شناسایی عوامل مؤثر بر ارتقاء سیاست جنایی مشارکتی در نیروی انتظامی جمهوری اسلامی ایران

نوع مقاله : مقاله علمی - پژوهشی مستقل

نویسندگان

1 دانشجوی دکتری مدیریت پیشگیری از جرم دانشگاه علوم انتظامی امین، تهران، ایران.

2 دانشجوی دکتری مدیریت پیشگیری از جرم دانشگاه علوم انتظامی امین، تهران، ایران

3 استادیار گروه جرم شناسی دانشگاه علوم انتظامی امین، تهران، ایران

چکیده

زمینه و هدف: کشورهای دارای سیاست جنایی پویا، دارای سازمان‌های پلیسی بر مبنای رویکرد جامعه­محور هستند که به جای تکیه بر ابزارهای سرکوبگرانه در برخورد با بزهکاری در سایه برقراری تعامل گسترده و سازنده با همه ارکان جامعه به ویژه مردم و نهادهای اجتماعی از حمایت‌های جامعه در برقراری نظم عمومی برخوردار می‌شوند. چنین تعاملی نماد بارزی از مفهوم سیاست جنایی مشارکتی است. شناسایی عوامل مؤثر بر ارتقاء سیاست جنایی مشارکتی در نیروی انتظامی جمهوری اسلامی ایران هدف این پژوهش بوده است.
روش پژوهش: این مطالعه با رویکرد کیفی و به روش دلفی انجام شده است. جامعه آماری این پژوهش، شامل 15 نفر از اساتید دانشگاه علوم انتظامی امین و مسئولین معاونت اجتماعی ناجا و رده‌های مختلف پلیس‌های تخصصی ستاد ناجا، با تحصیلات کارشناسی ارشد و دکترا در رشته‌های حقوق، جامعه‌شناسی و مدیریت، با مشاغل علمی و عملی مرتبط با پیشگیری از جرم بوده که به صورت هدفمند انتخاب گردیدند و نظرات آنان طی سه مرحله اجرای پنل دلفی جمع‌آوری و با نرم‌افزار spss و آزمون آماری t تک نمونه‌ای تحلیل شد.
یافته­ها: بر اساس نظریه سه شاخگی میرزایی اهرنجانی 7 عامل زمینه‌ای 9 عامل رفتاری و 6 عامل ساختاری به عنوان عوامل مؤثر بر ارتقاء سیاست جنایی مشارکتی توسط خبرگان احصاء و مورد توافق قرار گرفت.
نتیجه­گیری: پلیس برای استفاده حداکثری از ظرفیت مردم و نهادها، در دستیابی به اهداف سیاست جنایی مشارکتی باید تغییراتی را در ساختار، رفتار و زمینه، بر اساس عوامل شناسایی شده در این تحقیق انجام دهد.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Criminal Policy in the Police Force of the Islamic Republic of Iran

نویسندگان [English]

 • Seyyed Ahmad Mousavi 1
 • Sa'di Azizi 2
 • Mohammad Barani 3
 • Masoud Yarahmadi 2
1 PhD Candidate in Crime Prevention Management, Amin Police University, Tehran, Iran
2 PhD Candidate in Crime Prevention Management, Amin Police University, Tehran, Iran.
3 Assistant Professor, Department of Criminology, Amin Police University, Tehran, Iran
چکیده [English]

Background and objectives: Countries with dynamic criminal policies have community-based policing organizations that, instead of relying on repressive tools in dealing with crime, engage in extensive and constructive interaction with all elements of society, especially the people and social institutions, to support society in maintaining order. Such interaction is a clear symbol of the concept of participatory criminal policy. The purpose of this study was to identify the factors affecting the promotion of participatory criminal policy in the police force of the Islamic Republic of Iran.
Methodology: This study has been done with a qualitative approach and Delphi method. The statistical population of this study includes 15 professors of Amin Police University and officials of I. R. I. Police Social Affairs Deputy and various categories of specialized police officers of I. R. I. Police Headquarters, with MA and PhD degrees in law, sociology and management, with scientific and practical jobs related to crime prevention. They were purposefully selected and their opinions were collected during three stages of Delphi panel implementation. The data were analyzed using SPSS software and one-sample t-test.
Findings: According to Mirzaei Ahranjani's three-pronged theory, 7 underlying factors, 9 behavioral factors and 6 structural factors as factors affecting the promotion of participatory criminal policy were counted and agreed upon by the experts.
Results: In order to maximal use of the capacity of people and institutions to achieve the goals of participatory criminal policy, the police must make changes in the structure, behavior and context, based on the factors identified in this study.
 

کلیدواژه‌ها [English]

 • Keywords: Iranian police
 • Criminal Policy
 • Participation
 • Crime Prevention
 1. احمدی مقدم، اسماعیل؛ رادان، احمدرضا، یعقوبی؛ بیات، بهرام. (1398). شناسایی عوامل حیاتی موفقیت ناجا تا پایان سند چشم‌انداز ۱۴۰۴ و ارائه الگوی مدیریت راهبردی. فصلنامه پژوهش‌های دانش انتظامی،2(83):34-1 قابل بازیابی از

http://ensani.ir/fa/article/360831

 1. جمشیدی، علیرضا. (1390). سیاست جنایی مشارکتی، تهران: انتشارات میزان، چاپ اول.
 2. جهانتاب، محمد؛ داودی، ابراهیم. (1391). ارتقای مشارکت محلی در پیشگیری از جرم. فصلنامه علمی پیشگیری از جرم، 1391(22): 107-128. قابل بازیابی از

http://cps.jrl.police.ir/article_13561.html

 1. حسین زرگری، معصومه. (1390). مشارکت پلیس و جامعه محلی در پیشگیری غیر کیفری از جرم. پایان نامه کارشناسی ارشد، دانشگاه تهران.
 2. دلماس مارتی، می ری. (1381). نظام‌های بزرگ سیاست جنایی، ترجمه علی حسین نجفی ابرندآبادی، تهران: میزان، چاپ نخست.
 3. دیوید، آرفرد. (1394). مدیریت راهبردی، ترجمه علی پارساییان، تهران: انتشارات فرهنگی.
 4. رحیمی، علی؛ علی محسنی، رضا؛ جهانیان، وحید الدین. (1397). بررسی نحوه و تاثیرمشارکت شهروندان با پلیس در برنامه های پیشگیری اجتماعی از جرم (مطالعه موردی: مشارکت شهروندان تهران با پلیس و مقایسه آن با مشارکت شهروندان در کلان شهرهای آمریکا). فصلنامه علمی مطالعات امنیت اجتماعی، 9(56): 1-47. قابل بازیابی از http://sss.jrl.police.ir/article_92107.html
 5. صادق‌پور، ابوالفضل؛ مقدس، جلال. (1377). نظریه سازمان، مدیریت و علم مدیریت، تهران، مرکز آموزش مدیریت دولتی ریاست جمهوری، چاپ هشتم.
 6. طالع زاری، علی؛ گلدوزیان، ایرج؛ ابراهیمی، نصیبه. (1397). کارکرد شناسی تحولات پلیس در زمینه پیشگیری. فصلنامه مطالعات حقوق کیفری و جرم شناسی،1(48):160-145. قابل بازیابی از https://jqclcs.ut.ac.ir/article_67471.html
 7. عبدی، رمضانعلی؛ کاشف، حمیدرضا. (1394). بررسی راهکارهای توسعه مشارکت مردم با ناجا در طرح ارتقای امنیت اجتماعی. فصلنامه علمی پژوهشی مطالعات امنیت اجتماعی،6(44):55-39. قابل بازیابی از

http://sss.jrl.police.ir/article_11977.html

 1. فتح الهی، سید سیامک؛ وروایی، اکبر. (1388). رویکرد جامعه محور به پیشگیری انتظامی از جرم. مجموعه مقالات نخستین همایش ملی پیشگیری از جرم، تهران: معاونت آموزش ناجا، چاپ اول.
 2. فتحی واجارگاه، کورش. (1382). نیازسنجی آموزشی. تهران، انتشارات آییژ.
 3. فرج پور، مهدی. (1393). عوامل موفقیت در بازاریابی و تجاری سازی نتایج پژوهش مراکز تحقیقاتی و مراکز تحقیقات هسته ای. دانشگاه پیام نور، واحد ری.
 4. قهرمانی، علی اکبر. (1390). پلیس جامعه محور، نقش مشارکت مردم در پیشگیری از وقوع جرم. فصلنامه مطالعات پیشگیری از جرم، 6(18):32-7. قابل بازیابی ازhttp://cps.jrl.police.ir/article_13532.html
 5. لازرژ کریستیان. (1382). درآمدی بر سیاست جنایی، ترجمه علی حسین نجفی ابرندآبادی، تهران: میزان، چاپ اول.
 6. لواسور، ژرژ، سیاست جنایی، ترجمه علی حسین نجفی ابرندآبادی، مجله تحقیقات حقوقی،1(116):436-395. قابل بازیابی از

https://www.noormags.ir/view/fa/creator/131061

 1. مرکز مطالعات راهبردی ناجا. (1395). طرح راهبردی ناجا، تهران، مرکز مطالعات راهبردی ناجا.
 2. معاونت اجتماعی ناجا. (1383). سیمای تحولی ناجا. تهران: سازمان چاپ و انتشارات وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی، چاپ اول.
 3.  معاونت اجتماعی ناجا. (1392). کتاب جامع عملکرد هفته ناجا، تهران: معاونت اجتماعی ناجا، چاپ اول.
 4. میرزایی اهرنجانی، حسن. (1381). طرح تفصیلی گسترش افقی نو در شناخت و آسیب‌شناسی سازمانهای عمومی و دولتی ایران (آب منطقه ای غرب) مرکز پژوهشهای کاربردی دانشکده مدیریت دانشگاه تهران.
 5. نجفی ابرندآبادی، علی حسین. (1390). دیباچه مترجم به- ویراست نخست- لازرژ، کریستن، درآمدی به سیاست جنایی، تهران: میزان، چاپ دوم.
 6. وروایی، اکبر؛ چراغ آبادی، یوسف. (1395)، مدیریت انتظامی در رویکرد اجتماع محوری پیشگیری از جرم، (مورد مطالعه، سازمان های غیردولتی شهر کرمانشاه). فصلنامه مطالعات مدیریت انتظامی،3(11):349-325. قابل بازیابی از

http://pmsq.jrl.police.ir/article_18330.html

 1. هاشمی، حمید؛ فرهمند، وحید رضا. (1392). سیاست جنایی مشارکتی پلیس در بسترسازی امنیت اجتماعی محله محور. فصلنامه علمی- تخصصی دانش انتظامی پلیس پایتخت سال ششم،4(19):34-9. قابل بازیابی از

http://tehran.jrl.police.ir/article_14799.html

 1. Habibi, A., Sarafrazi, A., Izadyar, S.(2014)."Delphi Technique Theoretical Framework in Qualitative Research1,." The International Journal Of Engineering And Science (IJES) 3(4): 8-13  At Retrieved:

https://www.ijsr.net/search_index _results.php

 1. González, Y. (2019). Participation as a Safety Valve: Police Reform Through Participatory Security in Latin America. Latin American Politics and Society, 61(2), 68-92. AtRetrieved: https://www.cambridge.org/core/journals/latin-american-politics-and-society/article/participation-as-a-safety-valve-police-reform-through-participatory-
 2. Howell ,M.T. (2010).Critical Success Factors Simplified, London: CRC Press
 3. Schreurs, W, Kerstholt, JH, de Vries, PW, Giebels,E. (2018). Citizen participation in the police domain: The role of citizens’ attitude and morality. J Community Psychol. 46: 775– 789 At Retrieved : https://onlinelibrary.wiley.com/doi/full/10.1002/jcop.21972