بررسی تعامل پلیس با شهروندان و جامعه ناشنوایان

نوع مقاله : مقاله علمی - پژوهشی مستقل

نویسنده

استادیار گروه ادبیات و زبان انگلیسی، دانشگاه علوم انتظامی امین، تهران، ایران

چکیده

زمینه و هدف: در هر جامعه‌ای با هر زبانی گروهی از افراد باهم زندگی می‌کنند که قادر به استفاده از زبان نیستند. ازنظر جامعه این افراد دارای معلولیت هستند. بدین معنی که قادر به شنیدن، ادای کلمات و استفاده از زبان متداول نیستند. این افراد با زبان اشاره با یکدیگر و با افراد جامعه ارتباط برقرار می‌کنند؛ بنابراین تعامل پلیس با افرادی که دارای معلولیت شنیداری هستند، بسیار مهم و تأثیرگذار است که هدف این پژوهش بررسی تعامل پلیس با شهروندان و جامعه ناشنوا نایان بوده است.
روش پژوهش: روش تحقیق به‌صورت تحلیل مفهومی و اسنادی بوده و برای گردآوری داده‌ها به‌منظور دستیابی به نتایج تحقیق، از ابزار کتابخانه‌ای، اینترنت، کتب و مقالات علمی فارسی و لاتین و پایان‌نامه‌های مرتبط با موضوع تحقیق استفاده شده­ است.
 یافته‌ها: در یافته­های پژوهش به بررسی نظریه‌های زبانشناسی و چهارچوب مفهومی مرتبط با ناشنوایان، نظریه فلسفی و ادبی در رابطه با ناشنوایان، نظریه جامعه‌شناسی تعامل با ناشنوایان و تأثیر مؤلفه‌های آموزشی در تعامل بین پلیس، شهروندان و ناشنوایان با محوریت پاسخ به دو سؤال مرتبط به تحقیق پرداخته شده است.
نتایج: حاکی از آن است که پلیس با شهروندان و جامعه ناشنوایان در ارتباط است و تعامل دارد و در حقیقت هر چه تعامل این دو قشر به‌درستی صورت گیرد باعث افزایش امنیت شهروندان ناشنوا در جامعه می‌شود. آموزش هم در حوزه پلیس و هم در جامعه ناشنوایان نقش اساسی و حیاتی دارد. جایگاه این قشر جامعه باید مشخص و بر اساس آن برنامه‌ریزی و رفتار شود. هرچقدر تعامل میان پلیس، شهروندان و افراد با ناتوانایی شنیداری بیشتر شود درصد خطا و اشتباه کم و احساس امنیت بالا می‌رود.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Investigating the Interaction of the Police with the Citizens and the Deaf Community

نویسنده [English]

  • Seyyedeh Zahra Nozan
Assistant Professor, Department of English Literature and Language, Amin Police University, Tehran, Iran
چکیده [English]

Background and objectives: In any language community, there is a group of people living together who are unable to use the language. In the society's perspective, these people have disabilities. This means that they are unable to hear, pronounce and use common language. These people communicate with each other and with people in the community through sign language, so police interaction with people with hearing impairments is very important and effective. The aim of this study was to investigate the interaction of police with citizens and the deaf community.
Methodology: The research method is the conceptual and documentary analyses.  To collect the data in order to achieve research results, the library tools, internet, Persian and Latin scientific books and scientific articles and dissertations related to the research topic have been used.
Findings: In the research findings the linguistic theories and conceptual frameworks related to the deaf, philosophical and literary theory about the deaf, sociological theory of interaction with the deaf and the impact of educational components on interaction between police, citizens and deaf with a focus on answering two related questions have been investigated.
Results: The results show that the police are in contact with and interact with the citizens and the deaf community, and in fact, the more the two groups interact, the more secure the deaf citizens will be in the community. Education plays a vital role in both the police and the deaf community. The position of this stratum of society must be determined and planned and acted upon. The greater the interaction between police, citizens, and people with hearing impairments, the lower the error rate and the lower the sense of security.
 

کلیدواژه‌ها [English]

  • Keywords: Language
  • Hearing impairment
  • Deaf citizens
  • Police interaction
  • Security
-          پور اسدی، محمد؛ نوروزی، بهرام. (1391). تأثیر مؤلفه‌های آموزشی در تحقیق پلیس جامعه‌محور، فصلنامه تحقیقات مدیریت آموزشی،4 (2):127-144. قابل بازیابی از:
-         حق نظری، محمدرضا؛ شایگان، فریبا. (1395). نقش مشارکت نهادهای مردمی در پیشگیری اجتماعی از جرم، فصلنامه علمی پژوهش‌های اطلاعاتی و جنایی، 11(44): 33-52. قابل بازیابی از:
-         دعاگویان، داود. (1384). تعامل پلیس و مردم. انتشارات: جهان جام جم.
-         ساروخانی، باقر. (1381). روش‌های تحقیق در علوم اجتماعی. تهران: پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی.
-      شهسوارانى، امیرمحمد. (١٣٩٧). نظریه تبادل اجتماعى: نظریه ارتباطات و تعاملات بین فردى در جامعه. فصلنامه تحقیقات رسانه،1(1):51-70. قابل بازیابی از:
-         مصباح، مهیندخت. (2019). ناشنوایان ایرانی: از باغچه اطفال تا کنگره‌های جهانی. قابل بازیابی از: dw.com
-         نرسیسیانس، امیلیا. (1377). زبان و اجتماعی شدن: کاربرد انسان‌شناسی زبان. فصلنامه علوم اجتماعی،11( 11):163-172. قابل بازیابی از:
-      هندیانی، عبدالله؛ یاوری بافقی، امیرحسین؛ عبدی نژاد، صالح؛ عزیزی، سودابه؛ دعاگویان، داود. (1397). آسیب‌شناسی تعامل پلیس و دستگاه قضایی در فرآیند جرم‌یابی. فصلنامه علمی پژوهش‌های اطلاعاتی و جنایی،13(50):185-208. قابل بازیابی از:
-          Araki, N. (2016). Saussure’s Theory of Sign. Bull. Hiroshima Inst. Retrieved from:http://harp.lib.hiroshima-u.ac.jp/it-hiroshima/file/12127/20160205162312/research50_001-007.pdf
-          Amiel Fields, Meyer. (2017). When Police Officers Don’t Know About the ADA. Retrieved from: https://www.theatlantic.com/politics/archive/2017/09/the-steadily-problematic-interactions-between-deaf-americans-and-police/541083/
-          Chomsky, N. (1957). Syntactic Structures. The Hague: Mouton
-          Foley, J.A. (1990). Task-based Approaches to Language Learning from the Learner’s Point of view, Language and Education 4:81-102
-          Halliday, M.A.K.(1977). Learning How to Mean: Explorations in the Development of Language. London: Edward Arnold ,6(1): 114-118
-          Lucy, J.A. (2015). International Encyclopedia of the Social and Behavioral Sciences. Second Edition
-          Mortensen, David M. (1979).Communication Theory. Second Edition. USA: Transaction Publishers
-          Marlee Maltin on Deaf and Police Interaction.(2020).American Civil Liberties Union
-          Pinker, S. (1997). The Language Instinct: The New Science of Language and Mind. London: Penguin:1395
-          Rosenblum, H. (2011). Communication Access Funds: Achieving the Unrealized Aims of the American with Disabilities. Valparaiso University Law Review. 45 (320): 1061-1093.
-          Tilley, H. (2018). Blindness and Writing; from Wordsworth to Gissing. Cambridge University Press 
-          Wahid NWB; Attia, M. Weber. (Updated 2020, Feb14). In: StatPearls (Internet). Treasure Island (FL); StatPearls Publishing. Retrieved from:
-          World Health Organization. (2020). Deafness Prevention. Privacy Legal Notice.
-          Wyllie, D. (2016).Police Contacts with Deaf Subjects: Tips and Resources to Keep Everyone Safe.US Department of Health and Human Service