بررسی انتظارات و رضایت اساتید از فعالیت‌های پژوهشی دانشگاه علوم انتظامی امین

نوع مقاله : مقاله علمی - پژوهشی مستقل

نویسندگان

1 دانشیار گروه آموزشی مدیریت راهبردی دانشگاه علوم انتظامی امین. تهران . ایران (نویسنده مسئول)

2 استاد گروه علوم اجتماعی دانشگاه علوم انتظامی امین. تهران . ایران

چکیده

زمینه و هدف: معاونت پژوهش دانشگاه علوم ­انتظامی ­امین در راستای تولید و نشر دانش ­پلیسی و توانمندسازی پژوهشگران متخصص برای پاسخگویی به نیازهای ­سازمانی و ارتقای جایگاه علمی دانشگاه در عرصه­های ملی و بین­المللی، فعالیت‌های­ متنوعی انجام می‌دهد که یکی از ذینفعان این فعالیت‌ها، اساتید دانشگاه علوم انتظامی امین بوده و هدف این پژوهش بررسی انتظارات و سنجش رضایت آنان از فعالیت پژوهشی دانشگاه بوده است.
روش پژوهش: این تحقیق از روش آمیخته کیفی (تحلیل محتوای مصاحبه‌ها) و کمی (پیمایشی) استفاده کرد. جامعه آماری در بخش کیفی مصاحبه ساختاریافته با 8 نفر از اساتید مرتبط با موضوع و در بخش کمی، تکمیل پرسشنامه محقق ساخته توسط 126 نفر از اساتید دانشگاه علوم انتظامی امین که به روش نمونه‌گیری هدفمند از گروه‌های علمی متعدد دانشگاه انتخاب شدند، بود. برای سنجش روایی ابزار در بخش کمی ابتدا اعتبار صوری پرسشنامه با مصاحبه با خبرگان صاحب‌نظر در بخش کیفی تحقیق و بهره‌گیری از سند راهبردی پژوهش انجام شد و بخشی هم از پرسشنامه استاندارد کیفیت خدمات سروکوال استفاده شد. پایاییهم از طریق آلفای کرونباخ برای خدمات پژوهشی 931/0 دستاوردهای پژوهشی 853/0 امور اجرایی پژوهشی 931/0 و برای کیفیت خدمات 969/0 شد.
یافته‌ها: انتظارات اساتید از معاونت پژوهش دانشگاه در 4 محور مورد مطالعه 35 خواسته بود و در بخش رضایت سنجی، 66% اساتید پاسخگو به پرسشنامه از امور اجرایی پژوهشی، 60 درصد از خدمات پژوهشی و 55.6 درصد از دستاوردهای پژوهشی دانشگاه رضایت زیاد داشتند. در کل میزان رضایت 57.7 اساتید از کیفیت خدمات معاونت پژوهش دانشگاه زیاد و میانگین پاسخ‌ها در این متغیر 2.64 از 4 بود.
نتیجه‌گیری: بیشتر انتظارات اساتید از پژوهش دانشگاه در راستای افزایش اعتبار علمی دانشگاه و اساتید آن بود و این نشانگر پیوند منافع فرد و سازمان با یکدیگر است. همچنین نتایج تحقیق نشان داد که رفتار محترمانه با ذینفعان بویژه افراد تحصیل‌کرده‌ای چون اساتید، نقش بسیار مهمی در رضایت آن‌ها دارد.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Investigating the Expectations and Satisfaction of Professors with Research Activities at Amin Police University

نویسندگان [English]

 • Lotfali Bakhtiari 1
 • Fariba Shaygan 2
1 Associate Professor, Department of Strategic Management, Amin Police University,. Tehran, Iran
2 Professor, Department of Social Sciences, Amin Police University, Tehran, Iran
چکیده [English]

Background and objectives: In order to produce and disseminate police knowledge and empower specialized researchers to meet the needs of the organization and promote the university's scientific status in national and international arenas, the deputy of research at Amin Police University is doing a variety of activities. One of the beneficiaries of these activities was the professors of Amin Police University, and the purpose of this study was to examine their expectations and measure their satisfaction with the research activity of the university.
Methodology: This study used qualitative mixed method (content analysis of interviews) and quantitative (survey). The statistical population was, in the qualitative section, the structured interview with 8 professors related to the subject and, in the quantitative section, the completion of the researcher-made questionnaire by 126 professors of Amin Police University who were selected by targeted sampling method from various academic groups. In order to measure the validity of the instrument in the quantitative section, first the face validity of the questionnaire was done by interviewing the qualified experts in the qualitative part of the research and using the strategic research document and part of the standard SERVQUAL Quality of Service questionnaire was used. The reliability, using Cronbach's alpha, for research services was 0.931, for research achievements was 0.853, for research performance was 0.931, and for service quality was 0.969.
Findings: The professors' expectation from the university's deputy of research in the four areas of the study were 35 demands, and in the satisfaction section, 66% of the professors answering the questionnaire were very satisfied with the research executive affairs, 60% with the research services and 55.6% with the research achievements. Overall, the satisfaction of 57.7 percent of the professors with the quality of services of the Deputy of Research was high and the average response in this variable was 2.64 out of 4.
Results: Most of the professors' expectations of the university's deputy of research were in line with increasing the academic credibility of the university and its professors, and this shows the connection between the interests of the individual and the organization. The results also showed that respectful behavior with stakeholders, especially educated people such as professors, plays a very important role in their satisfaction.
 

کلیدواژه‌ها [English]

 • Amin Police University
 • Deputy of research
 • stakeholders
 • satisfaction
 • Research activity
 • Professors
 1. ابراهیمی نژاد، مهدی؛ زینلی، سینا؛ شهریاری کوتک، اسلام. (1392) بررسی رابطه بین ابعاد مشتری مداری و رضایت ذی‌نفعان در نظام آموزش عالی مطالعه موردی: مرکز تحصیلات تکمیلی دانشگاه هرمزگان. فصلنامه نامه آموزش عالی، 23. 69-90. قابل بازیابی از https://journal.sanjesh.org/article_15024.html
 2. دلاور، علی و کوشکی، شیرین. (1394) روش تحقیق آمیخته. تهران: نشر ویرایش.
 3. عباسی، حامد. (1395) طراحی سند راهبرد پژوهش دانشگاه علوم انتظامی امین بر اساس مدل swot و BSC
 4. فیاضی، محبوبه. (1394) ﺗﺤﻠﻴﻞ رﺿﺎﻳﺖ ذﻳﻨﻔﻌﺎن ﺑﻴﺮوﻧﻲ از ﺷﺎﻳﺴﺘﮕﻲ دانش‌آموختگان ﻓﻨﻲ و ﻣﻬﻨﺪﺳﻲ داﻧﺸﮕﺎه ﻳﺰد. پایان‌نامه کارشناسی ارشد، دانشکده علوم اجتماعی دانشگاه یزد.
 5. گوهر رستمی، حمیدرضا. (1391) طراحی الگوی تأمین منافع ذینفعان وزارت ورزش و جوانان با تأکید بر مشروعیت سازمانی. پایان‌نامه کارشناسی ارشد. دانشگاه تربیت مدرس.
 6. نادری، ابوالقاسم. (1387) ارزیابی تطبیقی- کارآمدی آموزش دانشگاهی: رویکردی مناسب برای چالشهای روش‌شناسی بهبود کیفیت. فصلنامه پژوهش و برنامه ریزی در آموزش عالی، بهار، 14 (47). 19-49. قابل بازیابی

 https://www.sid.ir/fa/journal/ViewPaper.aspx?id=75338

 1. هابرماس، یورگن. (1373) رسالت دانشگاه در جامعه مدرن. ترجمه: حسینعلی نوروزی. فصلنامه رهیافت، 6، بهار. قابل بازیابی

 https://www.sid.ir/Fa/Journal/ViewPaper.aspx?ID=25473

 1. Aaltonen, K. (2010). Stakeholder Management in International Projects. A Guide to the Project Management Body of Knowledge (PMBOK Guide), Project Management Institute (PMI), (2013) 5,6(40), 400-410. At Retrieved: http://www.orange.ngo/wp-content/uploads/2016/09/PMBOK-Guide-5th-Edition-PMI.pdf
 2. Avkiran, N. (2015). A Multiple-Stakeholder Perspective on Bank Performance Measurement. SSRN 2560159
 3. Bastehnegar, M. (2013) Methodologies for stakeholder analysis in qualitative research, 1st National Business Management Conference, (in Persian)
 4. Bruhn, M. And M.A. Grund (2000),“Theory, development and implementation of national customer satisfaction indices: The Swiss index of customer satisfaction (SWICS)”, Total Quality Management, 11(7): 869-882. At Retrieved: https://www.researchgate.net/publication/247507868_Theory_Development_and_Implementation_of_National_Customer_Satisfaction_Indices_The_Swiss_Index_of_Customer_Satisfaction_SWICS
 5. Bohren, O. Josefsen, M. G. & Steen, P. E. (2012). Stakeholder conflicts and dividend policy. Journal of Banking & Finance, 36(10): 2852–2864. At Retrieved:  https://www.sciencedirect.com/science/article/abs/pii/S0378426612001598
 6. Boonstra, A, (2006) Interpreting an ERP-Implementation Project from a Stakeholder Perspective, International Journal of Project Management, 24: 38-52. At Retrieved: https://www.sciencedirect.com/science/article/abs/pii/S0263786305000621
 7. Chung, K. S., & Crawford, L. (2015). The role of social networks theory and methodology for project. Procedia - Social and Behavioral Sciences: 372 – 380. At Retrieved:  https://www.researchgate.net/publication/305718450_The_Role_of_Social_Networks_Theory_and_Methodology_for_Project_Stakeholder_Management
 8. Clarkson, Max B. E. (1995). A Stakeholder Framework for Analyzing and Evaluating Corporate Social Performance. Academy of Management Review, 20(1): 92-117. At Retrieved: https://www.jstor.org/stable/258888?seq=1#metadata_info_tab_contents
 9. Donaldson, L. E. (1995) Preston, the stakeholder theory of the corpottion: Concept, evidence and implicationsacademy of management Review, 20 (1) 65-91. At Retrieved: https://www.jstor.org/stable/258887?seq=1#metadata_info_tab_contents
 10. Freeman, R. Edward; Harrison, Jeffrey S. & Wicks, Andrew C. (2007).  Managing For Stakeholders. New Haven & London, Yale University Press.
 11. Hillman, A. J. and Keim, G. D. (2001). Shareholder value, stakeholder management, and social issues: Whats the bottom line?, Strategic Management Journal, 22(2):125-139. At Retrieved: https://www.jstor.org/stable/3094310?seq=1
 12. Jensen, M.C. (2010). Value Maximization, Stakeholder Theory, and the Corporate Objective Function. Journal of Applied Corporate Finance, 22(1): 32-42. At Retrieved: https://onlinelibrary.wiley.com/doi/abs/10.1111/j.1745-6622.2001.tb00434.x
 13. Mitchell R., Agle B., Wood D. (1997) "Toward a theory of stakeholder identification and salience: Defining the principles of who and what really counts"; Academy of Management Review, 22 :55-886.. At Retrieved:

https://www.jstor.org/stable/259247?seq=1#metadata_info_tab_contents

 1. Randall, F.D. (2008). Stimulate your executives to think creativity. Harvard Business Review,8(3):.79-95. At Retrieved: https://books.google.com/books?id=v1fqm6WlOcMC&pg=PA667&lpg=PA667&dq=Stimulate+your+executives+to+think+creativity.&source=bl&ots=ixas5le5CQ&sig=ACfU3U3ziAT_qbop2q4C71OzCmgBaIfs6A&hl=fa&sa=X&ved=2ahUKEwiXwdrF_fPoAhXQMewKHZF6ABEQ6AEwAHoECAwQKA#v=onepage&q=Stimulate%20your%20executives%20to%20think%20creativity.&f=false
 2. Shahvand, M.h. Sebt, M.T. (2013) Banki, Supply chain management improvement through value engineering approach in the construction industry. Amirkabir j. Civil Eng. 45 (2): 31-40. At Retrieved:

https://ceej.aut.ac.ir/?_action=showPDF&sc=1&article=308&_ob=4e2eaf6148502964e667e9bb869ee108&fileName=full_text.pdf

 1. Strong, K. C., Ringer, R. C., & Taylor, S. A. (2001). THE rules of stakeholder satisfaction (timeliness, honesty, empathy). Journal of Business Ethics,32(3): 219-230. At Retrieved: https://link.springer.com/article/10.1023/A:1010714703936
 2. Wang, H. D., Sengupta, S. (2016). Stakeholder relationships, brand equity, firm performance: A resource-based perspective. Journal of Business Research, 69(12): 5561-5568. At Retrieved: https://www.sciencedirect.com/science/article/abs/pii/S0148296316303800