ارزیابی بلوغ هوشمندسازی حوزه پژوهش دانشگاه علوم انتظامی امین

نوع مقاله : مقاله مستخرج از طرح پژوهشی

نویسنده

استادیار گروه فناوری اطلاعات و ارتباطات، دانشگاه علوم انتظامی امین، تهران، ایران

چکیده

زمینه و هدف: مدیران حوزه پژوهش، نیازمند توانمندی در تصمیم‌گیری سریع دقیق و هوشمندانه برای حفظ بقا دانشگاه در رقابت با سایر دانشگاه‌ها هستند. ارزیابی جایگاه هوشمندی حوزه پژوهش به دانشگاه کمک می‌کند تا بر اساس نتایج به دست آمده، خود را برای اجرای موفق هوشمندسازی دانشگاه، آماده و سپس به سرمایه‌گذاری در چنین فعالیت خطیر و مهمی اقدام کند. این پژوهش به دنبال ارزیابی بلوغ هوشمندسازی حوزه پژوهش دانشگاه علوم انتظامی بوده است.
روش پژوهش: رویکرد این پژوهش به‌صورت ترکیبی کیفی و کمی بوده و از نظر هدف کاربردی و همچنین از نظر نوع روش، توصیفی- تحلیلی است. جامعه آماری عبارت است از خبرگان فناوری اطلاعات و پژوهش مراکز پژوهشی سایر دانشگاه‌ها و ناجا. این پژوهش در سه مرحله انجام شده است: 1- استخراج مؤلفه‌های سنجش هوشمندی، از طریق روش گروه اسمی و اعتبار سنجی با روش دلفی، 2- انتخاب بهترین مدل پایه ارزیابی بلوغ از طریق مرور ادبیات نظام‌مند و در بخش کمی از طریق دو روش آزمون «خی دو» و روش «مجموع وزین» با استفاده از ابزار پرسشنامه و نرم‌افزارهای SPSS و Expert choice و 3 – ارزیابی بلوغ هوشمندی حوزه پژوهش، از طریق ابزار پرسشنامه.
یافته‌ها: حوزه پژوهش دانشگاه، 14/57 درصد از سطح دوم بلوغ، 55/55 درصد از سطح سوم بلوغ، 32/90 درصد از سطح چهارم بلوغ و 33/58 درصد از سطح پنجم بلوغ هوشمندی را پوشش داده است.
نتیجه‌گیری: برای افزایش بهره‌وری، لازم است فعالیت‌های سازمان در یک مسیر هدفمند قرار گیرد. بیشترین خلأ احصاء شده مربوط به شاخص‌های سطح سوم بلوغ و در سطح چهارم بلوغ در شرایط مطلوب بوده است. داشبورد ارائه شده در این پژوهش به مدیران و تصمیم گیران سازمان‌ها دید روشنی از وضعیت فعلی سازمان و نگاه به آینده و وضعیت بهبود می‌دهد.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Evaluating the Maturity of Smart-Making of Deputy of Research in Amin Police University

نویسنده [English]

 • Behzad Lak
Assistant Professor, Department of Information and Communication Technology, Amin Police University, Tehran, Iran.
چکیده [English]

Background and objectives: Managers in the field of research need the ability to make quick, accurate and intelligent decisions to maintain the survival of the university in competition with other universities. Assessing the smartness position of the research center helps the university to prepare itself for the successful implementation of the university's smart-making based on the obtained results and then to invest in such a serious and important activity. This study sought to assess the maturity of smart-making in the research center in Amin Police University.
Methodology: The approach of this research is a combination of qualitative and quantitative approaches. In terms of its objectives this study is of an applied research type and in terms of its method it is considered as a descriptive-analytical study. The statistical population consists of information technology and research experts from research centers of other universities and I. R. I Police. This research has been conducted in three stages: 1- Extraction of smart-making assessment components through nominal group method and Delphi validation method, 2- Selection of the best basic model of maturity assessment through systematic literature review and in a quantitative part through two test methods of "Chi-square" and "weighted sum" methods using questionnaire tools and SPSS and Expert choice software, and 3 - Assessing the smartness maturity of the research center through a questionnaire tool.
Findings: The University's research center covers 57.14% of the second level of maturity, 55.55% of the third level of maturity, 90.32% of the fourth level of maturity and 58.33% of the fifth level of smartness maturity.
Results: To increase productivity, it is necessary to put the activities of the organization in a targeted direction. The most calculated gap was related to the indicators of the third level of maturity and in the fourth level of maturity in favorable conditions. The dashboard presented in this research gives managers and decision makers of organizations a clear view of the status quo of the organization and a view to the future and the situation.

کلیدواژه‌ها [English]

 • Maturity assessment
 • Smart-making
 • Research center
 • Capability maturity model (CMMI)
 • key success factors
 1. ‏‏خانلری، امیر؛ سهرابی، بابک. (1387). مدل علی بهبودی و تعالی در ارتباط با ذینفعان سازمان. فصلنامه علوم مدیریت ایران. ۱۱(۳): ۱۳۱–۱۴۸. قابل بازیابی از:

https://www.sid.ir/fa/Journal/ViewPaper.aspx?ID=94937

 1. خراسانی، اباصلت؛ فتحی واجارگاه، کوروش؛ قنبری، رضا. (1394). تأملی بر اهمیت کارکرد پژوهشی دانشگاه در روند توسعه علمی و مرجعیت علمی، اولین همایش ملی راهکارهای توسعه و ترویج علوم تربیتی، روانشناسی، مشاوره و آموزش در ایران، تهران، انجمن توسعه و ترویج علوم و فنون بنیادین. قابل بازیابی از

https://www.civilica.com/Paper-PCCONF01-PCCONF01_046. html

 1. ‏ ‏سرمدی، زهره؛ بازرگان، عباس؛ حجازی، الهه. (1384). روش‌های پژوهش در علوم رفتاری. تهران: انتشارات آگه.
 2. ‏صفری، حسین. (1386). اندازه‌گیری بلوغ دولت الکترونیکی در وزارت بازرگانی ایران-رویکرد فازی. نشریه دانش مدیریت. ۷۷ (۲۰): ۶۱–۸۰. قابل بازیابی از:

https://www.sid.ir/fa/journal/JournalListPaper.aspx?ID=17058

 

 1. Backlund, F., Chronéer, D., & Sundqvist, E. (2014). Project management maturity models–A critical review: A case study within Swedish engineering and construction organizations. Procedia-Social and Behavioral Sciences, 119(0), 837-846. At Retrieved: https://core.ac. uk/reader/82359470.
 2. Barclay, C. (2014, June). Sustainable security advantage in a changing environment: The Cybersecurity Capability Maturity Model (CM 2). In Proceedings of the 2014 ITU kaleidoscope academic conference: Living in a converged world-Impossible without standards? (pp. 275-282). IEEE. At Retrieved:https://www.researchgate.net/profile/Sustainable-Security-Advantage-in-a-Changing-Environment-The-Cybersecurity-Capability-Maturity-Model.pdf.
 3. Becker, J., Knackstedt, R., & Pöppelbuß, J. (2009). Developing Maturity Models for IT Management-A Procedure Model and its Application. Business & Information Systems Engineering 1 (3), 213-222. At Retrieved: https://doi.org/10.1007/s12599-009-0044-5. 
 4. Close, W. S., Ferrara, C., Galvin, J., Hagemeyer, D., Eisenfeld, B. L., & Maoz, M. (2001). CRM at work: eight characteristics of CRM winners. The Gartner Group Strategy & Trends whitepaper.(19 June 2001). Available online at http://www. gartner. com. At Retrieved: http://www. gartner. com.
 5. Concha, G., Astudillo, H., Porrua, M., & Pimenta, C. (2012). E-Government procurement observatory, maturity model and early measurements. Government Information Quarterly, 29, S43-S50. At Retrieved: https://doi:10.1016/j.giq.2011.08.005.
 6. Gamm, S, Grumer, R, Muller, H, Radjeb, T, & Riveiro, M. (2005). Telco CRM Maturity: The Evolution and Maturity of CRM at Telcos in Central and Eastern Europe: Detecon International, Bonn. At Retrieved:  https://www.researchgate.net.
 7. Hribar Rajterič, I. (2010). Overview of business intelligence maturity models. Management: Journal of Contemporary Management Issues, 15(1), 47-67. At Retrieved: https://hrcak.srce.hr/file/81745.
 8. Imhoff, C. (2002). The CRM Maturity Scale. DM REVIEW, 12, 14-14. At Retrieved:
 9. Kenett, Ron S, & Baker, Emanuel. (2010). Process Improvement and CMMI® for Systems and Software: CRC Press. At Retrieved: https://www.researchgate.net.
 10. Kerrigan, M. (2013). A capability maturity model for digital investigations. Digital Investigation, 10(1), 19-33. At Retrieved: https://doi.org/10.1016/j.diin.2013.02.005.
 11. Khoshgoftar, M., & Osman, O. (2009, August). Comparison of maturity models. In 2009 2nd IEEE International Conference on Computer Science and Information Technology (pp. 297-301). IEEE. At Retrieved:

http://eprints.usm.my/34679/1/HBP20.pdf.

 1. Koehler, J., Woodtly, R., & Hofstetter, J. (2015). An impact-oriented maturity model for IT-based case management. Information systems, 47, 278-291. At Retrieved: http://citeseerx.ist.psu.edu/viewdoc/download?doi=10.1.1.418.5355&rep=rep1&type=pdf.
 2. Lak, B., & Rezaeenour, J. (2018). Maturity assessment of social customer knowledge management (Sckm) using fuzzy expert system. Journal of Business Economics and Management, 19(1), 192-212. At Retrieved:  https://doi.org/10.3846/16111699.2018.1427620.
 3. Lak, B., & Rezaeenour, J. (2017). Effective Factors of Social Customer Knowledge Management (SCKM) in Organisations: Study of Electronic Service Providers in Iran. Journal of Information & Knowledge Management, 16(02), 1750014. At Retrieved: https://doi.org/10.1142/S0219649217500149.
 4. Lee, G., & Kwak, Y. H. (2012). An open government maturity model for social media-based public engagement. Government information quarterly, 29(4), 492-503. At Retrieved: https://doi.org/10.1016/j.giq.2012.06.001
 5. Lee, J., Suh, E. H., & Hong, J. (2010). A maturity model based CoP evaluation framework: A case study of strategic CoPs in a Korean company. Expert Systems with Applications, 37(3), 2670-2681.At Retrieved:

https://doi.org/10.1016/j.eswa.2009.08.011.

 1. Lipka, S. E. (2006). Twelve steps to CRM without eating an elephant. Handbook of business strategy.. At Retrieved: https://doi.org/10.1108/10775730610618684.
 2. Markus, M. L. (2000). Paradigm shifts-E-business and business/systems integration. Communications of the Association for Information Systems, 4(1), 10. At Retrieved: https://aisel.aisnet.org/cais/vol4/iss1/10.
 3. Mettler, T. (2011). Maturity assessment models: a design science research approach. International Journal of Society Systems Science, 3(1-2), 81-98. At Retrieved:

https://www.alexandria.unisg.ch/214426/1/IJSSS0301-0205%2520METTLER.pdf.

 1. Pee, L. G., & Kankanhalli, A. (2009). A model of organisational knowledge management maturity based on people, process, and technology. Journal of information & knowledge management, 8(02), 79-99. At Retrieved:

https://doi.org/10.1142/S0219649209002270.

 1. Rogers, G. P. (2009). The role of maturity models in IT Governance: A Comparison of the major models and their potential benefits to the enterprise. In Information Technology Governance and Service Management: Frameworks and Adaptations (pp. 254-265). IGI Global. At Retrieved: https://doi.org/10.4018/978-1-60566-008-0.ch014.
 2. Röglinger, M., Pöppelbuß, J., & Becker, J. (2012). Maturity models in business process management. Business process management journal. At Retrieved:

https://doi.org/10.1108/14637151211225225.

 1. Shareef, M. A., Kumar, V., Kumar, U., & Dwivedi, Y. K. (2011). e-Government Adoption Model (GAM): Differing service maturity levels. Government information quarterly, 28(1), 17-35. At Retrieved:

https://doi.org/10.1016/j.giq.2010.05.006.

 1. Sohrabi, B., Haghighi, M., & Khanlari, A. (2010). Customer relationship management maturity model (CRM3): A model for stepwise implementation. Journal of Human Sciences, 7(1), 1-20. At Retrieved: http://www.insanbilimleri.com/en.
 2. Valdés, G., Solar, M., Astudillo, H., Iribarren, M., Concha, G., & Visconti, M. (2011). Conception, development and implementation of an e-Government maturity model in public agencies. Government Information Quarterly, 28(2), 176-187. At Retrieved: https://doi.org/10.1016/j.giq.2010.04.007.
 3. von Scheel, H., von Rosing, G., Skurzak, K., & Hove, M. (2015). BPM and Maturity Models. 395-426. At Retrieved: https://doi:10.1016/b978-0-12-799959-3.00019-7.
 4. Xirogiannis, G., & Glykas, M. (2007). Intelligent modeling of e-business maturity. Expert Systems with Applications, 32(2), 687-702. At Retrieved:

https://doi.org/10.1016/j.eswa.2006.01.042.