتو جه به توسعه علمی کشور. در میان محورهای مزبور،اصلاحات مرتبط بانظم وامنیت جایگاه ویژه‌ای داشته است.
روش پژوهش: این پژوهش ازلحاظ هدف کاربردی و از نوع تحقیقات کیفی است که با روش تحلیل اسنادی انجام شده است وابزار گردآوری داده‌ها عبارت از کتاب‌هاواسناد تاریخی وفرمان‌ها موجود از زندگی سیاسی امیرکبیر بوده است.
یافته‌ها: ایجاد نظم و امنیت داخلی، تأمین امنیت در جاده‌هاو راه‌ها، تدوین قوانین و مقررات برای تأمین عدالت کیفری، ساماندهی نیروهای نظامی و انتظامی، تأسیس سازمان خفیه برای مبارزه با فساد درباروشاهزادگان و ظلم نیروهای نظامی و انتظامی بر مردم، تأسیس دارالفنون برای توسعه علمی، نظامی و انتظامی ایران، ساماندهی امنیت ملی از طریق مبارزه بانفوذ انگلیس و روس.
نتیجه‌گیری:اهتمام امیرکبیربه توسعه علمی کشور وانجام اصلاحات عمیق در عرصه‌های نظامی،انتظامی ومبارزه با فساد

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Amir Kabir and the Reform Idea of Order and Security in Iran

نویسندگان [English]

 • Yousef Torabi 1
 • Mohammad Ahmadabadi 2
1 Associate Professor, Department of Political Science, Amin Police University, Tehran, Iran.
2 Assistant Professor in History, Faculty Member of the Research Center of Law Enforcement Sciences and Social Studies, Tehran, Iran
چکیده [English]

Background and objectives: The purpose of this study was to investigate the idea of reforming order and security by Amir Kabir, the Grand Chancellor of Iranian History. Carefully, intelligently, and using the experiences of his travels to Russia and the Ottoman Empire, and reading numerous books and newspapers, he realized the depth of Iran's backwardness in various dimensions, and began to reform programs to end the country from backwardness. The axes of his program were: providing order and security, official, financial, and economic reforms and fighting corruption and focusing on the scientific development of the country. Among these axes, the reforms related to order and security have a special place.
Methodology: In terms of its objectives the present study is of an applied research type and a qualitative research that has been conducted using documentary analysis method; and data collection tools are books, historical documents and existing decrees of Amir Kabir's political life.
Findings: Establishing internal order and security, providing security on the roads and ways, formulating laws and regulations to ensure criminal justice, organizing the military and law enforcement forces, establishing a secret organization to fight corruption among the princes and the military and law enforcement forces' oppression, establishing the Academy of Arts (Dar al-Fonoon) for scientific development of Iran's military and law enforcement, and organizing national security through the influential struggle of Britain and Russia..
Results: Amir Kabir's commitment to the scientific development of the country, deep reforms in the military, law enforcement and anti-corruption fields

کلیدواژه‌ها [English]

 • Amir Kabir
 • development
 • Corruption
 • reform
 • Order and Security
 1. اعتمادالسلطنه، محمد حسن‌خان .(1363). چهل سال تاریخ ایران، (الماثر و الاثار)، به کوشش ایرج افشار، تهران : انتشارات اساطیر
 2. اعتمادالسلطنه، محمد حسن‌خان .(1366). چهل سال تاریخ ایران، (دوره پادشاهی ناصرالدین‌شاه) تعلیقات حسین محبوبی،تهران: انتشارات اساطیر
 3. اقبال آشتیانی، عباس.(1340). میرزاتقی‌خان امیرکبیر، تهران:دانشگاه تهران
 4. الگار، حامد.(1369). دین و دولت در ایران دوره قاجار، نقش علما در دوره قاجار، ترجمه ابوالقاسم سری،تهران: توس
 5. امین‌الدوله، میرزاعلی‌خان.(1341). خاطرات سیاسی امین‌الدوله، به کوشش حافظ فرمافرماییان، تهران: دانشگاه تهران
 6. ایوری، پیتر، پاتر،لارنس، اسکندری قاجار، منوچهر، اسکوفیلد، ریچارد.(1389). جنگ و صلح، زیر نظر رکسانه فرمانفرماییان، ترجمه حسن افشار،چاپ اول، تهران :نشر مرکز
 7. ایوری، پیتر.(1373). تاریخ معاصر ایران از تاسیس تا انقراض سلسله قاجاریه، ترجمه محمد رفیعی مهرآبادی، تهران:موسسه انتشارات عطایی
 8. بروگش، هانریش.(1367). سفری به دربار سلطان صاحبقران، ترجمه مهندس کردبچه، تهران:انتشارات اطلاعات
 9. پرتو، افشین.(1379). تاریخ گیلان، رشت: انتشارات حرف نو
 10. پولاک، یاکوب ادوارد.(1380). سفرنامه پولاک (ایران وایرانیان) ترجمه کیکاوس جهانداری، تهران:خوارزمی
 11. ترابی، یوسف.(1384).آسیب شناسی مدیریت توسعه درایران، دوفصلنامه دانش سیاسی، تهران، انتشارات دانشکده معارف اسلامی وعلوم سیاسی دانشگاه امام صادق (ع). 1(2)-133-103-قابل بازیابی از طریق سایت

http//pkn.journal.isu.ac.ir/article/7308.:

 1. تکمیل همایون، ناصر.(1384). مشروطه خواهی ایرانیان،تهران: انتشارات باز
 2. تیموری، ابراهیم.(1332). عصر بی خبری، تهران:انتشارات اقبال
 3. چلبی، مسعود.(1375). جامعه‌شناسی نظم، تهران: نشرنی
 4. حائری،عبدالهادی.(1378). نخستین رویارویی‌های اندیشه گران ایران با دو رویه تمدن بورژوازی  غرب،چاپ اول، تهران:انتشارات امیرکبیر
 5. حیدری مهر، معصومه، سهراب زاده، سمیه.(1397). بررسی آسیب شناسی اصلاحات نظامی درایران عصر قاجار، تاریخ روایی، 3 (8)، 131-159 قابل بازیابی ازطریق  سایت

noormags.ir.view/fa/articlepagz.

 1. رائین، اسماعیل.(1373).حقوق بگیران انگلیس در ایران، تهران:انتشارات علمی
 2. رضا قلی، علی.(1377). جامعه شناسی نخبه‌کشی،تهران:نشر نی
 3. زیباکلام،صادق.(1389). سنت و مدرنیته، ریشه یابی علل ناکامی اصلاحات و نوسازی سیاسی در ایران،تهران:انتشارات روزنه
 4. طبری،احسان.(1360). ایران در دو سده واپسین،تهران:انتشارات حزب توده ایران
 5. سریع القلم، محمود.(1390). اقتدارگرایی ایران در عصر قاجار، تهران: انتشارات فروزان روز
 6. سپهر،محمدتقی‌خان(لسان‌الملک).(1377). ناسخ التواریخ، تاریخ قاجاریه، به اهتمام جمشید کیانفر، تهران:انتشارات اساطیر
 7. شمیم، علی اصغر.(1379). ایران در دوره سلطنت قاجار، تهران :انتشارات زریاب
 8. عمید، حسن.(1383). فرهنگ فارسی عمید، تهران: انتشارات امیرکبیر
 9. علی بابایی، غلامرضا.(1369). فرهنگ علوم سیاسی،تهران: شرکت نشر و پخش
 10. عیوضی،عبدالرحیم.(1383). وقایع اتفاقیه اصلاحات امیرکبیر، مجله زمانه، 12 (28)، 44-52 دوره جدید .قابل بازیابی از طریق سایت،https://vista.ir/m/a/r3wij
 11. فلاندن،اوژن.(1353). سفرنامه اوژن فلاندن، ترجمه حسین نور صادقی،تهران:انتشارات اشراقی
 12. قرشی، علی‌اکبر.(1395). قاموس قرآن، جلد هفدهم، تهران: انتشارات دارالکتب الاسلامیه
 13. کاتوزیان، محمدعلی.(1382). تضاد دولت و ملت، نظریه سیاست و حکومت در ایران، ترجمه علیرضا طیب، تهران: نشر نی
 14. کاتوزیان، محمدعلی همایون.(١٣٧٣). اقتصادسیاسی ایران، ترجمه محمدرضانفیسی و کامبیزعزیزی، تهران:نشرمرکز
 15. کاظمی، محمد، البرز، منوچهر.(1353). تاریخ پنجاه ساله نیروی زمینی شاهنشاهی ایران، به اهتمام علی زریری، تهران:انتشارات ارتش
 16. گوبینو،کنت.(1383). سه سال در آسیا، ترجمه عبدالرضا هوشنگ مهدوی، تهران:نشر قطره
 17. هدایت،رضا قلی‌خان.(1380). تاریخ روضه‌الصفای ناصری، تصحیح و تحشیه جمشید کیانفر، تهران: اساطیر
 18. هدایت، رضا قلی‌خان.(1373). فهرس التواریخ، تصحیح و تحشیه عبدالحسین نوایی، میر هاشم محدث، تهران:پژوهشگاه علوم انسانی
 19. هدایت(مخبرالسلطنه)، مهدیقلی‌خان.(1344). خاطرات و خطرات، تهران:نشر زوار
 20. هاشمی رفسنجانی، علی‌اکبر.(1363). امیرکبیر یا قهرمان مبارزه با استعمار، قم:انتشارات فراهانی
 21. لیدی‌شیل، مری.(1368).خاطرات لیدی شیل، ترجمه حسن ابوترابیان، چاپ دوم، تهران:نشر نو
 22. مراغه‌ای، زین العابدین.(1313ق). سیاحتنامه ابراهیم بیک، قاهره، بی نا
 23. مکی، حسین.(1337). زندگانی میرزا تقی‌خان امیرکبیر، تهر ان: انتشارات علمی،
 24. معین، محمد.( 1363). فرهنگ معین، چاپ ششم، تهران:انتشارات امیرکبیر
 25. مستوفی، عبدالله.(1343). شرح زندگانی من یا تاریخ اجتماعی و اداری دوره قاجاریه، ج 2، تهران:انتشارات زوار
 26. محلاتی، حاج سیاح .(1359). خاطرات حاج سیاح، تصحیح حمید سیاح و سیف الله گلکار، تهران:انتشارات امیرکبیر
 27. نویدنیا، منیژه.(1385). تامل نظری بر امنیت اجتماعی با تاکید بر گونه های امنیت، فصلنامه مطالعات راهبردی 9،(31) 73-53، بازیابی از طریق سایت:

http//quarterly.risstudies.org.article/978

 1. واتسن، گرانت.(1341). تاریخ ایران در دوره قاجاریه،ترجمه وحید مازندرانی، تهران: انتشارات سیمرغ
 2. وقایع اتفاقیه شماره 28، پنجشنبه 16 شوال المکرم مطابق سال تنگوزئیل، سال 1267
 3. وقایع اتفاقیه شماره24، پنج شنبه 18 رمضان مطابق سال تنگوزئیل، سال 1267
 4. وقایع اتفاقیه شماره30، پنج شنبه سلخ شهر شوال المکرم مطابق سال تنگوزئیل، سال 1267