رابطه مدیریت دانایی و فرهنگ سازمانی پرسنل راهنمایی و رانندگی تهران بزرگ (موردمطالعه: منطقه یک تهران بزرگ)

نوع مقاله : مقاله علمی - پژوهشی مستقل

نویسنده

رئیس گروه خدمات ترافیک

چکیده

زمینه و هدف: فرهنگ سازمانی یکی از عوامل مهم مؤثر بر بقا و کارایی یک سازمان می‌باشد. مدیریت دانایی را تلاش برای کشف دارایی نهفته در ذهن افراد و تبدیل این گنج پنهان به دارایی سازمانی گویند زمانی یک سازمان موفق می‌باشد که از مدیریت دانایی در آن سازمان استفاده شده باشد لذا این پژوهش به بررسی رابطه مدیریت دانایی با فرهنگ سازمانی پرسنل راهنمایی و رانندگی تهران بزرگ پرداخته است.
روش پژوهش: تحقیق حاضر از نظر هدف، کاربردی و از نظر ماهیت و روش از نوع توصیفی و پیمایشی بوده است. در این پژوهش با استفاده از دو پرسشنامه مدیریت دانایی از لاوسن (2004) و پرسشنامه فرهنگ سازمانی ازکامرون وکویین (1999) البته پس از تغییر و انطباق با فرضیه‌ها و شرایط پلیس راهور، اقدام به جمع‌آوری اطلاعات از کارشناسان تصادفات منطقه یک راهور تهران بزرگ به‌صورت تمام شمار (76 نفر) شده است ضریب آلفای کرونباخ این پژوهش 94/. محاسبه و روایی پرسشنامه نیز توسط متخصصان امر مورد تائید قرارگرفته است. با استفاده از آزمون‌های کولموگروف اسمیرنوف برای بررسی نرمال بودن داده‌ها و در بررسی مفروضات از روش همبستگی پیرسون و روش همبستگی اسپیرمن استفاده شده است.
یافته‌ها: هر دو مقیاس مدیریت دانایی و فرهنگ سازمانی از توزیع نرمال برخوردار بوده هم‌چنین مؤلفه‌های هدف‌های دانایی، شناسایی دانایی، استفاده از دانایی، نگهداری دانایی و ارزیابی دانایی نرمال و سه مؤلفه کسب دانش، توسعه دانش و تسهیم دانش غیر نرمال می‌باشند رابطه بین مدیریت دانایی و ارتقاء فرهنگ سازمانی در پلیس راهور 0.799r= به دست آمد و همبستگی بین این دو مؤلفه در سطح P=0.000 معنی‌دار بوده است.
نتیجه‌گیری: نتایج تحقیق نشان داده است که بین مدیریت دانایی و فرهنگ‌سازمانی و مؤلفه‌های هشتگانه آن شامل تعیین هدف‌های دانایی، شناسایی دانایی، کسب دانایی، توسعه دانایی، تسهیم دانایی، استفاده از دانایی، نگهداری دانایی و ارزیابی دانایی رابطه مثبت و معنی‌داری وجود دارد.

کلیدواژه‌ها


  • ایران‌زاد، سلیمان؛ پاکدل بناب، مهدی.(1393). بررسی نقش پیاده‌سازی مدیریت دانش بر افزایش بهره‌وری نیروی در دانشگاه آزاد واحد تبریز. فصلنامه مدیریت بهره وری،7(28): 51-74 قابل بازیابی از http://noo.rs/yaroE
  • بهمنی چوب بستی ، اکبر، بیگلرخانی، امین؛  فلاحی نیا ، غلامحسین؛  شیرانی ،فاطمه.(1397). ارتباط فرهنگ سازمانی با مدیریت دانش در بیمارستان‌های آموزشی- درمانی مطالعه موردی بیمارستان‌های آموزشی ـ درمانی شهر همدان در سال ۱۳۹۶. مجله مراقبت پرستاری و مامایی ابن‌سینا.، ۲۶ (۳) :۲۰۳-۲۱۰ . قابل بازیابی از

http://nmj.umsha.ac.ir/article-1-1771-fa.html

  • پارسیان ، علی؛  اعرابی ، سید محمد .(1384).رفتار سازمانی مفاهیم نظریه ها و کاربرد ها ، ترجمه استیون رابینز ، تهران ، دفتر پژو هش های کاربردی
  • حجاری ، یوسف رضا  ؛ کرمی دارایخانی ، رویا  ؛ رضوانفر ، احمد .(1395). بررسی ارتباط فرهنگ سازمانی و فرآیند مدیریت دانش در دانشکده ای کشاورزی غرب کشور. فصلنامه تحقیقات اقتصاد وتوسعه کشاورزی ایران، 2-47 (4 ) : 825  -   837 . قابل بازیابی از 10.22059/ijaedr.2016.61330
  • کنجکاومنفرد، امیررضا؛ اردکانی ، سعید.(1393) .تحلیلی بر وضعیت ابعادمدیریت دانش در نهاد های آموزش عالی و بررسی رابطه آن با نوآوری .تهران . فصلنامه رهیافتی نو در مدیریت آموزشی،5 (1): 103-120قابل بازیابی از

http://jedu.miau.ac.ir/article_431_be3e96e14f828c8a62d57a274e403769.pdf

  • صادقی، احمد  ؛ جعفری ، حسن  ؛ خدایاری ، رحیم  ؛ پاکدامن ، محسن  ؛ محمدی، رامین ؛ احدی نژاد،  بهمن(1390). رابطه بین مؤلفه های فرهنگ سازمانی و مدیریت دانش. مورد مطالعه: بیمارستان هاشمی نژاد تهران. فصلنامه بیمارستان ; ۱۰ (۲) :۵۰-۵۷ قابل بازیابی از

URL: http://jhosp.tums.ac.ir/article-۱-۶۱-fa.html

  • قدمی، محسن (1393). مدیریت دانایی استراتژیک، تهران: نشرتیسا.
  • قدمی، محسن (1394). مدیریت دانایی میان فرهنگی، تهران: نشر شهر.

مهدیه ، امید ؛ سلیمی ، قاسم  ؛  رستمی یار، حسین .(1394). بررسی رابطه فرهنگ سازمانی و فرایند مدیریت دانش مورد مطالعه مدیریت اکتشاف شرکت ملی نفت ایران .نشریه مدیریت منابع انسانی در صنعت نفت.، ۷ (۲۵) :۱۷۵-۲۰۱ قابل بازیابی از

URL: http://iieshrm.ir/article- ۱-۳۶-fa.html