تأثیر طرح‌های پلیسی در افزایش امنیت اجتماعی با تأکید بر طرح رعد در منطقه 20 شهر تهران

نوع مقاله : مقاله علمی - پژوهشی مستقل

نویسندگان

1 استادیار حقوق کیفری و جرم شناسی،دانشگاه مازندران، مازندران، ایران.

2 استادیار حقوق کیفری و جرم شناسی، دانشگاه آزاد اسلامی، واحد ایت اله آملی، مازندران، ایران.

3 دانشجوی دکتری حقوق کیفری و جرم شناسی، دانشگاه آزاد اسلامی، واحد ایت اله آملی، مازندران، ایران.

چکیده

زمینه و هدف: طرح رعد در کاهش جرم و احساس ناامنی برای مجرمان بسیار مورد توجه قرار گرفته و موفقیت بالایی برای ایجاد امنیت و اجرای دستورالعمل‌های انتظامی داشته است. لذا با توجه به این موضوع هدف از انجام این پژوهش بررسی تأثیر تدوین و اجرای طرح پلیسی رعد در افزایش امنیت اجتماعی شهر تهران بوده است.
روش‌ پژوهش: پژوهش حاضر از نظر هدف، کاربردی و از نظر روش، یک تحقیق توصیفی- پیمایشی می‌باشد. جامعه آماری مورد نظر کارکنان فاتب در منطقه 20 بوده است از طریق فرمول کوکران 110 نفر به روش نمونه‌گیری تصادفی ساده انتخاب شدند. در این پژوهش داده‌ها از طریق پرسشنامه‌هایی که در بین جامعه آماری توزیع شده‌اند، جمع‌آوری گردید که روایی آن قبلاً توسط خبرگان و کارشناسان انتظامی تهران بزرگ و پایایی آن از طریق آزمون آلفای کرونباخ با «801/0» درصد مورد تأیید قرار گرفته است.
یافته‌ها: تأثیر طرح رعد به عنوان یک متغیر مستقل بر متغیر وابسته (افزایش امنیت اجتماعی) با سطح اطمینان 95/0 مورد تأیید مورد تائید قرار گرفت. بیشترین تأثیر طرح رعد، با کاهش جرم به ویژه سرقت در افزایش امنیت نقش مهمی داشته است.
نتیجه‌گیری: طرح رعد احساس امنیت بیشتری را در مردم ایجاد می‌کند، سبب تقویت گزارش‌ها پلیس و ثبت جرم می‌شود و توانایی پلیس با بررسی و کشفیات و ایجاد نمایشگاه از طریق به‌کارگیری روش‌ها و فنون دقیق‌تر برای شناخت مکان‌های امن و غیر امن می‌تواند بهبود یابد

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

The Effect of Police Plans on Increasing Social Security with an Emphasis on the Ra'd Plan in District 20 of Tehran

نویسندگان [English]

 • Farhad Allahverdi Meyguni 1
 • Mahdi Kazemi Juybari 2
 • Nematollah Narugheh 3
1 Assistant Professor in Criminal Law and Criminology, University of Mazandaran ,Mazandaran, Iran
2 Assistant Professor in Criminal Law and Criminology, Islamic Azad University, Ayatollah Amoli Branch, .Mazandaran, Iran
3 PhD Candidate in Criminal Law and Criminology, Islamic Azad University, Ayatollah Amoli Branch,. Mazandaran, Iran
چکیده [English]

Background and objectives: A close attention has been paid to Ra'd's plan for reducing crime and sense of insecurity for criminals and has been highly successful in creating security and enforcing disciplinary guidelines. Therefore, the purpose of this study was to investigate the effect of developing and implementing police Ra'd plan in increasing social security in Tehran.
Methodology: In terms of its objectives the present study is of an applied research type and in terms of methodology it is considered as a descriptive-survey research. The statistical population included the Tehran Metropolitan Police Command staff members in district 20. Through Cochran's formula, 110 individuals were selected using simple random sampling method. In this study, the data were collected through questionnaires which had been distributed among the statistical population, the validity of which has already been confirmed by experts and law enforcement experts of Metropolitan Tehran and its reliability was calculated through Cronbach's alpha as 0.801.
Findings: The effect of the Ra'd plan as an independent variable on the dependent variable (increasing social security) with a confidence level of 0.95 was confirmed. The largest effect of Ra'd's plan was in increasing security by reducing crime, especially theft.
Results: The Ra'd plan creates a greater sense of security among the people, strengthens police reports and records, and enhances the police's ability in investigations and discoveries through employing more sophisticated methods and techniques to identify safe and unsafe places.

کلیدواژه‌ها [English]

 • social security
 • Ra'd plan
 • crime-prone places
 • Metropolitan Tehran
 1. اشنایدر، ریچارد.(۱۳۸۷). برنامه‌ریزی شهری برای پیشگیری از جرم. ترجمه فروزان سجودی، سازمان تحقیقات و مطالعات ناجا، تهران.
 2. ای.اک. جان؛ اسپنسر، چینی؛ جمز، جی کامرون؛ میش، لیتز؛ رونالد، ویلسون. ( 1390). شناسایی کانون‌های جرم خیز. ترجمه محسن کلانتری و مریم شکوهی. زنجان: دفتر تحقیقات کاربردی.
 3. پرهیز، فریاد؛ ضرابی، اصغر. (1395). شناسایی و تحلیل مکانی کانون‌های جرم خیز در کلان‌شهرها، مطالعه موردی منطقه 12 تهران. پژوهش‌های راهبردی امنیت و نظم اجتماعی، سال5(4): 49-68.  قابل بازیابی از:

http://ssoss.ui.ac.ir/article_21275.html

 1. پورغلامی، محمدرضا.(1397). تحلیل عوامل اجتماعی و جغرافیایی بر سرقت در بندرعباس. فصلنامه پژوهش‌های انتظام اجتماعی،10(3) .   قابل بازیابی از:

http://sopra.jrl.police.ir/article_105659.html

 1. -پیشگاهی فرد، زهرا؛ کلانتری، محسن. (1390). تحلیل جغرافیایی کانون های جرم خیز جرایم مرتبط با مخدر در شهر کرمانشاه. مطالعات و پژوهش های شهری و منطقه ای،3(11): 96- 75. قابل بازیابی از  http://urs.ui.ac.ir/article_20003.html
 2. -پیران، مهدی.(1395). تعیین نقاط جرم خیز شهر تهران با رویکرد امنیتی. پایان نامه جهت مدرک ارشد، دانشگاه علوم انتظامی.
 3. -حسینی، نرجس سادات. (1390). بررسی تحول حاکمیت در عصر جهانی شدن. پایان نامه جهت اخذ مدرک کارشناسی ارشد، به راهنمایی دکتر مرجان بدیعی، تهران: دانشگاه تهران، دانشکده جغرافیا.
 4. -حسینی، نرجس سادات. (1393). امنیت شهر. همایش ملی جغرافیای سیاسی شهر انجمن ژئوپلیتیکی ایران. قابل بازیابی از

 http://www.civilica.com/PdfExport-GEOPOLITICS07_

 1. -حسینی، نرجس سادات.(1393). کارکردهای حاکمیت ملی و جهانی شدن. تهران: نشر انتخاب.
 2. -حسینی، نرجس سادات؛ ناروقه، نعمت اله. (1394). پراکنش امنیت در فضا با حضور پلیس. دانشگاه آزاد اسلامی اصفهان، همایش ملی پیشگیری دانش مدار از آسیب‌های اجتماعی و وقوع جرم. قابل بازیابی از:

https://www.civilica.com/Calendar

 1. -حسینی، نرجس سادات. (1397). تبییین پدیدۀ شهر در جغرافیای سیاسی و ژئوپلیتیک، رساله دکترا، دانشگاه تهران.
 2. -رضایی مقدم، علی؛ آرزو، حسن؛ یوسف پور، وحید؛ عبادی، مسعود.(1391). بررسی جایگاه طراحی در ایجاد حس امنیت در مجتمع‌های مسکونی. چهارمین کنفرانس برنامه‌ریزی و مدیریت شهری، مشهد مقدس. قابل بازیابی از:

https://www.civilica.com/modules.php?name=PaperSearch

 1. -عباسی،  موسی.(1390). جغرافیای جرم خیزی در کلان شهر تهران. پایان نامه کارشناسی ارشد. دانشگاه آزاد اسلامی. دانشکده ادبیات و علوم انسانی.
 2. -کلانتری، محسن. ( ۱۳۸۰). بررسی جغرافیایی جرم و جنایت در مناطق شهر تهران، پایان نامه دکتری، دانشگاه تهران، دانشکده جغرافیا
 3. -لطفی، صدیقه؛ بردی آنا مرادنژاد، رحیم؛ ساسانی پور، محمد. (1393). بررسی احساس امنیت در فضاهای عمومی (مطالعه موردی: کلان‌شهر شیراز). پژوهش و برنامه‌ریزی شهری، 5(19): 35-56 : قابل بازیابی از:

http://jupm.miau.ac.ir/article_615.html

 1. -مهدنژاد، حافط؛  پرهیز، فریاد؛(1396). تبیین خوشه‌ای شدن جرم در منطقه 12شهر تهران. تهران: فصلنامه انتظام اجتماعی، 9(4). قابل بازیابی از:

http://sopra.jrl.police.ir/article_83301.html

 1. -موسوی، اسماعیل.(1391). تحلیل امنیتی کانون های جرم خیز شهری. پایان نامه جهت اخذ مدرک ارشد، دانشگاه جامع امام حسین.
 2. محمودی جانکی، فیروز، مجید قورچی بیگی. (۱۳۸۸). «نقش طراحی محیطی در پیش گیری از جرم» فصلنامه حقوق 39(2). قابل بازیابی:

https://jlq.ut.ac.ir/article_20085.html

 

 1. Boyol, J., Findlay, C., Forsyth., L,. (2002). An Investigation into Womens Perceptions of Fear and the Design of the Urban Environment, Open spase, London, Edinburgh College of Art, School of Architecture, Tourism Management, 5-16. At Retrieved.  https://www.sciencedirect.com/science/article/abs/pii/S0261517701000620
 2. Clarke, R. V(Ed),. (1997). Situational Crime Prevention: Successful Case Studies. 2rd Ed, Harrow And Heston, New York.
 3. Eck, J.E & Weisburd, E,. (1995). Crime Places in Crime Theory. NY: Criminal justice press. Vol 4, 1-33.At Retrieved   https://www.sciencedirect.com/journal/journal-of-criminal-justice/issues
 4. Jeffry, C.R, hunter, D. & Gris wood, J, (1987). Crime Prevention and Computer analyses of Convenience store robberies in Tallahassee, floride. Paper presented at florida State University Tallahassee.
 5. Newman, O,. (1973). Defensible Space Crime Prevention through Urban Desing. New York:  Macmillan.

24. Sherman, L.W., Gartin, P.R. and Buerger, M.E,. (1989) Hot Spots of Predatory Crime: Routine Activities and the Criminology of Place.Criminology,27, 27-55.At Retrieved http://dx.doi.org/10.1111/j.1745-9125.1989.tb00862