فراتحلیل تعاملات پلیس در پیشگیری از جرایم

نوع مقاله : علمی - پژوهشی مستقل

نویسندگان

1 دانشیار گروه مدیریت منابه انسانی دانشگاه علوم انتظامی امین. تهران . ایران

2 دانشجوی کارشناسی ارشد رشته‌ فرماندهی و مدیریت انتظامی، دانشگاه علوم انتظامی امین، تهران، ایران.

چکیده

زمینه و هدف: این پژوهش به شناسایی تحقیقات انجام شده در حوزه تعاملات پلیس در پیشگیری از جرایم با استفاده از رویکرد فراتحلیل پرداخته شده است.
روش: این پژوهش از نظر هدف کاربردی بوده است و به دلیل به‌کارگیری روش فراتحلیل در زمره پژوهش‌های کمی قرار گرفته است. جامعه آماری تحقیق، شامل چهار پایان‌نامه، بیست مقاله فارسی و دو مقاله لاتین بوده است که از سایت نشریات ناجا، ایران داک، مگ ایران، سیویلیکا، پرتال جامع علوم انسانی، پایگاه اطلاعات علمی جهاد دانشگاهی، پایگاه‌های ساینس دایرکت و امرالد مورد نظر قرار گرفته است. از بین آن‌ها تعداد ده مطالعه که در آن‌ها آماره‌های ضریب همبستگی، ضریب معناداری یا ضریب همبستگی و مقدار خی دو محاسبه‌ شده، بر اساس معیارهای درون گنجی انتخاب و مورد بررسی قرار گرفته است. در بخش آمار توصیفی، روش مرور ساختار یافتـه و در بخش آمار استنباطی روش فراتحلیل بوده است. برای تجزیه‌وتحلیل داده‌های جمع آوری شـده از نرم‌افزار CMA استفاده شده است.
یافته‌ها: در این ده پژوهش هم سی و شش متغیر بررسی شده است که یافته­های پژوهش نشان داده است که متغیرهای مورد بررسی جهت پیشگیری از جرایم مؤثر بوده که بیشترین تأثیرگذاری متغیرهای فعالیت‌های اجتماعی 911/0، فرهنگی 908/0 و اقتصادی 894/0 سازمان‌های مردم نهاد در پیشگیری اجتماعی از جرائم می‌باشد که دارای اندازه اثر بزرگ بوده است و کمترین متغیر مؤثر در پیشگیری از جرایم عبارت است از ارائه اطلاعات پلیس به جامعه با اندازه اثر کوچک 190/0 بوده است.
نتیجه‌گیری: نتایج پژوهش نشان داد که بیشترین متغیر تأثیرگذار در پیشگیری از جرایم، فعالیت‌های اجتماعی سازمان‌های مردم نهاد بوده است و کمترین متغیر ارائه اطلاعات پلیس به جامعه بوده است.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Meta-Analysis of Police Interactions in Crime Prevention

نویسندگان [English]

 • Hajieh Rajabi Farjad 1
 • Yazdan Chehri 2
1 Associate Professor, Department of Human Resource Management, Amin Police University, Tehran, Iran
2 MA Student of Command and Law Enforcement Management, Amin Police University, Tehran, Iran.
چکیده [English]

Background and objectives: This study has identified the research conducted in the field of police interactions in crime prevention using a meta-analysis approach.
Methodology: In terms of its objectives the present study is of an applied research type has been included in the quantitative research due to the use of meta-analysis method. The statistical population of the study consisted of four dissertations, twenty Persian articles and two English articles. They were selected from Iranian Police journals, Iran Doc, Megiran, Civilica, Comprehensive Humanities Portal, Jihad Daneshgahi Scientific Information Database, Science Direct and Amrald Databases. Among them, ten studies in which the correlation coefficient, significance coefficient or correlation coefficient and chi-square value were calculated were selected and evaluated based on inclusion criteria. In the descriptive statistics section, the structured review method was employed and in the inferential statistics section, the meta-analysis was used. CMA software has been used to analyze the collected data.
Findings: Thirty-six variables have been studied in these ten studies, and the research findings have shown that the variables studied are effective in preventing crimes. The most influential variables in social prevention of crimes are social (0.911), cultural (0.908) and economic (0.894) activities of NGOs that have had a large effect size and the least effective variable in crime prevention is the police provision of information to the community with the small effect size of 0.190.
Results: The results showed that the most influential variable in crime prevention was the social activities of non-governmental organizations and the least variable was the provision of police information to the community.

کلیدواژه‌ها [English]

 • meta-analysis
 • Police interactions
 • Crime Prevention
 1. آزاد ارمکى، تقى. (1392). درس گفتارهایى درباره جامعه‌شناسی دورکیم و وبر، تهران: نشر علم
 2. ابوالقاسمی پور، محسن.(1392). بررسی و ارائه مدل پاسخگویی در نیروی انتظامی پیرامون بهبود تعامل مردم و نیروی انتظامی در استان خوزستان، پایان‌نامه کارشناسی ارشد، دانشگاه پیام نور (وزارت علوم، تحقیقات و فناوری)، دانشگاه پیام نور استان تهران، مرکز پیام نور تهران، دانشکده مدیریت، تهران.
 3. اسدی فرد، محمد؛ ذوالفقاری، حسین؛ هندیانی، عبدالله؛ دعاگویان، داود. (1396). نقش تعاملات اجتماعی کارکنان پلیس در مدیریت پیشگیری از جرم، فصلنامه علمی پژوهش‌های اطلاعاتی و جنایی،12(48): 75-98. قابل بازیابی از:

 http://icra.jrl.police.ir/article_18826.html

 1. اسماعیلیان، مهدی؛ نوروزی، بهرام. (1393). جلب مشارکت مردم در پیشگیری از جرایم، فصلنامه علمی دانش انتظامی خراسان شمالی، 1(4): 21-38. قابل بازیابی از:

 http://khs.jrl.police.ir/article_17135.html

 1. بابایی، محمدعلی؛ نجیبیان، علی. (1387). تعامل پلیس با نهادهای جامعوی در پیشگیری از جرم، فصلنامه علمی پیشگیری از جرم، 2(7): 7-31. قابل بازیابی از:

 http://cps.jrl.police.ir/article_13452.html

 1. بهفر، سارا، (1392). «فراتحلیل پژوهش‌های آمادگی الکترونیک سازمان‌ها در ایران»، پایان‌نامه کارشناسی ارشد، تهران، دانشکده مدیریت و حسابداری دانشگاه علامه طباطبایی.
 2. پاشایی، عباس. (1391). پیشگیری از جرایم، تهران، معاونت تربیت و آموزش ناجا، چاپ اول.
 3. پورموذن، علی‌محمد. (1389). بررسی رابطه نقش اجتماعی پلیس و احساس امنیت خانواده­ها، فصلنامه نظم و امنیت انتظامی، 2(3): 101-126. قابل بازیابی از:

 https://www.sid.ir/fa/Journal/ViewPaper.aspx?ID=128252

 1. جزینی، علیرضا؛ محمدی، سعید.(1392). تعامل نیروی انتظامی با بسیج در پیشگیری از جرایم امنیتی، فصلنامه علمی پژوهش‌های اطلاعاتی و جنایی، 8(30): 75-102. قابل بازیابی از: http://icra.jrl.police.ir/article_18843.html
 2. جوانمرد، بهروز. (1390). تعامل سازمان پلیس و دستگاه قضایی ایران در زمینه پیشگیری از جرایم خرد، دفتر تحقیقات کاربردی پلیس پیشگیری ناجا.
 3. جمشیدی، علیرضا. (1390). سیاست جنایی مشارکتی، چاپ اول، میزان، تهران.
 4. حامدی، ایرج. (1392). نقش تعامل نیروی انتظامی و نهادهای مردمی در پیشگیری از جرم، دفتر تحقیقات کاربردی پلیس پیشگیری ناجا، اولین همایش ملی پیشگیری از جرم.
 5. حسینی مقدم، سید علی؛ جربانی، حمید. (1388). بررسی محدودیت­های اجرایی پلیس در پیشگیری انتظامی از جرم (مطالعه موردی کلانتری­های شهرستان کرج، فصلنامه انتظام اجتماعی. 1(4): 99-126. قابل بازیابی از:

 http://ensani.ir/fa/article/260663/%

 1. حق نظری، محمدرضا؛ شایگان، فریبا. (1395). نقش مشارکت نهادهای مردمی در پیشگیری اجتماعی از جرم، فصلنامه پژوهش‌های اطلاعاتی و جنایی، 11(44): 33-52. قابل بازیابی از: http://icra.jrl.police.ir/article_18191.html
 2. خامنه‌ای، سید علی. (1395). دیدار فرماندهان نیروی انتظامی با رهبر انقلاب، ۱۳۹۵/۰۲/۱۹ قابل بازیابی از

 http://farsi.khamenei.ir/news-content?id=33019

 1. دعاگویان، داوود (1384). ساختار جامع تعامل پلیس و مردم. تهران: دفتر تحقیقات کاربردی ناجا.
 2. دورکیم، امیل. (1392). درباره تقسیم‌کار اجتماعى (باقر پرهام، مترجم). تهران: نشر مرکز.
 3. دیلینى، تیم. (1387). نظریه‌های کلاسیک جامعه‌شناسی، ترجمه بهرنگ صدیقى و وحید طلوعى، تهران: نى.
 4. ذوالفقاری، حسین؛ فعال، صیدال .(1394). بررسی نقش پلیس در پیشگیری اجتماعی از جرم، فصلنامه مطالعات امنیت اجتماعی، 6(41): 23-45. قابل بازیابی از:

 http://sss.jrl.police.ir/article_11941.html

 1. رجبی پور، محمود. (1382). راهبرد پیشگیری اجتماعی از جرم، (تعامل پلیس و دانش‌آموزان). فصلنامه دانش انتظامی.6(2):7-32. قابل بازیابی از:

 https://www.noormags.ir/view/fa/articlepage/642694/%d

 1. ری‍ت‍زر، ج‍ورج‌. (1390). ن‍ظری‍ه‌ ج‍ام‍ع‍ه‌ش‍ن‍اس‍ی‌ در دوران‌ م‍ع‍اص‍ر، ترجمه محسن ثلاثی، چاپ هفدهم، تهران: انتشارت علمی.
 2. زمان شرفیان، محمد. (1395). نقش تعامل پلیس و دستگاه قضایی در کاهش جرائم(مطالعه موردی استان کهگیلویه و بویراحمد)، فصلنامه علمی تخصصی دانش انتظامی کهگیلویه و بویر احمد، 2(23): 56-74. قابل بازیابی از:

 http://kb.jrl.police.ir/article_16338.html

 1. ساروخانی، باقر. (1381). روش‌های تحقیق در علوم اجتماعی. تهران: پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی.
 2. عبدالرحمانی، رضا؛ کشتکار، رسول. (1393). بررسی تأثیر تعامل برون‌سازمانی رؤسای کلانتری در پیشگیری از جرایم در شهر کرمانشاه. پژوهش‌های مدیریت انتظامی، 9(3): 414-441. قابل بازیابی از: http://pmsq.jrl.police.ir/article_18264.html
 3. عبدی، توحید؛ بهاری، عباس. (1386). تعامل پلیس و مدارس و تأثیر آن بر کاهش جرایم: رویکردی آگاه‌سازی. پژوهش‌های مدیریت انتظامی، 2(2): 171-186. قابل بازیابی از: http://pmsq.jrl.police.ir/article_92189.html
 4. عشایری، طاها؛ نامیان، فاطمه. (1398). فراتحلیل عوامل مؤثر بر پیشگیرى از وقوع جرم. پژوهش‌های مدیریت انتظامی، 14(1):33-54. قابل بازیابی از:

 http://pmsq.jrl.police.ir/article_20354.html

 1. کرم زاده، اسماعیل؛ عرفانی، سهراب. (1396). الگوی تعامل پلیس و رسانه‌های ارتباط‌جمعی در پیشگیری از وقوع جرم و نقش آن در احساس امنیت، فصلنامه علمی امنیت ملی، 7(24): 81-106. قابل بازیابی از:

http://ns.journals.sndu.ac.ir/article_202.html

 1. کلانترى، محسن؛ حیدریان، مسعود؛ محمودى، عاطفه. (1389). ایمن‌سازی فضاى کالبدى شهرها در برابر بزه‌کاری با استفاده از راهبردهای پیشگیرى با طراحى محیطى. فصلنامه دانش انتظامى، 12(3): 74-51. قابل بازیابی از:

 https://www.sid.ir/fa/Journal/ViewPaper.aspx?id=153409

 1. کلانتری، کیومرث. (1388). گونه‌های عمومی پیشگیری از جرم. فصلنامه علمی پیشگیری از جرم،1(10): 7-26. قابل بازیابی از:

 http://cps.jrl.police.ir/article_13472.html

 1. کمالی رنجبر، جلال. (1392). نقش سازمان‌های مردم نهاد (NGOs) در مدیریت پیشگیری از وقوع جرم (با تأکید بر شهرستان بندرعباس)، فصلنامه علمی دانش انتظامی هرمزگان، 3(7): 39-66. قابل بازیابی از:

 http://hormozgan.jrl.police.ir/article_13969.html

 1. گلدوزیان، ایرج؛ احمدزاده، ابوالفضل. (1388). بررسی تعریف جرم محاربه و افساد فی‌الارض در فقه و حقوق با رویکردی به لایحه پیشنهادی قانون مجازات اسلامی. مطالعات حقوق خصوصی، 1(39): 250-277. قابل بازیابی از:

 https://jlq.ut.ac.ir/article_28277.html

 1. گودرزی، آیت؛ دعاگویان، داوود. (1385). مبانی نظری ساختار تعامل پلیس و مردم. فصلنامه دانش انتظامی، 8(2): 32-51. قابل بازیابی از:

 https://www.sid.ir/fa/journal/ViewPaper.aspx?id=79287

 1. محمدنسل، غلامرضا. (1388). امنیت انسانی، پلیس و پیشگیری از جرم، مجموعه مقاله­های همایش بین­المللی امنیت انسانی در غرب آسیا، دانشگاه بیرجند.
 2. محمودی، حسین؛ مندنی، اسلام. (۱۳۹۵). بررسی نقش پلیس و تعامل آن با دستگاه قضایی در کاهش میزان بزهکاری. کنفرانس بین‌المللی آینده‌پژوهی، علوم انسانی و توسعه، مالزی، مرکز توسعه آموزش‌های نوین ایران (متانا). قابل بازیابی از:

 https://www.civilica.com/Paper-NCFHD02-NCFHD02_062.html

 1. موسوی فرد، سیدمحمّدرضا؛ کرمی، عارف؛ مؤمنی، سجاد؛ امیدیان زاد، رضا. (1396). نقش پلیس در پیشگیری از جرایم راهکارهای پیشگیری از جرم، دو ماهنامه مجله نخبگان علوم مهندسی، 2(3): 53-64. قابل بازیابی از:

https://www.civilica.com/Paper-JR_SEE-JR_SEE-2-3_005.html

 1. نبوی، سید قاسم (1390). معنی و مفهوم مشارکت، قابل بازیابی از:

http://sirehnabavi.persianblog.ir/post /).(334

 1. نجفی ابرندآبادی، علی حسین. (1378). پیشگیری از بزهکاری و پلیس محلی، مجله تحقیقات حقوقی،25 و 26: 129-149. قابل بازیابی از:

 http://ensani.ir/file/download/article/20100912170857-

 1. نیاز پور، امیر حسن. (1393). اساسى سازى حقوق پیشگیرى از جرم در ایران، فصلنامه پژوهش حقوق کیفرى. 2(6): 91-111. قابل بازیابی از:

 http://jclr.atu.ac.ir/article_662.html

 1. هندیانی، عبدالله؛ یاوری بافقی، امیرحسین؛ عبدی نژاد، صالح؛ عزیزی، سودابه؛ دعاگویان، داود. (1397). آسیب‌شناسی تعامل پلیس و دستگاه قضایی در فرآیند جرم‌یابی، فصلنامه علمی پژوهش‌های اطلاعاتی و جنایی، 13(50): 185-208. قابل بازیابی از: http://icra.jrl.police.ir/article_18855.html
 2. وطن‌خواه، حمید؛ ذوالفقاری، حسین؛ کارگر، بهمن؛ کلانتری، محسن. (1396). واکاوی نقش پلیس پیشگیری در پیشگیری از جرم از طریق طراحی محیطی با تأکید بر تعاملات برون‎سازمانی (موردمطالعه: تهران بزرگ)، پژوهشنامه نظم و امنیت انتظامی، 10(40):51-80. قابل بازیابی از:

 http://osra.jrl.police.ir/article_18717.html

 1. Banerjee, A., Chattopadhyay, R., Duflo, E., Keniston, D., & Singh, N. (2012). Improving police performance in Rajasthan, India: Experimental evidence on incentives, managerial autonomy and training , National Bureau of Economic Research:1-45. At Retrieved:

https://www.nber.org/papers/w17912

 1. Development Services Group, Inc., & United States of America. (2018). Model Programs Guide Literature Review: Interactions Between Youth and Law Enforcement.  At Retrieved:

https://www.ncjrs.gov/App/Publications/abstract.aspx?ID=273678

 1. Monitoring the Queensland Police Service (2009) Interactions between police and young people, Crime and Misconduct Commission 2009, ISBN 978 1 876986 56 8.
 2. Vera, Y., & Fabian, N. (2016). Crime prevention through environmental design, Master of City and Regional Planning Terminal Projects. At Retrieved:

https://tigerprints.clemson.edu/mcrp/70