تدوین و اعتبار یابی مدل کیفیت تدریس اعضای هیئت‌علمی دانشگاه علوم انتظامی امین و ساخت ابزار مناسب

نوع مقاله : مقاله علمی - پژوهشی مستقل

نویسنده

استادیار گروه علوم تربیتی، دانشگاه علوم انتظامی امین، ،تهران، ایران.

چکیده

زمینه و هدف: این پژوهش به تدوین و اعتبار یابی مدل کیفیت تدریس اعضای هیئت‌علمی دانشگاه علوم انتظامی امین و ساخت ابزار مناسب پرداخته است.
 روش‌ پژوهش: روش پژوهش حاضر، توصیفی از نوع پیمایشی است. جامعه آماری شامل کلیه دانشجویان سال آخر دانشگاه علوم انتظامی که به تعداد 218 نفر از طریق نمونه‌گیری تصادفی ساده و 30 نفر از خبرگان که به‌صورت هدفمند انتخاب شدند. ابزار گردآوری داده‌ها دو پرسشنامه محقق ساخته 62 و 12 گویه‌ای است. روایی پرسشنامه با استفاده از نظر خبرگان و به روش صوری تأیید شد و پایایی آن نیز از طریق آلفای کرونباخ تأیید شد که برای دو پرسشنامه شامل؛ 78./0 و 86./0 است. به منظور تجزیه ‌و تحلیل داده‌ها از تی تک نمونه ای، برای شناسایی ابعاد کیفیت تدریس، از تحلیل عاملی برای مدل پیشنهادی همچنین برای استخراج و اعتبارسنجی ابزار از تحلیل عاملی استفاده شده است.
یافته‌ها: یافته‌ها نشان داد که مدل کیفیت تدریس دارای 4 بعد؛ طراحی تدریس، اجرای تدریس، ارزشیابی و ویژگی‌های فردی است. مدل پیشنهادی از نظر متخصصان دارای اعتبار بوده است. همچنین جدول کل واریانس تبیین حدود 22/85 درصد واریانس کل سؤالات (گویه­ها) را تبیین می‌کنند که در واقع نشان دهنده این است که ابزار دارای ساختار مناسب بوده است.
نتیجه‌گیری: نتایج حاصل از پژوهش نشان دهنده، ابعاد، مؤلفه‌ها و شاخص‌ها، ابزار مناسب برای کیفیت تدریس اعضای است و این نتایج دربردارنده دستاوردهای نظری و کاربردی برای دانشگاه علوم انتظامی و سایر مراکز آموزشی است.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

a

نویسنده [English]

  • Ruhollah salar
Assistant Professor, Department of Educational Science, Amin Police University, Tehran, Iran
چکیده [English]

a

کلیدواژه‌ها [English]

  • a
-      آتش اروز، محمد؛ پور مقدسیان، عبدالمحمد؛ مرعشی، سید منصور (1397). بررسی کیفیت تدریس اعضای هیئت‌علمی دانشگاه فرهنگیان خوزستان، فصلنامه مطالعات اندازه‌گیری و ارزشیابی آموزشی 8(23): 49-79. قابل بازیابی از:
-      اسلامیان، حسن (1397) ارزیابی میزان کاربست مؤلفه‌های تدریس اثربخش توسط اعضای هیئت‌علمی دانشگاه علوم پزشکی بر اساس رویکردِ ارزشیابی دانشجویان. فصلنامه علمی و پژوهشی طب و تزکیه.27(3):190-203. قابل بازیابی از:
-      اکبری، رامین؛ بهشتی پور، میلاد و کیانی، غلامرضا (1396). ارائه الگوی کیفیت مدرسان از نظر ذی‌نفعان در آموزش انگلیسی. دو ماهنامه جستار زبانی.8(1):23-47. قابل بازیابی از:
-      بورنگ، محمد؛ جعفری ثانی، حسین؛ عجم، علی‌اکبر؛ صابری، رضا؛ شکوهی فرد، حسین (1395). طراحی و اعتباربخشی الگوی تدریس با کیفیت در نظام آموزش عالی ایران. فصلنامه پژوهش‌های کیفی در برنامه درسی.1 (2):73-106. قابل بازیابی از:
-      بنکداری، نسرین؛ مهران، گلنار؛ ماهرو زاده، طیبه و هاشمی، سید عباس (1395). ویژگی‌های استاد شایسته در آموزش عالی. فصلنامه علمی– پژوهشی رهیافتی نو در مدیریت آموزشی، 7(1).:117-138. قابل بازیابی از:
-         بختیار، لطفعلی (1393). ارزیابی اثربخشی دوره آموزشی رشته اطلاعات انتظامی. فصلنامه پژوهش‌های اطلاعاتی و جنایی.9 (1): 129-152. قابل بازیابی از:
-      براتی مصلح، محمد سعید؛ شکری پور، سعید؛ محبی، علی (1395). بررسی اثربخشی آموزش‌های دوره کارشناسی ارشد فرماندهی و مدیریت انتظامی ناجا. نشریه مطالعات مدیریت بر آموزش انتظامی.9 (1):9-35. قابل بازیابی از:
-      پاک­مهر، حمیده؛ جعفری ثانی، حسین؛ سعیدی رضوانی، محمود؛ کارشکی، حسین (1390). کیفیت تدریس در آموزش عالی. اولین همایش ملی آموزش در ایران 1404. تهران پژوهشکده سیاست‌گذاری علم، فناوری و صنعت. قابل بازیابی از:
-      جوادی، علی؛ عرب، بافران (1393). آسیب‌شناسی روش‌های ارزیابی کیفیت تدریس اساتید. اولین کنفرانس ملی ارزیابی کیفیت در نظام‌های دانشگاهی. تهران. دانشگاه‌ صنعتی شریف. قابل بازیابی از:
-      جمالی زواره، بتول؛ نصر، احمدرضا؛ شاد فر، حوریه (1392). مدل‌های ارزیابی کیفیت در آموزش عالی بر اساس نیاز مشتریان. فصلنامه آموزش عالی.6(23): 7-23. قابل بازیابی از:
-      خدیوی، اسدالله و سید کلان، سید محمد (1397). بررسی عوامل تأثیرگذار بر کیفیت تدریس در دانشگاه فرهنگیان. دو فصلنامه علمی- پژوهشی، مطالعات آموزشی و آموزشگاهی.7 (18).7-39. قابل بازیابی از:
-      خزایی، محمد؛ محبی، علی و نوری، احمد (1395). بررسی اثربخشی آموزش‌های عملی دانش‌آموختگان کارشناسی ارشد فرماندهی و مدیریت انتظامی. فصلنامه پژوهش‌های دانش انتظامی.18(4): 135-166. قابل ارزیابی از:
-      رضایی، احمد؛ گرامی پور، مسعود (1396). بررسی ساختار، روایی عاملی و اعتبار ابزار کیفیت تدریس در علوم رفتاری. فصلنامه علمی پژوهشی روان‌سنجی.5(20): 103-125. قابل بزیابی از:
-      رزی، جمال؛ امام جمعه، محمدرضا؛ احمدی، غلامعلی (1396). ارائه مدلی برای معلم اثربخش و بررسی تناسب آن با استلزامات اسناد بالادستی نظام آموزش و پرورش. پژوهش در برنامه‌ریزی درسی 2(28): 1-14. قابل بازیابی از:
-         زمانی، اصغر (1396). شناسایی، تحلیل و اولویت‌بندی کیفیت در آموزش عالی. فصلنامه نوآوری و ارزش‌آفرینی،6(11):24-35. قابل بازیابی
-      سامری، مریم (1397). ارائه مدل تدریس اثربخش اساتید دانشگاه بر پایه تحلیل شبکه عصبی مصنوعی. نشریه علمی-پژوهشی آموزش و ارزشیابی. 11(44): 79-102. قابل بازیابی از:
-      شعبانی، حسن (1395). مهارت‌های آموزشی و پرورشی. تهران. انتشارات سمت. چاپ بیست ونهم. قابل بازیابی از: https://www.gisoom.com/book/1259621
-      قنبری، سیروس و سلطانی زاده، وحید (1397). ارتقاء کیفیت تدریس در پرتو ارزشیابی از اساتید؛ تأملی بر دیدگاه دانشجویان. فصلنامه علمی پژوهشی تدریس پژوهی. 6(2):18-30. قابل بازیابی از:
-      ملکی، حسن (1393). مهارت‌های اساسی تدریس. تهران. چاپ اول. انتشارات آییژ. قابل بازیابی از: https://www.adinehbook.com/gp/product/9649704264
-      محمدی، رضا؛ فتح‌آبادی، جلیل؛ یادگار زاده، غلامرضا؛ میرزامحمدی، محمدحسن؛ پرند، کوروش (1391). ارزشیابی کیفیت در آموزش عالی. تهران. چاپ ششم. انتشارات سازمان سنجش و آموزش کشور. قابل ارزیابی از:
-      مرادی، حمید (1392) مبانی نظری و فلسفی مدیریت آموزشی. انتشارات مدرسان شریف. قابل بازیابی از: ب http://www.modaresanesharif.ac.ir
-      معروفی، یحیی؛ مهرمحمدی، محمد؛ علی عسکری، مجید (1396). ارزش‌یابی کیفیت تدریس در آموزش عالی: بررسی برخی دیدگاه‌ها. مطالعات برنامه درسی، 2(5): 81-12. قابل بازیابی از:
-      یزدانی، عفت؛ سلیمانی پور عمران، محبوبه (1396). رابطه مهارت ارتباطی باکیفیت تدریس اساتید دانشگاه از دیدگاه دانشجویان علوم پزشکی. مجله علوم پزشکی خراسان شمالی. 9 (4): 82-88. قابل بازیابی از:
-      یوسف زاده، محمدرضا؛ شاههرادی، مرتضی (1395). ارزشیابی تدریس کیفی بر اساس مدل هنارد و روسور از دیدگاه دانشجویان دکتری. دوماهنامه علمی پژوهی راهبردهای آموزش در علوم پزشکی. 9(4):295-305. قابل بازیابی از:
-      یوسف زاده، محمدرضا؛ محبی، علی و شاه مرادی، مرتضی (1395). تدریس کیفی در آموزش عالی. تهران. چاپ اول. انتشارات دانشگاه علوم انتظامی امین. قابل بازیابی از:
-          Abdus Salam, M.(2015). Quality in Teaching and Learning in Primary Public and Private Schools in Bangladesh. Publication Universitetet oslo. At Retrieved https://www.duo.uio.no/bitstream/handle/10852/45743/MPhi
-          Burgess, E. Mt. (2014). Leading quality teaching: an exploratory case study of two improving Australian schools. University of Tasmania. . At Retrieved. https://eprints.utas.edu.au/18560/1/Whole
-          Belsito, C.(2016). The importance of ‘teacher quality’ and ‘quality teaching’ on academic performance. Journal of Student Engagement: Education. . At Retrieved https://ro.uow.edu.au/jseem/vol6/iss1/5
-          Durišová, M.; Kucharčíková, A. & Tokarčíková, E. (2015). Assessment of Higher Education Teaching Outcomes (Quality of Higher Education). Procedia-Social and Behavioral Sciences, 174, 2497-2502. At Retrieved https://www.researchgate.net/publication/277651404
-          Eid, F.(2014). Research, higher education and the quality of teaching: Inquiry in a Japanese academic context. Research in Higher Education Journal Volume 24 – August, . At Retrieved 2014.1-25. https://www.aabri.com/manuscripts/141843
-          Jovanovic, M & Minic, V.(2018). Techers of physical on improving the quality of  teaching with continuous adjustments to the curricula. Physical Education and Sport, 16 (3). 651 – 661. . At Retrieved. https://www.researchgate.net/publication/330578735.
-          Hénard, F., & Roseveare, D. (2012). fostering quality teaching in higher education policies and practices. Institution managemement in higher education. At Retrieved https://books.google.com/books?id
-          Hubackova, S. (2015). Factors Influencing the Quality of Teaching and the Foreign Language Knowledge. Procedia-Social and Behavioral Sciences. At Retrieved https://doi.org/10.2478/linpo-2014-0009
-          Krsmanović, I & Petrović, V.(2009). Factors  affecting Quality in  teaching english. Research/Expert Conference with International Participations. Neum. At Retrieved. https://pdfs.semanticscholar.org/9f9d/00524a81e8a375965887c5f57500228f3298
-          Klassen , R  ,& Kim .(2017). Assessing critical attributes of prospective teachers: Implications for selection into initial teacher education programmes. Assessing critical attributes of prospective teachers. 5–22. https://core.ac.uk/download/pdf/132609408
-          Lim,  D. (2017). Quality assurance in higher education: A study of developing countries. England: Ashgate.. . At Retrieved https://www.routledge.com/
-          León, J., Garrido, E. M &Ortega, M.(2018). Teaching quality: High school students’ autonomy and competence. Psicothema. 30 (2) . At Retrieved. https://psycnet.apa.org/record/2018-24698-012
-          Lazarides, R & Buchholz, J.(2019). Student-perceived teaching quality. Learning and Instruction . At Retrieved. https://www.sciencedirect.com/science/article/abs/pii/S095947521730600X
-          Maruli, S.(2014). Quality in Teaching. International Journal of Education and Research. 2( 12) -200. At Retrieved. https://www.ijern.com/journal/2014/Decembe.
-          Masnan, A. H., Zainudin, N. A. S., & Anthony, N. E. (2018). Development of a Quality Teaching Model for Preschool Teachers. International Journal of Academic Research in Business and Social Sciences, 8(6), 1321-1330. At Retrieved. http://dx.doi.org/10.6007/IJARBSS/v8-i6/526
-          Nabi, M., Iqbal, M. & Mumtaz Ali, M.(2018). Requisite Model for Quality teaching. Pakistan Journal of Social Sciences38( 1).322-344. . At Retrieved https://admin.umt.edu.pk/Media/Site/lrc/FileManager/Outlook/ROL
-          O’Brien, B.M.(2015). An Exploration of student perspectives of quality teaching at multi-level education environments. A thesis for the Degree of Doctor of Education in the School of Education and Life Long Learning, University of East Anglia. . At Retrieved https://ueaeprints.uea.ac.uk/id/eprint/53386/1
-          Parrish , D.(2016). Promoting Quality Teaching: Phase 1 of a Case Study and Research Initiative for Progressing Evidence-Based Educational Innovations. Literacy Information and Computer Education Journal .7(1) 2198-2205. . At Retrieved DOI: 10.20533/licej.2040.2589.2016.0290
-          Praetorius, A., KliemeE., Herbert, B & PingerP.(2018). Generic dimensions of teaching quality. ORIGINAL ARTICLE. At Retrieved. doi.org/10.1007/s11858-018-0918-426 
-          shuang,C.(2017). Research on the Teaching Mode of International Police Cooperation in Law Enforcement Based on Hybrid LearningInternational Conference on Social Science and Management . At Retrieved. DOI10.12783/dtssehs/icssm2017/10379
-          Tadesse, T ., Manathunga, C &Gillies , R. M.(2018). Making sense of quality teaching and learning in higher education in Ethiopia. Journal of University Teaching & Learning Practice. . At Retrieved https://ro.uow.edu.au/cgi/viewcontent.cgi? article=1756&context=jutlp