آسیب شناسی برنامه ریزی فعالیت های فرهنگی در ناجا با تاکید بر فضای مجازی

نوع مقاله : مقاله مستخرج از رساله دکتری

نویسندگان

1 استادیارگروه فرهنگ و ارتباطات مجتمع آموزش عالی شهید محلاتی

2 دانشیار گروه مدیریت راهبردی دانشگاه علوم انتظامی امین

3 دانشجوی دکترای مدیریت راهبردی فرهنگی دانشگاه و پژوهشگاه عالی دفاع ملی

چکیده

چکیده
زمینه و هدف: پرداختن به فضای مجازی در سازمان‌ها از جمله ناجا، همواره مورد توجه مدیریت سازمان‌ها بوده است. مقاله باهدف آسیب شناسی برنامه‌ریزی فضای مجازی در ناجا و ارائه راهبردها و راهکارهای بهبود آن انجام شده است.
روش تحقیق: نوع تحقیق کاربردی، روش آن کیفی با استفاده از تکنیک دلفی و جلسات خبرگی بود. جامعه آماری، بیست تن از مدیران، کارشناسان و متخصصان فرهنگی ناجا بود. روایی پرسشنامه­ها توسط خبرگان در جلسات خبرگی و پایایی آن با تکرار تا رسیدن به اشباع نظری و اجماع اعضا، حاصل شد. یافته‌ها با استفاده از دیدگاه‌های گروه شش‌نفره مؤید نهایی شده است.
یافته‌ها: فضای مجازی یکی از دوازده فعالیت فرهنگی دارای اولویت و اهمیت ناجا است که از تمامی ظرفیت‌های آن استفاده نشده، لذا ناجا در زمینه برنامه‌ریزی فضای مجازی از نظر تعیین وضعیت در جدول مختصات، در حالت تدافعی ضعف محور قرار دارد و در پنج تا ده سال آینده با تبدیل تهدیدها به قوت‌ها و ضعف‌ها به فرصت‌ها می‌تواند در حالت تهاجمی خفیف قرار گیرد.
نتیجه‌گیری: بازنگری در فرایند برنامه‌ریزی فضای مجازی مطابق آسیب‌شناسی انجام شده، استفاده از برنامه‌های اشتراک‌گذاری تجارب و ظرفیت‌های نیروهای مسلح با هدف تهیه نظام جامع فرهنگی و بهره‌برداری از راه‌های حضور مؤثر در فضای مجازی و راهکارهای مترتب بر این راهبردها، می‌تواند، ظرفیت‌های این فعالیت را برای بهره‌برداری بیشتر در افق آینده ناجا شکوفا نماید

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Pathology of Planning Cultural Activities in I. R. I. Police with Emphasis on Cyberspace

نویسندگان [English]

 • Abbas-Ali Farzandi Ardakani 1
 • Lotfali Bakhtiari 2
 • Omid Nowbakht 3
1 Assistant Professor, Department of Culture and Communication, Shahid Mahallati Higher Education Complex, Qom, Iran
2 Associate Professor, Department of Strategic Management, Amin Police University, Tehran, Iran
3 PhD Candidate in Strategic Cultural Management, University and Higher National Defense Research Institute, Tehran, Iran
چکیده [English]

Background and objectives: Addressing cyberspace in organizations, including I. R. I. Police, has always been considered by the management of organizations. This article has been conducted with the aim of pathology of cyberspace planning in I. R. I. Police and presenting strategies and approaches for its improvement.
Methodology: This study is of an applied research type using qualitative method and Delphi technique and expert meetings. The statistical population consisted of twenty managers, experts and cultural specialists of I. R. I. Police. The validity of the questionnaires was obtained by experts in expert meetings and its reliability was achieved through repeating until reaching theoretical saturation and consensus of members. The findings are confirmed using the views of a group of six members.
Findings: Cyberspace is one of the twelve cultural activities with priority and importance of I. R. I. Police that not all of its capacities have been used; so I. R. I. Police is in a weak defensive position in terms of determining the status of cyberspace in the coordinate table and in the next five to ten years it can be in a slightly aggressive mode by turning threats into strengths and weaknesses into opportunities.
Results: Reviewing the cyberspace planning process according to the pathology, using programs to share the experiences and capacities of the Armed Forces with the aim of preparing a comprehensive cultural system and exploiting the ways of effective presence in cyberspace and solutions to these strategies, can exploit the capacities of this activity more to flourish in the future horizon of I. R. I. Police.
 

کلیدواژه‌ها [English]

 • Keywords: Pathology
 • Planning
 • Cyberspace
 • I. R. I. Police
 • Cultural activi
 1. آقازیارتی فراهانی، زهره؛ آقازیارتی فراهانی، فاطمه. (1398). نقش ناجا در عرصه فضای مجازی مبتنی بر منظومه فکری مقام معظم رهبری، مجموعه چکیده مقالات اولین همایش ملی ناجا و جامعه اسلامی 14 بهمن 1398، تهران: سازمان عقیدتی سیاسی ناجا، معاونت روابط عمومی و تبلیغات،288. قابل بازیابی از:

https://www.iribnews.ir/fa/news/2629437/

 1. امیری راد، محمد؛ امیری راد، مبینا (1398) نقش ناجا در عرصه فضای مجازی، مجموعه چکیده مقالات اولین همایش ملی ناجا و جامعه اسلامی 14 بهمن 1398، تهران: سازمان عقیدتی سیاسی ناجا، معاونت روابط عمومی و تبلیغات،283. قابل بازیابی از:

 http://shabestan.ir/detail/News/862587

 1. بنیادی نائینی، علی؛ محمد نژاد، امیر (1391). آسیب شناسی کارکردی و ساختاری دستگاه‌های فرهنگی کشور فرهنگی، تهران: شورای عالی انقلاب فرهنگی
 2. تراسبی، دیوید (1382) اقتصاد و فرهنگ، ترجمه کاظم فرهادی، تهران، نشر نی، چاپ اول
 3. جمشید پور، ایمان؛ مهدوی زاده، مهدی؛ کشاورز، فریدون؛ نامجو، یحیی (1398). نقش پدافند غیرعامل در آسیب شناسی شبکه‌های اجتماعی در فضای مجازی، مجموعه چکیده مقالات اولین همایش ملی ناجا و جامعه اسلامی 14 بهمن 1398، تهران: سازمان عقیدتی سیاسی ناجا، معاونت روابط عمومی و تبلیغات،281. قابل بازیابی از:

https://www.iribnews.ir/fa/news/2629437/

 1. دوپوی‌، گزاویه‌. (1374). فرهنگ و توسعه. (‌ترجمه‌ی فاطم فراهانی و عبدالحمید زرین قلم). مرکز انتشارات کمیسیون ملی یونسکو در ایران.
 2. بل، دیوید.(1392). نظریه‌پردازان فرهنگ سایبر، ترجمه مسعود کوثریو عبدالعزیز تاتار، تهران: دریجه نو
 3. -ذوالفقاری، حسین (1396) بررسی عوامل مؤثر بر معماری ناجای آینده در افق تمدن نوین اسلامی، فصلنامه مطالعات راهبردی ناجا، سال دوم،2(6):119-152. قابل بازیابی از:

 http://journals.police.ir/article_20477.html

 1. رابرتسون، ایان.(1377). درآمدی بر جامعه‌شناسی، مترجم: حسین بهروان، تهران: انتشارات آستان قدس رضوی
 2. راسخی، افشین؛ قلی زاده، محمد (1398). نقش ناجا در عرصه فضای مجازی با رویکرد توسعه امنیت نرم در محیط سایبر، مجموعه چکیده مقالات اولین همایش ملی ناجا و جامعه اسلامی 14 بهمن 1398، تهران: سازمان عقیدتی سیاسی ناجا، معاونت روابط عمومی و تبلیغات،286. قابل بازیابی از:

 http://shabestan.ir/detail/News/862587

 1. شاهمرادی، الهام (1398). نقش ناجا در عرصه فضای مجازی، مجموعه چکیده مقالات اولین همایش ملی ناجا و جامعه اسلامی 14 بهمن 1398، تهران: سازمان عقیدتی سیاسی ناجا، معاونت روابط عمومی و تبلیغات،284. قابل بازیابی از:

 https://www.iribnews.ir/fa/news/2629437/

 1. شاخص‌های راهبردی، ابعاد و مؤلفه‌های فرهنگی، دبیرخانه شورای عالی انقلاب فرهنگی، کارگروه تدوین شاخص‌های فرهنگی، مهر 1389. قابل بازیابی از:

http://shabestan.ir/detail/News/862587

 1. عیسی پور نودهی، فرشاد (1398). نقش ناجا در عرصه فضای مجازی، مجموعه چکیده مقالات اولین همایش ملی ناجا و جامعه اسلامی 14 بهمن 1398، سازمان عقیدتی سیاسی ناجا، معاونت روابط عمومی و تبلیغات،285. قابل بازیابی از:

https://www.iribnews.ir/fa/news/2629437/

 1. کسنلز، مانوئل (1389). عصر اطلاعات: اقتصاد، جامعه و فرهنگ، جلد اول، ترجمه احد علیقلیان و افشین خاکباز، تهران: انتشارات نشر نو
 2. کوچی، سعید (1395). نقش مهارت افزایی کارکنان برای پیشگیری از جرائم فضای مجازی، فصلنامه علمی ترویجی مطالعات حفاظت و امنیت انتظامی،11(41)107-132. قابل بازیابی از:

http://spaps.jrl.police.ir/article_13780_7b742875655dd2c894dfeea7a0102b8f.pdf

 1. گالاگر، مارگارت (1380/2001) ، زن و صنایع فرهنگی، صنایع فرهنگی مانعی بر سر آینده فرهنگ، ترجمه وحدتی، تهران: موسسه پژوهشی نگاه معاصر.
 2. مک کویل، دنیس.(1382). درآمدی بر نظریه ارتباطات جمعی، مترجم: پرویز اجلالی، تهران: مرکز مطالعات و تحقیقات رسانه‌ها.
 3. مقدم، محمود (1396). نقش ناجا در تمدن سازی با استفاده از فضای مجازی و تکنولوژی ارتباطی، چکیده مقالات اولین همایش ملی ناجا و تمدن نوین اسلامی 27 دی 1396، تهران: مرکز مطالعات راهبردی ناجا،158.. قابل بازیابی از:

https://www.irna.ir/news/82780429/

 1. نادریان، حمید (1398). چالش‌های نظری و قانونی ناجا در فضای مجازی در تحقق جامعه اسلامی، مجموعه چکیده مقالات اولین همایش ملی ناجا و جامعه اسلامی 14 بهمن 1398، تهران: سازمان عقیدتی سیاسی ناجا، معاونت تبلیغات و روابط عمومی،132. قابل بازیابی از:

https://www.iribnews.ir/fa/news/2629437/

 1. نوبخت، امید (1396). الگوی مفهومی فرهنگ عمومی بایسته برقراری نظم و امنیت در تراز تمدن نوین اسلامی همسو با راهبردهای دوگانه غرب علیه جمهوری اسلامی ایران، چکیده مقالات اولین همایش ملی ناجا و تمدن نوین اسلامی 27 دی 1396، تهران: مرکز مطالعات راهبردی ناجا،178. قابل بازیابی از:

https://www.irna.ir/news/82780429/

 1. هاتف، مهدی (1388). چالش‌ها و چشم‌اندازهای امنیت در فضای مجازی، دوماهنامه توسعه‌سازمانی پلیس،6(22)93-117. قابل بازیابی از:

https://www.sid.ir/fa/journal/ViewPaper.aspx?id=119357

 

 1. Dray, M. (1992) cyber culture, south Atlantic Quarterly91:508-31. At Retrieved: https://www.dukeupress.edu/south-atlantic-quarterly
 2. Bacardi, M. (2005) Internet society: The internet in everyday life, London: sage. At Retrieved: https://www.amazon.com/Internet-Society-Maria-Bakardjieva/dp/0761943390
 3. Benedict, M. (1991a) Cyberspace: first step, Cambridge MA.MIT Press. At Retrieved:
 4. https://www.tandfonline.com/doi/abs/10.1080/08109029208629121
 5. Benedict, M. (1991b) Cyberspace: some proposals, in M. Cambridge MA.MIT Press. At Retrieved:
 6. https://www.tandfonline.com/doi/abs/10.1080/08109029208629121
 7. Casteless, M. (1996/2000) the information age: Economy, society and culture. Volume1: The Risk of the network society, oxford: Blackwell. At Retrieved: http://www.urbanisztika.bme.hu/wp-content/uploads/2014/05/manuel_castells_the_rise_of_the_network_societybookfi-org.compressed.pdf
 8. Casteless, M. (1996/2000) the information age: Economy, society and culture. Volume3: End of Millennium. oxford: Blackwell. At Retrieved: https://dl.uswr.ac.ir/bitstream/Hannan/130142/1/castells-The%20Information%20Age%203.pdf
 9. Hardaway, D. (1989) Primate Visions: Gender, Race, and Nature in the world of modern science, New York, Routledge. At Retrieved: https://www.amazon.com/Primate-Visions-Gender-Nature-Science/dp/0415902940
 10. Silver, D. (2000) Looking backwards, looking forwards: cyber culture studies 1990-2000, in D. Gauntlet (ad) Web. Studies, London: Arnold. At Retrieved: http://rccs.usfca.edu/intro.asp.html
 11. UNESCO framework for cultural statistics-2009;24
 12. UNESCO cultural development indicators2014;13-98