بررسی چالش‌های پلیس مبارزه با مواد مخدر در مقابله با انحراف پیش سازها از مسیر قانونی

نوع مقاله : مقاله علمی - پژوهشی مستقل

نویسندگان

1 دانشجوی دکتری سنجش و اندازه‌گیری و عضو هیئت‌علمی دانشگاه علوم انتظامی امین

2 دانشیار مدیریت دانشگاه علوم انتظامی امین

3 دانشجوی دکتری جرم‌یابی و عضو هیئت‌علمی دانشگاه علوم انتظامی امین

4 کارشناس ارشد رشته مبارزه با مواد مخدر

چکیده

زمینه و هدف: مواد شیمیایی نقش اساسی در تولید مواد مخدر دارند. متوقف کردن جریان تولید، منوط به جلوگیری و مقابله با انحراف مواد شیمیایی می‌باشد. وجود بازار تقاضا برای این مواد، به‌منظور استفاده در تولید مواد مخدر و روان‌گردان، موجب شده است تا شبکه‌های بزهکار با توسل به ترفندهای مختلف نسبت به انحراف مواد اولیه شیمیایی به بازار غیرقانونی اقدام نمایند. لذا پلیس مبارزه با مواد مخدر ناجا جهت مقابله با انحراف پیش سازها با چالش‌هایی روبرو هست که هدف از این تحقیق بررسی این چالش‌ها می‌باشد.
روش: تحقیق حاضر بر اساس نتایج از نوع کاربردی و ازنظر نوع پژوهش آمیخته (ترکیبی) است که در آن از رویکرد اکتشافی استفاده می‌شود و بر مبنای رویکرد تحقیق، از نوع کمی است. ابزار گردآوری داده‌ها، پرسشنامه محقق ساخته بود. در تحلیل داده‌ها و ارائه یافته‌ها از روش تحلیل عاملی از نوع اکتشافی و تأییدی برای دسته‌بندی و استخراج سازه‌های زیر بنایی بهره گرفته‌شده است. روایی پرسشنامه توسط متخصصان و نیز انجام آزمون روایی واگرا و همگرا تائید گردید. همچنین پایایی ترکیبی توسط نرم‌افزارهای مذکور محاسبه و مورد تائید قرار گرفت.
 یافته‌ها: مطابق یافته‌های تحقیق چالش‌های پلیس مبارزه با مواد مخدر ناجا در مقابله با انحراف پیش سازها در پنج عامل قوانین و مقررات، ساختاری، فناوری، منابع انسانی و آموزش شناسایی گردید.
نتیجه‌گیری: نتایج نشان داد که نبود قوانین و مقررات جامع؛ عدم ساختار مستقل؛ به‌روز نمودن تجهیزات پیشرفته؛ کمبود کارکنان متخصص و کافی نبودن آموزش­های تخصصی از مهم‌ترین چالش­های پلیس تخصصی بوده است

کلیدواژه‌ها


  • اندل، داگ (2014). گزارش جهانی مواد مخدر، ترجمه: دفتر مقابله با مواد مخدر و جرم سازمان ملل متحد در ایران.
  • حیدری، زهرا (1393). راهبردها و چالش‌های جامعه بین‌الملل در کنترل پیش سازها، فصلنامه مطالعات مبارزه با مواد مخدر، سال ششم، شماره 22، صص 83-91. بازیابی از:

http://dles.jrl.police.ir/issue_2249_2251_.html

  • خدابخشی، محمد (1392). روش‌های دفع بی‌خطر مواد شیمیایی و پیش سازها، مقاله شماره 16 و 17، سال پنجم.
  • رشیدی، بهروز (1391). شناخت پیش سازها. پروژه تحقیقاتی، تهران: دانشگاه علوم انتظامی.
  • قربانی، ابراهیم. اکبری، کریم. محمدی، میر صادق و حسینی، بهرام (1395). بررسی و مقایسه تطبیقی قانون مبارزه با مواد مخدر، پیش سازها و روان‌گردان‌ها در ج.ا.ایران با برخی کشورهای همسایه، فصلنامه علمی-ترویجی مطالعات بین‌المللی پلیس، سال ششم، شماره 26، صص 9-37. بازیابی از:

http://interpol.jrl.police.ir/issue_2284_2288_.html

http://bst.jrl.police.ir/issue_3533_3535_.html

  • کریمی، مجید (1394). پیش سازها و مواد شیمیایی، انتشارات پلیس مبارزه با مواد مخدر.

محسنین، شهریار و اسفیدانی، محمدرحیم (1393). معادلات ساختاری مبتنی بر رویکرد حداقل مربعات جزئی به کمک نرم‌افزار smartpls. تهران. کتاب مهربان نشر.

https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/17188827.

  • Ross, Gerald and Marie, C Sternquist (2012).Methamphetamine exposure and chronic illness in police officers.Toxicology and Industrial Health. 28(8): 758–768

https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC3573677.