ارائه الگوی ارزیابی عملکرد فرماندهان و مدیران مبتنی بر بیانیه گام دوم انقلاب(مورد مطالعه: ستاد فرماندهی انتظامی استان آذربایجان غربی)

نوع مقاله : مقاله علمی - پژوهشی مستقل

نویسندگان

1 (نویسنده مسئول)، گروه مبارزه با مواد مخدر، دانشکده علوم و فنون اطلاعات وآگاهی، ایران، تهران

2 عضو هئیت علمی دانشگاه علوم انتظامی امین

چکیده

زمینه و هدف: مقام معظم رهبری (مدظله العالی) پژوهش‌های پیش‌برنده و منتهی به اجرا در تمام زمینه‌ها را مورد تأکید قرار داده‌اند؛ چنانکه همین سَبک را در ” بیانیه گام دوم انقلاب اسلامی” مطرح کرده‌اند. تحقیق حاضر با هدف ارائه الگوی ارزیابی عملکرد فرماندهان و مدیران مبتنی بر بیانیه گام دوم انقلاب از نظر مدیران و فرماندهان  ستاد فرماندهی انتظامی استان آذربایجان غربی صورت پذیرفت است.
روش: تحقیق حاضر ترکیبی و از نوع تحقیقات اکتشافی (آمیخته) می‌باشد. جامعهمورد مطالعهدربخشکیفی پژوهشکه بر اساس نظریه داده­بنیاد صورت گرفت، شامل 9 نفر خبرگان (معاونین و روسای ادارات فرماندهی انتظامی استان آذربایجان غربی که بر اساس اصل اشباع نظری)ودر بخشکمیشامل49 نفر از کلیهفرماندهان و مدیران ارشد شاغل در ستاد فرماندهی انتظامی استان آذربایجان غربی بود که با استفاده از روش نمونه‏گیری تمام­شمار به عضویت اعضای نمونه آماری تحقیق انتخاب شدند. برای محاسبهپایایی پرسشنامه بخش کیفیازروشپایاییبیندوکدگذار با نتیجه نهایی (%72) و برایمحاسبهپایایی بخش کمیازضریبآلفایکرونباخ با نتیجه نهایی (83/0)استفاده شده است.
یافته­ها: یافته­های حاصلازتحلیلمحتوایمصاحبه­هانشانداددر فرایند ارزیابی عملکرد فرماندهان و مدیران با رویکرد بیانیه گام دوم انقلاب بایستی تعداد 7 بعد، 27 مولفه و 122 شاخص (مفهوم) مد نظر باشد.
نتیجه‌گیری: نتایج به‌دست آمده نشان داد ترتیب اولویت ابعاد شناسایی شده در ارزیابی عملکرد مدیران و کارکنان فرماندهی انتظامی استان آذربایجان غربی با رویکرد بیانیه گام دوم انقلاب به صورت 1- مدیریت جهادی، 2-  ترویج سبک زندگی ایرانی- اسلامی، 3- جانشین پروری (جوانگرایی وتوانمندسازی جوانان)،  4- تکیه بر دین و اخلاق، 5- توجه به علم و پژوهش، 6- مسئولیت‌پذیری و پاسخگویی و در نهایت 7- فرهنگی تربیتی خواهد بود.
 

کلیدواژه‌ها


1)   اخباری, محمد, فتاح, محمدتقی, سیفی, علی. (1391). عملکرد پاسگاه های مرزی و تأثیر آن بر امنیت مرز (مورد مطالعه: هنگ مرزی گرمی87 - 88) 88. فصلنامه علمی علوم و فنون مرزی, 1(1): 5-24. قابل بازیابی از:
http://bst.jrl.police.ir/article_18373.html
2)    افجه، سیدعلی اکبر ؛ رحمتی، داریوش (1393)، طراحی الگوی ­ارزیابی عملکرد یگان‌های نیروی انتظامی جمهوری اسلامی ایران، پژوهش های مدیریت انتظامی، 9(9): 11-232. قابل بازیابی از:
http://journals.police.ir/article_18275.html
3)   افجه،سیدعلیاکبر؛ صالحی، جمشید؛ کشوری، عبدالرحمن و رحمتی، داریوش (1392)، طراحیالگویارزیابیعملکردکلانتری­ها، (موردمطالعهفرماندهیانتظامیتهرانبزرگ)، فصلنامةعلمی- پژوهشیمدیریتمنابعدرنیرویانتظامی، 1(4): 11-40. قابل بازیابی از: 
https://www.magiran.com/paper/1488502
4)   امام خامنه‌ای، سید‌علی (1397)، گام دوم انقلاب خطاب به ملت ایران، چاپ اول، انتشارات انقلاب اسلامی.
5)   امیری، مقصود، مظلومی، نادر، حجازی، محسن (1390). کاربرد کارت امتیازی متوازن و ویکور در رتبه­بندی شرکت-های بیمه، پژوهشنامه بیمه، 26(2): 115- 144. قابل بازیابی از:
http://ensani.ir/fa/article/315496
6)   دانایی فرد, حسن, شکری, زینب, خیرگو, منصور, فانی, علی اصغر. (1397). چگونگی ارزشیابی کیفیت خط مشی های عمومی در ایران: پژوهشی اکتشافی مبتنی‌بر روش شناسی ترکیبی. فصلنامه علمی ـ پژوهشی مدیریت سازمان های دولتی, 6(2): 79-94. قابل بازیابی از:
http://ipom.journals.pnu.ac.ir/article_4575.html
7)   زارع­نژاد، طاهره (1394). ارزیابی عملکرد شرکت­های پیمانکاری ساختمانی و رتبه­بندی آن­ها بر اساس تکنیک تاپسیس، پایان­نامه کارشناسی ارشد رشته مهندسی صنایع، به راهنمایی دکتر رحیم دباغ، دانشگاه الغدیر، تبریز.
8)   سلامی، علی (1394). ارزیابی عملکرد و رتبه­بندی شعب بانک ملی استان آ. غربی. پایان نامه کارشناسی ارشد رشته مدیریت صنعتی، به راهنمایی دکتر رحیم دباغ، دانشگاه صنعتی ارومیه.
9)   صادقی, حاجی رضا, محمدی, محمد طاهر. (1397). گام دوم انقلاب و نقش راهبردی پلیس اطلاعات و امنیت عمومی ناجا در پیش‌برد اهداف بیانیه. فصلنامه مطالعات اطلاعات و امنیت انتظامی, 8(23): 91-108. قابل بازیابی از:
http://pava.jrl.police.ir/article_93806.html
10)    عادلی, علیرضا. (1391). ارزیابی عملکرد نیروی انتظامی جمهوری اسلامی ایران در برقراری نظم و امنیت شهرستان بم با رویکرد مدیریت بحران. پژوهش های مدیریت انتظامی, 7(2): 253-281. قابل بازیابی:
http://pmsq.jrl.police.ir/article_92066.html
11)    قائدرحمتی؛ ابراهیم، اسدی فرد محمد (1396)، تأثیر آموزش‌های مرزی بر کیفیت کارایی و عملکرد کارکنان مرزبانی ناجا، پژوهش نامه مطالعات مرزی، 5(2): صص 187-210. قابل بازیابی از:
http://journals.police.ir/article_17564.html
12)    قربانی،ابراهیم، حسینی‌خواه؛ نوراله، کرمی؛ حمیدرضا، مافی، فرشید (1397)، ارزیابی عملکرد شعبه‌ مبارزه با مواد مخدر کلانتری‌های شهرستان ارومیه،  پژوهش های مدیریت انتظامی، 13(2): 285-306. قابل بازیابی از:
http://journals.police.ir/article_18875.html
13)    گیوریان، حسن و  دیندارفرکوش، فیروز (1390). تبیین الگویی چند معیاره برای ارزیابی شرکت­های دولتی ایران، فصلنامه مدیریت بهره­وری (فراسوی مدیریت), 4(16): 25-51. قابل بازیابی از:
http://jpm.iaut.ac.ir/article_519343.html
14)    متقی، محمود رضا، صفانیا، علی محمد، نیک بخش، رضا (1397). شناسایی و اولویت بندی شاخص‌های ارزیابی عملکرد ادارات تربیت بدنی دانشگاه‌های علوم پزشکی کشور با "رویکرد کارت امتیازی متوازن" و "فرایند تحلیل سلسله مراتبی". فصلنامه مدیریت ارتقای سلامت، 7(4): ۱۵-۲۳. قابل بازیابی از:
http://jhpm.ir/article-1-563-fa.html
15)    عباسی, عباس, رعنایی کردشولی, حبیب الله, اصغری جهرمی, سمانه. (1395). طراحی الگوی ارزشیابی عملکرد کارکنان بر مبنای مدل‌های ارزیابی عملکرد سازمانی برای سازمان‌های دولتی ایران. پژوهش‌های مدیریت منابع انسانی, 8(4): 213-235. قابل بازیابی از:
https://hrmj.ihu.ac.ir/article_24399.html
16)    نعمتی زاده، سینا و حایری میبدی، مهسیما (1394)، ارزیابی عملکرد بانک دی با استفاده از مدل کارت امتیازی متوازن(BSC)، فصلنامه دانش حسابداری و حسابرسی مدیریت، 4(15): 133-142. قابل بازیابی از:
http://jmaak.srbiau.ac.ir/article_7743.html
17)    نوبخت، فرهاد، (1394)، طراحی مدل ارزیابی جامع عملکرد و رتبه‌بندی دفاتر الکترونیک پلیس+10 استان آذربایجان غربی، پایان نامه کارشناسی ارشد، به راهنمایی رحیم دباغ، دانشگاه صنعتی ارومیه.
18)       Huang, X (2011).An Analysis of the Selection of Project Contractor in the Construction Management Process”, International Journal of Business and Management, 6, 184-189. Retrieved:
http://www.ccsenet.org/journal/index.php/ijbm/article/view/9709
19)       Hungive, y. F., Tzeng, G. H., Ding, C. G., (2013). Fuzzy MCDM approach to selectservice provider, IEEE international Conference on Fuzzy System, 572-577. Retrieved:
https://ieeexplore.ieee.org/document/1209427
20)       Robert S. Kaplan & David P. Norton (2009). The Balanced Scorecard is a theory and management approach first proposed in the Harvard Business” Review. Retrieved:
https://hbr.org/1992/01/the-balanced-scorecard-measures-that-drive-performance-2