بررسی رابطه معنویت با اخلاق حرفه ای و تعهد سازمانی (مطالعه موردی ستاد ناجا)

نوع مقاله : مقاله علمی - پژوهشی مستقل

نویسنده

استادیار گروه راهبردهای امنیتی پژوهشگاه علوم انتظامی، تهران، ایران

چکیده

زمینه و هدف: هدف اصلی پژوهش حاضر تعیین رابطه معنویت در محیط کار با اخلاق حرفه‌ای و تعهد سازمانی کارکنان ستاد نیروی انتظامی جمهوری اسلامی ایران بوده است.
روش پژوهش: روش پژوهش از نظر هدف کاربردی و از نظر شیوه گردآوری داده‌ها توصیفی پیمایشی از نوع همبستگی بوده است. جامعه آماری این پژوهش شامل کارکنان معاونت‌های ستاد ناجا می‌باشند که از طریق فرمول کوکران، تعداد 257 نفر از کارکنان ستاد نیروی انتظامی جمهوری اسلامی ایران به روش نمونه‌گیری تصادفی ساده انتخاب گردیدند. ابزار تحقیق شامل سه پرسشنامه بوده است که برای سنجش معنویت در محیط کار ستاد نیروی جمهوری اسلامی از پرسشنامه معنویت در محیط کار گیبونز (2002)، پرسشنامه تعهد سازمانی آلن و می­یر (1977) و پرسشنامه اخلاق کار پتی (1990) اقتباس شده است که با توجه به فرهنگ دینی و اسلامی و فرهنگ سازمانی ناجا و همچنین با توجه به منشور اخلاق حرفه‌ای ناجا بومی‌سازی شده و تغییراتی در آن‌ها اعمال گردیده است که روایی آن از طریق محتوایی و پایایی آن از طریق آلفای کرونباخ  به ترتیب 92/0، 82/0 و 83/0 به دست آمده است و جهت آزمون داده‌ها از ضریب همبستگی پیرسون و روش تحلیل رگرسیون چند متغیره استفاده شده است. و برای تحلیل داده‌ها از نرم‌افزار spss استفاده به عمل آمده است. 
یافته‌ها: بین مؤلفه معنویت در محیط کار با اخلاق حرفه‌ای کارکنان ستاد ناجا با توجه به سطح معناداری (000/0sig=) و مقدار همبستگی (905/0) رابطه مثبت معنادار وجود دارد. بین مؤلفه معنویت در محیط کار با تعهد سازمانی کارکنان ستاد نیروی انتظامی جمهوری اسلامی ایران با توجه به سطح معناداری (019/0sig=) و مقدار همبستگی (821/0) رابطه مثبت معنادار وجود دارد بین مؤلفه اخلاق حرفه‌ای و تعهد سازمانی کارکنان ستاد نیروی انتظامی جمهوری اسلامی ایران با توجه به سطح معناداری (031/0sig=) و مقدار همبستگی (771/0) رابطه مثبت معنادار وجود دارد.
نتیجه‌گیری: نتایج پژوهش نشان داد که بین معنویت در محیط کار با اخلاق حرفه‌ای و تعهد سازمانی کارکنان ستاد نیروی انتظامی جمهوری اسلامی ایران رابطه­ی معناداری وجود دارد و متغیر روابط سالم و انسانی در کار سهم بیشتری برای پیش‌بینی معنویت در محیط کار برخوردار است.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Investigating the Relationship between Spirituality and Professional Ethics and Organizational Commitment (Case Study: I. R. I. Police Headquarters

نویسنده [English]

 • Ali-Reza Koolivand
Assistant Professor, Department of Security Strategies, Institute of Law Enforcement Sciences, Tehran, Iran
چکیده [English]

Background and objectives: The main purpose of this study was to determine the relationship between spirituality in the workplace and professional ethics and organizational commitment of the I. R. I. Police Headquarters' personnel.
Methodology: In terms of its objectives the present study is of an applied research type and in terms of data collection method it is considered as a descriptive-survey and correlational study. The statistical population of this study includes the staff members of the I. R. I. Police headquarters and through Cochran's formula, 257 employees of the police headquarters of the Islamic Republic of Iran were selected by simple random sampling. The research instrument consisted of three questionnaires that were adapted from Gibbons (2002), Allen and Meyer's (1977) Organizational Commitment Questionnaire and Patti's (1990) Work ethic questionnaire to measure spirituality in the workplace of the Islamic Republic of Iran. According to the religious and Islamic culture and organizational culture of I. R. I. Police and also according to the I. R. I. Police Charter of Professional Ethics, the questionnaires have been localized and changes have been applied in them. Their validity was obtained through content validity and their reliability was calculated through Cronbach's alpha as 0.92, 0.82 and 0.83, respectively. Pearson correlation coefficient and multivariate regression analysis were used to test the data. SPSS software was used to analyze the data.
Findings: There is a significant and positive relationship between the component of spirituality in the workplace and the professional ethics of I. R. I. Police Headquarters' staff members with respect to the level of significance (sig = 0.000) and the degree of correlation (0.905). There is a significant positive relationship between the component of spirituality in the workplace and the organizational commitment of the I. R. I. Police Headquarters' staff members with respect to the level of significance (sig = 0.019) and the correlation (0.821). There is a significant positive relationship between the component of professional ethics and organizational commitment the of I. R. I. Police Headquarters' staff members with respect to the level of significance (sig = 0.031) and the degree of correlation (0.771).
Results: The results showed that there is a significant relationship between spirituality in the workplace with professional ethics and organizational commitment of I. R. I. Police Headquarters' staff members and the variable of humanistic and healthy relations at work has a greater role in predicting spirituality in the workplace

کلیدواژه‌ها [English]

 • Spirituality in the Workplace
 • Professional Ethics
 • organizational commitment
 • I. R. I. Police Headquarters
 1. حاجی عموعصار، محمدتقی. (1386). مدیریت تغییروتحول درسازمان ناجا.فصلنامة دانش انتظامی، 4 (9):9. قابل بازیابی از:

 https://www.noormags.ir/view/fa/articlepage428107

 1. جوانبخت، حسین؛ قاسمی، محمد. (1391). هویت و اندازه‌گیری عوامل تأثیرگذار بر اخلاق سازمانی. تهران، همایش ملی اخلاق و ارزش‌ها در مدیریت، 1:35. قابل بازیابی از:

 http://jcoc.sbu.ac.ir/article/view/24766

 1. ستوده، ناصر. (1394). رابطه بین اخلاق حرفه‌ای و معنویت محیط کار با عملکرد دبیران مرد ناحیه 3 شیراز، پایان‌نامه کارشناسی ارشد، دانشگاه شیراز. قابل بازیابی از:

https://ganj-old.irandoc.ac.ir/articles/863182

 1. شیخ ذکریایی؛ آتش زاده شوریده. (1395). رابطه اخلاق حرفه‌ای و تعهدسازمانی دراساتیددانشگاه علوم پزشکی کردستان، رساله دکتری. قابل بازیابی از:

https://www.sid.ir/fa/journal/ViewPaper.aspx?id=271046

 1. رستگار، حسین. (1387). معنویت و تعهد سازمانی. فصلنامه مدیریت منابع، 6(3):61. قابل بازیابی از:

https://smms.basu.ac.ir/article609.html :

 1. رضایی منش، بهروز و کرمانشاهی، شقایق. (1389). رابطه معنویت با تعهد سازمانی در محیط کار) مطالعه موردی فرودگاه مهرآباد)  فصلنامه بصیرت، 17(3): 49-26. قابل بازیابی از:

https://ecc.isc.gov.ir/showjournal/153/18402/197508

 1. دیویس، کیت؛ نیواستورم، جان. (2007). رفتار سازمانی در کار. ترجمه محمد علی طوسی 1388، تهران، مرکز آموزش مدیریت دولتی. قابل بازیابی از:

http://opac.nlai.ir/opac-prod/search/briefListSearch.do? Command = FULL_VIEW&id=541655&

 1. عبدی، توحید. (1381). درآمدی بر نظام نامه اخلاقی پلیس: اخلاق و وجدان پلیس درجامعه. فصلنامه دانش انتظامی، 4 (2-3):60-16. قابل بازیابی از:

20101109113751-2 http://ensani.ir/file/download/article/

 1. فیضی، مصطفی. (1390). مقدمه اخلاق حرفه ای. تهران: انتشارات پرنیا.
 2. قاسم زاده، ابوالفضل. (1393). رابطه اخلاق حرفه ای با مسئولیت اجتماعی. فصلنامه اخلاق در علوم و فناوری، 9 (38): 55-66. قابل بازیابی از:

https://www.noormags.ir/view/fa/articlepage 1098273//

 1. کریمیان، علی اعظم؛ مرادیان، محسن؛ عباسی، علی. (1389). نقش نیروی انتظامی درتأمین امنیت اجتماعی. فصلنامةدانش انتظامی،12 (2):8. قابل بازیابی از:

https://www.noormags.ir/view/fa/articlepage/852739

 1. نیازی، محسن. (1395). تبیین رابطه انسجام اجتماعی و مشارکت شهروندان. فصلنامه امداد پژوهان،16:61. قابل بازیابی از:

 67539https://www.sid.ir/fa/journal/ViewPaper.aspx?ID=

 1. Allen, N. J, Meyer, J. P. (1990). The measurement and antecedents of affective continuance and normative commitment to the organization. 76-87Journal of Occupational Psychology, 63(1). At Retrieved: https://onlinelibrary.wiley.com/doi/10.1111/j.2044-8325.1990.tb00506.x
 2. Al-Khatani (2015) A study entitled "The effect of continuous methods during work and study of the work process of new employees in order to increase organizational obligations and maintain the presence of employees. At Retrieved: https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC5834078/
 3. Ashmos,D.P. and Duchon, D.(2000). "Spiritualityatwork:  aconceptualization and measure".134-145Journal of Management Inquiry,9(2). At Retrieved: https://www.scirp.org/%28S%28351jmbntvnsjt1aadkposzje%29%29/reference/ReferencesPapers.aspx?ReferenceID=1506819
 4. Beik zadeh J, Yazdani S, Hamdollah M. (2011). Workplace spirituality and its effect on the components of OCB, Case Study: Tabriz five areas of staff education. 61-90 Quarterly Journal of Research in Educational Administration; 3(1):. (In Persian). At Retrieved: http://oaji.net/articles/2019/679-1548090837.pdf
 5. Cavanagh, G.F. (2009)."Spirituality for managers: context and critique", 186-199 Journal of Organizational Change Management, 12(3). At Retrieved: https://psycnet.apa.org/record/2009-20356-002
 6. Heinzmann (2008) conducted a study entitled "The relationship between people's age, type of employment and their job satisfaction with organizational commitment At Retrieved: http://www.scielo.br/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S0034-&lng=en&nrm=iso&tlng=en76122017000600947
 7. Freshman, N. (2009) "Buddhism and the contemporary world. Southern Illinois University Press", Carbondale, IL. ). At Retrieved: https://www.britannica.com/topic/Buddhism/Buddhism-in-the-contemporary-world
 8. Kim, H.R., Lee, M., Lee, H.T., & Kim, N.M. (2010). Corporate social responsibility and employee–company identification557–569. Journal of Business Ethics95,.http://link.springer.com/article,10(4). At Retrieved: https://ideas.repec.org/a/kap/jbuset/v95y2010i4p557-569.html
 9. Krishnakumar, S. and Neck, C.P. (2002)."Th "what", "why" and "how" of spirituality in the workplace", 153-164, Journal of Managerial Psychology, 17(3). At Retrieved: https://www.emerald.com/insight/content/doi/10.1108/02683940210423060/full/html  
 10. Milliman, J (2003)."Spirituality in the workplace: Developing an Integral model and a Comprehencive Definition",81- 91.The Journal of American Academy of Business, Cambridge. 7(1). At Retrieved: https://www.researchgate.net/publication/270455923
 11. Mitroff, I. and Denton, E. (2009)."A Spiritual Audit of Corporate America: A Hard Look at Spirituality", Religion, and Values in the Workplace. Jossey-Bass, San Francisco, CA. At Retrieved: https://www.researchgate.net/publication/233152171
 12. Rigokokanha (2008) A study entitled "The effect of the relationship between spirituality in the workplace and organizational commitment. At Retrieved: https://www.mdpi.com/2313-5778/4/1/9/htm
 13. Sheep,M.l(2004)Nading down Gossamer: A valid measure of the person organization fit of work place. At Retrieved: https://www.sbp-journal.com/index.php/sbp/article/view/5311
 14. Schaufeli WB, Baker AB, Salanova  M.(2006). The measurement of work engagement with a brief questionnaire. 701-716. Educational and Psychological Measurement. . At Retrieved: https://www.researchgate.net/publication/23302113
 15. Sutherland (2016) A study entitled “Study of commitment and identity of employees according to the exclusive participation of the organization in the activities of public or social services of the company. . At Retrieved: