ظرفیت‌های سازمان اینترپل در مبارزه با جرایم و مجرمین توسط پلیس بین‌الملل ناجا

نوع مقاله : مقاله علمی - پژوهشی مستقل

نویسندگان

1 دانشجوی مقطع دکتری تخصصی مطالعات امنیت ملی دانشگاه عالی دفاع ملی

2 عضو گروه امنیت ملی دانشگاه عالی دفاع ملی

3 استادیار گروه فن‌آوری پژوهشکده علوم انتظامی و مطالعات اجتماعی ناجا

4 استادیار گروه روابط بین‌الملل دانشکده وزارت امور خارجه

چکیده

زمینه و هدف: شناخت و احصاء دقیق و فنی ظرفیت‌های سازمان اینترپل موضوع بسیار تعیین‌کننده‌ای در چگونگی همکاری پلیس بین‌الملل ناجا با این سازمان بین‌المللی با توجه به قوانین و مقررات موجود در امر مبارزه با جرایم و مجرمین می‌باشد. این پژوهش باهدف دستیابی، احصاء و رتبه‌بندی این ظرفیت‌ها انجام شده است.وش‌شناسی: پژوهش حاضر برحسب هدف کاربردی و توسعه‌ای و ازلحاظ روش گردآوری اطلاعات توصیفی- پیمایشی محسوب می‌شود که با نگاهی به سند چشم‌انداز 1404 برای جمهوری اسلامی ایران با رویکرد آمیخته انجام‌شده است. در این راستا پرسشنامه محقق ساخته‌ای حاوی 121 گویه، بین خبرگان توزیع که 60 پرسشنامه قابل ‌تجزیه‌وتحلیل جمع‌آوری شد. اطلاعات جمع‌آوری‌شده پس از اعتبارسنجی‌ای تجزیه‌وتحلیل گردیده است و ظرفیت‌های استخراج‌شده با آزمون تی[1] تک نمونه‌ای در سطح اطمینان 95 درصد تأیید و با آزمون فریدمن رتبه‌بندی شدند یافته‌ها: بیست مؤلفه ظرفیت‌های سازمان اینترپل در شش بعد سامانه‌ای و فن‌آوری، راهبردی، اطلاعاتی و عملیاتی، دیپلماسی و همکاری، حقوقی- پلیسی و آموزش مورد تأیید قرار گرفت و رتبه‌بندی شدند.نتیجه‌گیری: رتبه‌بندی ظرفیت‌های سازمان اینترپل در مبارزه با جرایم و مجرمین، مهم‌ترین این ظرفیت‌ها را «ظرفیت سامانه‌ای و فناورانه» و «راهبردی» نشان داد. این بدان معناست که سازمان اینترپل بر اساس یک رویکرد اطلاعات محور، درصدد مقابله و مدیریت راهبردی جرایم و مجرمین در سطوح ملی، منطقه‌ای و بین‌المللی می‌باشد


 

کلیدواژه‌ها


  • بیات، سعیده؛ پیر علی، علیرضا. (1395). جرائم سازمان‌یافته ملی و نقش اینترپل در مقابله با آن. فصلنامه مطالعات بین‌المللی پلیس، 4(25): 55-77. قابل بازیابی از:

http://interpol.jrl.police.ir/article_12877.html

  • راتسل سیلوستر. جی مارتا. (1393). مبانی حقوقی اینترپل. ترجمه حمیدرضا شعبانی فرد. تهران: نشر سازمان عقیدتی سیاسی ناجا.
  • زرنگار، احسان. (1396). نقش اینترپل در تأمین امنیت بین‌الملل و تحقق کیفری با تأکید بر نحوه تعامل آن با پلیس بین‌الملل ناجا. تهران: سازمان تحقیقات و پژوهش‌های ناجا.
  • صالح ولیدی، محمد. (1374). حقوق جزای عمومی. تهران: نشر داد.
  • ظریف، محمدجواد؛ سجادپور، سید محمدکاظم. (1389). دیپلماسی چندجانبه: نظریه و عملکرد سازمان‌های منطقه‌ای و بین‌المللی. جلد اول. تهران: انتشارات وزارت امور خارجه.
  • عباسی، محمود. (1374). پلیس بین‌الملل. تهران: نشرمجد.
  • غفاری، علیرضا. (1378). نقش سازمان پلیس جنایی بین‌المللی در امنیت اجتماعی کشورهای عضو (با تأکید بر راهبرد جمهوری اسلامی ‌ایران). پایان‌نامه دکتری، دانشگاه عالی دفاع ملی.
  • ·      فروغی، فضل‌الله؛ میرزایی، محمد. (1394). معاضدت‌های حقوقی و پلیسی در مقابل جرائم فراملی با تأکید بر نقش اینترپل. فصلنامه کارآگاه، شماره 30 :69-94. قابل بازیابی ازhttp://det.jrl.police.ir/article_10665.html
  • منصور، جهانگیر. (1393). مجموعه قوانین و مقررات جزایی، تهران: نشر دیدار.

یزدان فام، محمود. (1388). جهانی‌شدن، امنیت و پلیس. فصلنامه مطالعات راهبردی،12(44):123-149