ارائه الگوی بهره‌وری اعضای هیئت‌علمی دانشگاه علوم انتظامی امین

نوع مقاله : مقاله علمی - پژوهشی مستقل

نویسندگان

1 دانشجوی دکترای مدیریت آموزشی، دانشکده روانشناسی و علوم تربیتی، دانشگاه آزاد اسلامی، واحد تهران مرکزی، تهران، ایران

2 استاد، گروه علوم تربیتی ، دانشکده علوم تربیتی و روانشناسی،دانشگاه آزاد اسلامی، واحد اسلامشهر، تهران، ایران

3 استادیار گروه مدیریت آموزشی ، دانشکده روانشناسی و علوم تربیتی، دانشگاه آزاد اسلامی، واحد تهران مرکزی ، ایران ، تهران

4 استادیار دانشگاه علوم انتظامی امین ، تهران، ایران

5 استادیار گروه مدیریت آموزشی ، دانشکده روانشناسی و علوم تربیتی، دانشگاه آزاد اسلامی، واحد تهران مرکزی ، تهران، ایران

چکیده

زمینه و هدف: هر چند امروزه دانشگاه­ها یکی از عوامل مؤثر در تربیت دانش‌آموختگانی باصلاحیت و فرهیخته هستند ولی باید پذیرفت که این امر مهم بیشتر بر عهده اساتید مجرب و اعضای هیئت‌علمی دانشگاه­هاست. هدف این تحقیق طراحی الگوی ارتقای بهره­­وری اعضای هیئت‌علمی دانشگاه علوم انتظامی امین بوده است.
روش: پژوهش حاضر ازنظر هدف توسعه­ای، از نظر داده­ها اکتشافی و از روش اجرا ترکیبی بوده است. جامعه مشارکت کننده برای مصاحبه متخصصان حوزه مدیریت آن دانشگاه بودند که تعداد 20 نفر به ‌شرط تحقق اشباع نظری به‌عنوان نمونه آماری و البته به ‌صورت هدفمند تعیین گردیدند. جامعه آماری بخش کمی تعداد 85 نفر از اعضای دانشگاه مذکور بودند که از بین آن‌ها 65 نفر به‌ عنوان نمونه و به روش طبقه‌ای تصادفی انتخاب گردیدند. پرسشنامه محقق ساخته از نوع طیف لیکرت 7 گزینه‌ای که از مبانی نظری و تحلیل مصاحبه‌های جامعه کیفی مشتمل بر 87 گویه تهیه گردیده بود، بین نمونه کمّی توزیع و داده­ها جمع‌آوری و با آزمون­های تحلیل عاملی تأییدی و آزمون بار عاملی تجزیه‌وتحلیل و رتبه­بندی گردیدند.
 یافته‌ها: ضمن مطالعه 22 الگوی ملی و جهانی و بهره‌مندی از مصاحبه با خبرگان بالاخره الگوی استخراجی برای این تحقیق شامل چهار بعد، ده مؤلفه و 87 شاخص بود.
نتیجه‌گیری: الگوی مستخرجِ به‌عنوان یک الگوی جامع و با لحاظ نمودن همه نقاط قوت الگوهای قبلی و در نظر داشتن شرایط خاص دانشگاه امین است. هم‌چنین در بین ابعاد آن، بُعدهای آموزش و پژوهش و در بین مولفه­ها، مؤلفه وِیژگی­های حرفه­ای اعضای هیئت‌علمی حائز اولویت اول شدند و در نهایت این یافته‌ها از جهاتی با دانشگاه مورد مطالعه تناسب لازم را دارند و نقطه قوت محسوب می‌گردند.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

a

چکیده [English]

a

کلیدواژه‌ها [English]

  • a
-        الهی، شعبان؛ آقا گل زاده،‌ غلامحسین. (1386). عوامل موثر بر بهره وری نیروی انسانی واحدهای عملیاتی انتظامی فوریت های 110. فصلنامه علمی ترویجی پیشگیری از جرم، 3 (2): 84 ـ 61. قابل بازیابی از
 https://www.noormags.ir/view/fa/articlepage/1041913
-        ابطحی، حسین، کاظمی، بهرام .(1395). بهره وری، چاپ اول و دوم، تهران، نشر موسسه مطالعات و پژوهشهای بازرگانی.
-            دانشگاه امین (1391). کتابچه اختصاصی مراسم فارغ التحصیلی، انتشارات دانشگاه امین.
-      شمس، عبدالحمید.(1395). راهکارهای افزایش بهره وری اعضای هیات علمی، فرآیند مدیریت توسعه دوره 29، 2(96): 79-61. قابل بازیابی از
-      شجاعی ، سید سعید؛ جمالی ، غلامرضا؛ منطقی ، نیکزاد. (1395). شناسایی عوامل موثر بر بهره وری منابع انسانی، پژوهشهای مدیریت منابع انسانی، 8(2): 181 – 161. قابل بازیابی از https://hrmj.ihu.ac.ir/article_21331
-        طاهری ، شهناز.(1395). بهره وری و تجزیه و تحلیل ان در سازمان ها،  چاپ وازدهم . تهران ،نشر هستان.
-      عزیزی ، نعمت الله.(1392). بررسی راه های بهبود عملکرد پژوهشی اعضای هیات علمی در علوم انسانی، راهبرد فرهنگ ، 1 (21) : 54-39 .  قابل بازیابی از
 http://www.jsfc.ir/article_15408.
-      عبدالهی، حسین.(1387). طراحی مدلی برای سنجش بهره وری آموزشی اعضای هیات علمی دانشکده های علوم انسانی دانشگاه تهران. رساله دکتری دانشکده علوم تربیتی و روان شناسی دانشگاه تهران.
-      فرجی ارمکی، اکبر؛ آراسته،حمید رضا؛ فراستخواه، مقصود.(1391). الگویی برای افزایش بهره وری پژوهشی اعضای هیأت علمی دانشگاه شهید بهشتی، مدیریت و برنامه در نظام های آموزشی. 5 (8): 117ـ 95.  قابل بازیابی از
-      فقیهی، ابوالحسن؛ موسوی کاشی، زهره.(1389). مدل سنجش بهره وری (اثر بخشی و کارآیی) در بخش خدمات دولتی ایران. مدیریت دولتی، 2(4): 126ـ 107.  قابل بازیابی از https://jipa.ut.ac.ir/article_21110
-      محجوب، مینا؛ اسمعیلی، حبیبه.(1390). ارتقای بهره وری منابع انسانی در پلیس جمهوری اسلامی ایران. نشریه فصلنامه دانش انتظامی آذربایجان شرقی، 1(1): 102-81،  قابل بازیابی از  http://www.eastaz.jrl.police.ir/article_13829
-      محمدی، نبی اله؛ نجف بیگی، رضا؛ موسی خانی، مرتضی؛ عالم تبریز، اکبر.(1395). ارائه الگوی مطلوب برای انتخاب اعضای هیأت علمی در دانشگاه های ایران (در راستای بهره وری منابع انسانی). مدیریت بهره وری، 10(37): 157ـ 180. قابل بازیابی از
http://ensani.ir/fa/article/367392
-      مشیری، سعید؛ نیک پور، سمیه.(1386). تأثیر فن آوری اطلاعات و ارتباطات و سرریزهای آن بر رشد اقتصادی کشورهای جهان. فصلنامه پژوهشهای اقتصادی ایران، 4(33): 75-103.  قابل بازیابی از
https://www.sid.ir/fa/Journal/ViewPaper.aspx?id=74700   
-        میرکمالی، سید محمد.(1397). مبانی مدیریت منابع انسانی، تهران، یسطرون.
-      لطیفیان، احمد.(1392). طراحی و تأیید مدل مفهومی بهره وری کارکنان با استفاده از روش مدلسازی ساختاری تفسیری. مدیریت تحول، 5 (10): 218ـ 192. قابل بازیابی از
-        Anderson,A. EW. Fornell, C. Rust, RT. (1997). Customer satisfaction, productivity, and profitability: differences between goods and services. Mark Sci, 16(2): 129-45.قابل بازیابی از https://scholar.google.com/scholar?q=Customer+satisfaction,+productivity,+and+profitability:+differences+between+goods+and+services&hl=fa&as_sdt=0&as_vis=1&oi=scholart
-        Armstrong, M. (2013) .A Handbook of Human Resource managemet practice, kogan page.
-        AithalB,.(2016).Productivity  and  Promotion. Desember 20 , 2019,frome tandfonline .     com.
-        Doellefeld,Steven F.  Faculty  Productivity . A conceptual Analysis and Research  Synthesis.  at Albany , state university of New York, 1998
-    Gronroosa, Christian. Ojasalo, Katri. H.D, (2004). Service productivity towards a conceptualization of the transformation of inputs into economic results in services. Journal of Business Research, 57, 414-423.قابل بازیابی از
-    ung. Jisun G, (2015). Faculty Research Productivity in Hong Kong across Academic Discipline. Higher Education Studies, 2(4): 1-13.قابل بازیابی از https://scholar.google.com/scholar?q=Faculty+Research+Productivity+in+Hong+Kong+across+Academic+Discipline&hl=fa&as_sdt=0&as_vis=1&oi=scholart
-    Kern, ScottB, (2011). Analytic model for academic research productivity having factors,  interactions and implications. Cancer Biology & Therapy, 12(11): 949-956.قابل بازیابی از https://scholar.google.com/scholar?q=Analytic+model+for+academic+research+productivity+having+factors,++interactions+and+implications&hl=fa&as_sdt=0&as_vis=1&oi=scholart
-    Quimbo   and  Sulbo .F,  (2013).research  Productivity . April, 2018, frome  dergipark. Org
-    Sabharwal, Meghan. (2016). Productivity and Leadership  patterns  of female -Faculty members in Public Administration. Journal of Public Affairs Education, 19(1) : 73 – 96.قابل بازیابی از https://scholar.google.com/scholar?q=Productivity+and+Leadership++patterns++of+female+-Faculty+members+in+Public+Administration&hl=fa&as_sdt=0&as_vis=1&oi=scholart
-    Sabharwal, M. (2010). Research productivity and career trajectories of women in Public administration. In H. Leslie & M. J. D'Agostino (Eds.), women in Public Administration: Theory and Practice. New York: Jones & Bartlett.
-    Shin, J. C. Cummings, W. K. (2010). Multi-level analysis of academic publishing across discipline: Research performance, collaboration, and time on research. Scientometrics, 85(2), 582-594.قابل بازیابی از
 -Wichianl, Sageemas  Na .Wongwanich , Suwimon.  Bowarnkitiwong ,