تبیین الگوی ارتقای مدیریت استعداد در دانشگاه علوم انتظامی امین

نوع مقاله : مقاله علمی - پژوهشی مستقل

نویسندگان

1 . دانشجوی دکترای مدیریت آموزشی، گروه مدیریت آموزشی، واحد اسلامشهر، دانشگاه آزاد اسلامی، اسلامشهر، ایران

2 استاد گروه مدیریت آموزشی، دانشگاه آزاد اسلامی، واحد اسلامشهر.اسلامشهر، ایران

3 استادیار گروه مدیریت آموزشی، دانشگاه آزاد اسلامی، واحد اسلامشهر،اسلامشهر، ایران

4 استادیار دانشگاه علوم انتظامی امین. تهران . ایران

5 استادیار گروه مدیریت آموزشی، دانشگاه آزاد اسلامی، واحد اسلامشهر، اسلامشهر، ایران

چکیده

زمینه و هدف: ایجاد شرایطی که در آن مهارت‌های فرماندهان مستعد شناسایی و در حوزه‌های مناسب استفاده شود. هدف اصلی پژوهش تبیین الگوی ارتقای مدیریت استعداد فرماندهان صف دانشگاه علوم انتظامی امین بوده ­است.
روش: از لحاظ هدف کاربردی و از نظر نوع توصیفی- پیمایشی و از نظر روش جمع‌آوری داده‌ها کیفی بود. جامعۀ آماری شامل کلیه خبرگان دانشگاه علوم انتظامی امین بودند که با روش نمونه­گیری هدفمند انجام گردید ابزار گردآوری داده­ها مصاحبه­ نیمه ساختاریافته بود که از تکنیک فن دلفی و بارش فکری نیز استفاده شد. روش تجزیه‌وتحلیل با استفاده از کدگذاری بود و همچنین از نرم‌افزار MAXQDA استفاده گردید.
یافته­ها: الگوی به‌دست‌آمده شامل پنج بعد، سیزده مؤلفه و 87 شاخص بود که اولاً دارای پنج بعد مشخص بود ثانیاً شش مؤلفه جدید برای آن استخراج شد که برخی از آن‌ها مانند بعد تعالی و سه مؤلفه جانشین پروری، وفاداری سازمانی، تجربه مدیریتی/ سازمانی آن در الگوهای مشابه دیده نشد.
نتیجه‌گیری: با توجه به نتایج به‌دست‌آمده به مسئولین پیشنهاد می‌گردد که از ابعاد جانشین پروری، وفاداری سازمانی و تجربه مدیریتی در مدیریت استعداد فرماندهان استفاده گردد.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Explaining the Talent Management Enhancement Model at Amin Police University

نویسندگان [English]

 • Sara Akbari 1
 • Abbas Khorshidi 2
 • Batool Faghih Aram 3
 • Akbar Salimi 4
 • Nader Barzegar 5
1 PhD Candidate in Educational Management, Department of Educational Management, Islamshahr Branch, Islamic Azad University, Islamshahr, Iran.
2 Professor, Department of Educational Management, Islamic Azad University, Islamshahr Branch.
3 Assistant Professor, Department of Educational Management, Islamic Azad University, Islamshahr Branch, Islamshahr ., Iran.
4 Assistant Professor, Amin Police University. tehran . iran
5 Assistant Professor, Department of Educational Management, Islamic Azad University, Islamshahr Branch, Iran.
چکیده [English]

Background and objectives: Creating conditions in which the skills of talented commanders are identified and used in appropriate areas. The main purpose of the research was explaining the talent management enhancement model of the line commanders of Amin Police University.
Methodology: In terms of its objectives the present study is of an applied research type and in terms of its type it is considered as a descriptive-survey study and in terms of data collection procedure it is a qualitative study. The statistical population included all experts of Amin Police University, which was selected using purposive sampling method. The data collection tool was a semi-structured interview, which was conducted using Delphi technique and brainstorming. The analysis method was coding and the MAXQDA software was employed for data analysis.
Findings: The resulting model consisted of five dimensions, thirteen components and 87 indicators, firstly with five distinct dimensions, and, secondly, six new components were extracted for it, some of which, including excellence dimension and its three components of succession, organizational loyalty, managerial/organizational experience were not seen in similar models.
Results: According to the obtained results, it is recommended to the officials that the dimensions of succession, organizational loyalty and managerial experience be employed in commanders' talent management.

کلیدواژه‌ها [English]

 • talent management
 • recruitment
 • development
 • Leadership
 • management
 • بارانی، منوچهر؛ خورشیدی، عباس؛ مشبکی اصفهانی، اصغر؛ حاجیها، علی. (1397). ارائه الگوی مدیریت استعداد به منظور کسب مزیت رقابتی. نشریه مدیریت منابع در نیروی انتظامی، 6 (2): 165-193. قابل بازیابی از:
 • بابائیان، علی؛ رضایی، نسرین؛ نظری، کامران. (1394). بررسی و تحلیل رابطه مدیریت استعداد با عملکرد کارکنان ناجا (موردمطالعه فرماندهی انتظامی شهرستان کرمانشاه). منابع انسانی ناجا، 39(10):21-40. قابل بازیابی از
 • بابائیان، علی؛ یوسفی، حسین. (1393). تأثیر به‌کارگیری مدیریت استعداد بر تعهد سازمانی کارکنان ناجا. پژوهش‌های مدیریت انتظامی، 6(9):217-236. قابل بازیابی از:
 • پیرزاد، علی. (1396). مدیریت استعداد (چاپ اول). تهران: انتشارات سخنوران.
 • چیز، پیتر؛ توماس، رابرت؛ کریگ، الیزابت. (1394). سازمان استعداد محور، استراتژی‌هایی برای جهانی‌شدن، مدیریت استعداد و ارتقای عملکرد. ترجمه نوه ابراهیم، عبدالرحیم، کشوری، هادی. تهران: انتشارات مرکز آموزش و تحقیقات صنعتی ایران. (تاریخ انتشار به زبان‌اصلی، 2007):4.
 • حبیب پور، الهویردی؛ قلی پور، آرین؛ معمار زاده طهرانی، غلامرضا. (1397). طراحی مدل مدیریت استعدادها در صنعت بانکداری، فصلنامه آموزش و توسعه منابع انسانی، 5 (19): 28-1. قابل بازیابی از: https://www.magiran.com/paper/1972568
 • حاجی کریمی، عباسعلی؛ سلطانی، مرتضی. (1390). بررسی و تحلیل عوامل سنجش مدیریت استعداد (مطالعه موردی صنعت ماشین‌آلات و تجهیزات صنعتی ایران). مدیریت فرهنگ‌سازمانی، 9(23):116-95. قابل بازیابی از:
 • حسینی، ابوالحسن، حاجی کریمی، عباسعلی. (1394). مدیریت استعداد در سازمان، چاپ اول. بابلسر، انتشارات دانشگاه مازندران:48.
 • دهقانان، حامد؛ افجه، سید علی‌اکبر؛ سلطانی، مرتضی؛ جواهری زاده، ابراهیم. (1397). مدل داده بنیاد از فرایند مدیریت استعداد. پژوهش‌های مدیریت منابع انسانی، (34):83-52. قابل بازیابی از: http://ensani.ir/fa/article/405018
 • رضائی، احمد؛ گرجی، محمدباقر. (1392). ارائه مدل مدیریت استعداد برای کارکنان دانشگاه آزاد گلستان. دومین همایش ملی علوم مدیریت نوین. گلستان. قابل بازیابی از: https://www.civilica.com/Paper-CMMS02-CMMS02_676.html
 • رمضانی، مجید؛ سنجقی، محمدابراهیم؛ ابراهیمی، مسیح؛ نظری، یونس. (۱۳۹۷). ارتقاء عملکرد سازمانی با تمرکز بر مدیریت استعداد و تاب‌آوری سازمانی (موردمطالعه: یک سازمان با فناوری پیشرفته)، دومین کنفرانس بین‌المللی تحولات نوین در مدیریت، اقتصاد و حسابداری، قابل بازیابی ازhttps://www.civilica.com/Paper-MDMCONF02-MDMCONF02_170.html
 • طالقانی، غلامرضا؛ امینی، سمیه؛ غفاری، علی؛ آدوسی، حسین. (1392). بررسی رابطه مدیریت استعداد بر عملکرد اعضای هیئت‌علمی دانشگاه اصفهان. نشریه مدیریت دولتی، دانشکده مدیریت دانشگاه تهران، علمی پژوهشی. 3(5): 102-83. قابل بازیابی از: https://jipa.ut.ac.ir/article_50081.html
 • عامری، محمدعلی. (1397). ابعاد و مؤلفه‌های پیاده‌سازی مدیریت استعدادهای ‏فرماندهی در ناجا. مجله نظارت و بازرسی. علمی - ترویجی. 12(43): 40-13. قابل بازیابی از: https://elmnet.ir/article/2020747-92711
 • علیزاده، مهدی، نوری، احمد، سید احمدی، سید باقر، (1396)، بررسی تأثیر فرایند مدیریت استعداد برانگیزش کارکنان، فصلنامه منابع انسانی ناجا، 48(2): 36-9. قابل بازیابی از: http://phr.jrl.police.ir/article_12496.html
 • عامری، محمدعلی. (1396). طراحی الگوی مدیریت استعدادهای فرماندهی و مدیریتی در نیروی انتظامی جمهوری اسلامی ایران (مطالعه موردی: پلیس پیشگیری). رساله مقطع دکتری رشته مدیریت پیشگیری از جرم (چاپ نشد). دانشگاه علوم انتظامی امین، دانشکده فرماندهی و ستاد.
 • عسگری باجگرانی، محبوبه؛ شائمی، علی؛ علامه، سیدمحسن. (1391). سنجش سطح حاکمیت راهبرد مدیریت استعداد در شهرداری شهر اصفهان. مدیریت شهری. (29): 286-276. قابل بازیابی از:
 • کارترایت، راجر. (1387). مدیریت استعداد نگاهی نو به توسعه سرمایه انسانی (چاپ اول)، ترجمه گودرزی، علی‌محمد، حسینی، سید جمال. تهران: موسسه خدمات فرهنگی رسا. (تاریخ انتشار به زبان‌اصلی، 2008): 7
 • کریمی آرا، محمدحسن. (1393). بررسی تأثیر مدیریت استعداد بر ارتقاء عملکرد کارکنان پلیس امنیت اخلاقی ناجا. مطالعات اطلاعات و امنیت انتظامی، 7(1):122-99. قابل بازیابی از: https://iranjournals.nlai.ir/2379/article_573412.html
 • گودرزی، غلامرضا. جهانشیری، جواد. (1393) فرماندهی و مدیریت انتظامی از منظر آموزه‌های اسلامی، فصلنامه امنیت ملی، (14): 118-89. قابل بازیابی از:
 • محمدی، سعید. (1397). طراحی الگوی مدیریت استعداد مبتنی بر نهج‌البلاغه، پایان‌نامه تحصیلی کارشناسی ارشد، دانشکده ادبیات و علوم انسانی دانشگاه ایلام.
 • محفوظی، علی؛ لفظ فروشان، داود؛ قربانی، محمود. (1398). طراحی مدل جامع مدیریت استعداد با رویکرد جانشین پروری در راستای توسعه بهره‌وری سازمانی با استفاده از روش معادلات ساختاری (موردمطالعه: سازمان‌های دولتی). نشریه مدیریت بهره‌وری، علمی پژوهشی،12(48): 275-249. قابل بازیابی از:
 • نورعلیان، یاور؛ محمد پناه، امیرحسین؛ شمخانی، اژدر. (1393). بررسی رابطه مدیریت استعداد با مؤلفه‌های عدالت سازمانی (موردمطالعه: فرماندهی انتظامی استان همدان). منابع انسانی ناجا، 36(9):28-9. قابل بازیابی از:
 • نظر پوری، امیر هوشنگ؛ موسوی، سید نجم الدین؛ حکاک، محمد؛ پیرزاد، علی. (1395). طراحی و تبیین مدل سیستمی مدیریت استعداد در دانشگاه‌ها. نشریه ارمغان دانش. مجله علمی پژوهشی دانشگاه علوم پزشکی یاسوج.21(10): 1040-1029. قابل بازیابی از: