طراحی الگوی مدیریت هیجان نیروهای یگان ویژه پلیس (مورد مطالعه: استان کردستان)

نوع مقاله : مقاله مستخرج از پایان نامه

نویسندگان

1 کارشناس ارشد رشته علوم عملیات ویژه، دانشکده علوم و فنون انتظامی، دانشگاه علوم انتظامی امین، تهران. ایران.

2 استادیار گروه روانشناسی، دانشکده علوم و فنون منابع سازمانی، دانشگاه علوم انتظامی امین، تهران، ایران

3 کارشناس ارشد مدیریت بحران، دانشگاه جامع امام حسین(ع)، تهران، ایران.

4 استادیار گروه پیشگیری، دانشکده علوم و فنون انتظامی، دانشگاه علوم انتظامی امین، تهران، ایران

چکیده

زمینه و هدف: نداشتن مهارت­ مدیریت هیجان‌ها و به‌طور ویژه کنترل خشم، باعث تجربه احساسات منفی، تحمل روابط پر تنش، رفتار محتاطانه، اجتناب از حضور در محیط‌های مأموریتی و کاهش رضایت شغلی در نیروهای یگان ویژه می‌گردد؛ این پژوهش، به‌منظور طراحی الگوی مدیریت هیجان‌ نیروهای یگان ویژه استان کردستان انجام شده­ است.
روش‌شناسی: این تحقیق از نوع «کیفی» است که با روش داده بنیاد انجام شده است. جامعه آماری این تحقیق را اساتید روان‌شناسی، کارشناسان و نخبگان یگان ویژه تشکیل دادند که به صورت هدفمند از این جامعه تا رسیدن به حد اشباع تعداد 10 نفر انتخاب گردیدند. برای تجزیه‌و‌تحلیل داده‌ها از کدگذاری سه مرحله‌ای سطح باز، محوری و گزینشی استفاده شده است.
یافته‌ها: تجزیه‌و‌تحلیل داده‌ها بر اساس نظریه‌پردازی داده بنیاد نشان داد که مدیریت هیجان یگان ویژه پلیس متشکل است از ده مفهوم: تنظیم هیجان (6 شاخص)، تنش و استرس در یگان ویژه (5 شاخص)، اعتمادبه‌نفس (5 شاخص)، تعهد سازمانی (6 شاخص)، نگرش معنوی (5 شاخص)، رضایت شغلی (4 شاخص)، تاب‌آوری (4 شاخص)، عملکرد تیمی (3 شاخص)، خلاقیت (5 شاخص) و انگیزش (3 شاخص).
 نتیجه‌گیری: آنچه به‌عنوان نتیجه تحقیق استنتاج گردید این است که در الگوی مدیریت هیجان یگان ویژه، سه مؤلفه «اعتمادبه‌نفس»، «خلاقیت» و «نگرش معنوی» در کنار شرایط مداخله‌گری چون رضایت شغلی، تعهد سازمانی و عملکرد تیمی در بستر عامل زمینه‌ای استرس و تنش بر مؤلفه اصلی آن یعنی شناخت و تنظیم هیجان تأثیر می‌گذارند که افراد بهره‌مند از شناخت و تنظیم هیجان به مدد راهبرد تاب‌آوری به انگیزش دست می‌پایند؛ انگیزشی که پس از تشکیل با مؤلفه اصلی الگوی مدیریت هیجان یعنی شناخت و تنظیم هیجان ارتباط تعاملی برقرار می‌کند.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Designing Emotion Management Model for Police Special Forces (Case Study: Kurdistan Province)

نویسندگان [English]

 • Javad Seydi Piri 1
 • Javad Einipour 2
 • Habibollah Jannesari 3
 • – Salman Amiri 4
1 MA in Special Operations, Faculty of Law Enforcement and Technology, Amin Police University, Tehran. Iran
2 Assistant Professor, Department of Psychology, Faculty of Organizational Resources Sciences and Technology, Amin Police University, Tehran, Iran (Corresponding Author).
3 MA in Crisis Management, Imam Hossein University, Tehran, Iran.
4 Assistant Professor, Department of Prevention, Faculty of Law Enforcement and Technology, Amin Police University, Tehran, Iran.
چکیده [English]

Background and objectives: Lack of emotion management skills, especially anger management, can lead to negative emotions, stressful relationships, cautious behavior, avoidance of mission environments, and reduced job satisfaction in Special Forces. This research has been conducted in order to design the emotion management model for the Police Special Forces of Kurdistan Province.
Methodology: This research is a "qualitative" type that has been conducted using grounded theory. The statistical population of this study consisted of professors of psychology, experts and elites of the Special Unit, who were purposefully selected from this community and with 10 individuals we reach to the saturation level. Three-stage open, axial, and selective coding are used to analyze the data.
Findings: Data analysis based on grounded theory showed that police special unit emotion management consists of ten concepts: emotion regulation (6 indicators), tension and stress in the special unit (5 indicators), self-confidence (5 indicators), organizational commitment (6 indicators), spiritual attitude (5 indicators), job satisfaction (4 indicators), resilience (4 indicators), team performance (3 indicators), creativity (5 indicators) and motivation (3 indicators).
Results: What was concluded as a result of the research was that in the Special Unit Emotion Management Model, the three components of "self-confidence", "creativity" and "spiritual attitude" along with interventional conditions such as job satisfaction, organizational commitment and team performance in the context of stress and tension affect its main component, i.e., cognition and emotion regulation, and the individuals who benefit from cognition and emotion regulation are motivated by the strategy of resilience; the motivation, which, after its formation, interacts with the main component of emotion management model, namely cognition and emotion regulation.
 

کلیدواژه‌ها [English]

 • Emotion management
 • Special Unit
 • Attitude
 • self-control
 • Feeling
 • اکبری، محمد‌علی؛ عزیزی، محمد. (1396). ارزیابی عوامل مؤثر در پیشگیری یگان ویژه از بروز پرخاشگری در مجموعه‌های ورزشی (موردمطالعه: ورزشگاه یادگار امام تبریز). نشریه علمی پلیس ویژه، 1396(3): 1-22.قابل بازیابی از:
 • امینی، محسن. (1394). بررسی رابطه مدیریت دانش و توانمندسازی روان‌شناختی کارکنان یگان ویژه انتظامی استان اصفهان. فصلنامه دانش انتظامی اصفهان. 1398(19): 182- 199.قابل بازیابی از:
 • پوراسدی، محمد؛ سرشب، محمد. (1396). تأثیر رهبری تحول‌آفرین بر استرس شغلی در بین فرماندهان یگان ویژه (موردمطالعه: یگان ویژه تهران بزرگ). نشریه علمی پلیس ویژه. 1396(3): 76-99.قابل بازیابی از:
 • ترشیزی فاروجی، هادی. (1398). بررسی تأثیر سرمایه اجتماعی درون‌سازمانی بر عملکرد کارکنان؛ با نقش تعدیل‌کننده نیرومندی (موردمطالعه: نیروهای یگان ویژه ثامن‌الائمه شهر مشهد). فصلنامه علمی منابع انسانی ناجا. 10(56): 39-62. قابل بازیابی از: http://journals.police.ir/article_92449.html
 • سعادت اظهر، حمیدرضا؛ سوری، احمد؛ کریمی، روح‌اله. (1393) بررسی رابطة بین ویژگی‏های شخصیتی با تاب‏آوری در کارکنان یگان ویژه ناجا. فصلنامه علمی منابع انسانی ناجا، 5(38): 7-26. قابل بازیابی از:
 • طاهری، علی؛ بهرامی باباحیدری، رستم. (1396). بررسی تأثیر مدیریت استرس و شادی بر کیفیت زندگی، استرس و شادی کارکنان فرماندهی یگان ویژه استان چهارمحال وبختیاری. فصلنامه دانش انتظامی چهارمحال و بختیاری، 1396(18): 77-94. قابل بازیابی از: http://journals.police.ir/article_19411.html
 • ·         کشاورز افشار؛ حسین. شیروانی، حسین؛ برابری، اصغر. (1397). بررسی مقایسه‌ای پردازش هیجانی در ورزشکاران نظامی با سطح مختلف حرفه‌ای، نیمه‌حرفه‌ای و مبتدی. مجله طب نظامی، 20(2): 162-169. قابل بازیابی از: http://militarymedj.ir/article-1-1803-fa.html
 • ·         یاوری‌بافقی، امیرحسین. (1396). ارائه الگوی اجتماعی شدن یگان ویژه ناجا. فصلنامه انتظام اجتماعی، 9(3): 243- 278. قابل بازیابی از:
  • Azizi, A., Borjali, A., & Golzari, M. (2010).The effectiveness of emotion regulation training and cognitive therapy on the emotional and addictional problems of substance abusers. Iranian Journal of Psychiatry, 5(2): 60-5. At retrieved:
  • Borman, W. C., Ilgen, D. R., Klimoski, R. J. (2013). Industrial and organizational psychology; Handbook of psychology. John Wiley & Sons Inc. Hoboken, New Jersey.
  • Cherniss, C. (2015). «Emotional intelligence, what it is and why matters». Annual meeting of the society for industrial and organizational psychology, New Orland's, 14, April.
  • Christopher, M. S., Hunsinger, M., Goerling, L. T. R., Bowen, S., Rogers, B. S., Gross, C. R., Dapolonia, E., pruessner, J. C. (2018). Mindfulness-Based Resilience Training to Reduce Health Risk, Stress Reactivity, and Aggression among Law Enforcement Officers: A Feasibility and Preliminary Efficacy Trial.  Psychiatry Research, 264: 104–115. At retrieved:
  • Edwards, A., Kotera, Y. (2020). Mental Health in the UK Police Force: a Qualitative Investigation into the Stigma with Mental Illness. International Journal of Mental Health and Addiction. At retrieved:
  • Fridman, J., Barrett, L. F., Wormwood, J. B & Quigley, K. S. (2019). Applying the Theory of Constructed Emotion to Police Decision Making. Frontiers in Psychology. 10:1946. At retrieved: http://doi:10.3389/fpsyg.2019.01946
  • Garbarino, S., Cuomo, G., Chiorri, C., & Magnavita, N. (2013). Association of work-related stress with mental health problems in a special police force unit. British Medical Journal, 3: e002791. At retrieved:
  • Hutchinson, J. B., and Barrett, L. F. (2019). The power of predictions: an emerging paradigm for psychological research. Current Directions in Psychological Science. 28: 280–291. At retrieved: https://doi.org/10.1177%2F0963721419831992
  • McKay, P. Wood, L. and Brantley, J. D. (2007) current direction in emotional intelligence research. New York: Gulf press.
  • Michelle.R and Durian. J. D. A. (2016). Emotional and social intelligence insights from the Emotional quotient inventory. The hand book of emotional intelligence. San Francisco.
  • Michel & etal (2016). What makes a leader? Harvard Business Review.
  • Mir, R. Z., Arouj, D. K. & (2019) Effect of emotional regulation on depression, anxiety and stress among cardiac patients. Rawal Medical Journal, 44 (3): 461-464. At retrieved:
  • Ogińska-Bulik, N. (2005). Emotional intelligence in the work place. Exploring its effects occupational stress and health outcomes in human servis woekers. International Journal of Occupational Medicine and Environmental Health. 18(2):167-175. At retrieved:
  • Pogrebin, M. R., & Poole, E. D. (1991). Police and tragic events: The management of emotions. Journal of Criminal Justice, 19(4): 395-403. At retrieved:
  • Roger, D., & Najarian, B. (1989). The construction and validation of a new scale for measuring emotion control. Personality and Individual Differences, 10: 845- 853. At retrieved:
  • Stanley, E. A., & Larsen, K. L. (2019). Difficulties with Emotion Regulation in the Contemporary U.S. Armed Forces: Structural Contributors and Potential Solutions. Armed Forces & Society, At retrieved:
  • Sterling, P. (2012). Allostasis: a model of predictive regulation. Physiology & Behavior, 106: 5–15. At retrieved:
  • Strayhorn, J. M. (2002). Self-control: Toward systematic training programs. Journal of the American Academy of Child & Adolescent Psychiatry, 41: 17-27. At retrieved:
  • Thompson, E. (1994). Scholarship Reconsidered: Priorities of the Professoriate, Carneie Foundation for the Advancement Teaching. Princeton: University Press.
  • Vaughan, F (2002). What is Spiritual intelligence? Journal of Humanistic Psychology, 42(2): 16-33. At retrieved:

Zohar, D. & Marshall, I. (2000). SQ: Spiritual intelligence, the