تاثیر نئولیبرالیسم بر توسعه گرایی حقوق کیفری در حوزه نظم و امنیت عمومی

نوع مقاله : مقاله علمی - پژوهشی مستقل

نویسندگان

1 دانشجوی دکترای رشته حقوق کیفری وجرم شناسی،گروه حقوق،دانشکده حقوق،دانشگاه آزاداسلامی واحدتهران مرکز،تهران، ایرانshirodbozorgi@yahoo.com

2 استادیار حقوق کیفری و جرم شناسی دانشگاه آزاد تهران مرکز ،تهران ،ایران jamshydy@gmail.com

3 دانشیار حقوق جزا وجرم شناسی دانشگاه علوم انتظامی امین و دانشگاه آزاد اسلامی واحد کرج،تهران،ایران

چکیده

زمینه وهدف: نئولیبرال یک نظریه با رویکرد اقتصاد سیاسی است که کارکرد اساسی دولت در آن، تضمین آزادی ها و حقوق شهروندان و بسط امنیت عمومی با راهبرد مداخله حداقلی بوده و جوهر آن تفکیک حوزه های عمومی و خصوصی است. این موضوع در جهت گیری همه کنشگران سیستم عدالت کیفری اعم از ضابطان (پلیس)، دادسراها و محاکم موثر است. سؤالی که مطرح می شود این است که این نظریه در برقراری نظم عمومی و امنیت اجتماعی و در مواجهه با جرایم امنیتی خواهد توانست همان اصول کمینه محوری و تضمین حقوق شهروندان را حفظ کند یا خیر.
روش پژوهش: با توجه به موضوع نظری تحقیق، روش آن اسنادی و با استفاده از منابع کتابخانه ای و اسنادی نظیر کتب و مقالات و همچنین بهره مندی از تحقیقات صورت پذیرفته در حوزه های حقوق عمومی و حقوق کیفری می باشد. بطور معمول داده های این تحقیق از طرق مذکور جمع آوری، خلاصه برداری، دسته بندی و تدوین و مورد تحلیل قرار گرفته است.
یافته ها و نتایج: یافته ها حاکی از آن است حقوق کیفری نمی تواند نسبت به اصول اعتقادی نظام سیاسی حاکم بی تفاوت بماند و نظریات دولت، نسبت موثری با قبض و بسط حقوق کیفری دارد.  در بحث از نتایج به نظرمی رسد علیرغم ادعای نئولیبرالها برای تضمین حقوق شهروندان،درحوزه نظم عمومی، در مواجهه با مجرمینی که تضمین حقوق آنها موجب تزلزل و خطر بالقوه برای امنیت عمومی و بقای حاکمیت گردد، از اصول مورد ادعا دست کشیده و در چالش انتخاب بین تامین امنیت اجتماعی و نظم عمومی با تضمین حقوق مرتکبین، به دلایل مبسوطی به نوعی نگرش افتراقی در برخی سطوح مرتبط با حوزه های نظم عمومی روی می آورند

کلیدواژه‌ها


 • احمدی، احمد،(1387)نقض حریم خصوصی چالشی فراروی پیشگیری وضعی از وقوع جرم، سال سوم،شماره 6،فصلنامه علمی مطالعات پیشگیری از جرم. قابل بازیابی از

 http://jls.shirazu.ac.ir/article_4995.html

 • بابایی، محمد علی و نجیبیان،علی،(1390)چالشهای پیشگیری وضعی از جرم ،مجله حقوقی دادگستری، شماره 75. قابل بازیابی از http://ejip.ir/article-1-871-fa.html
 • برلین، آیزایا (1374)، دو مفهوم آزادی،ترجمة احمد تدین، در : لیبرالیسم و منتقدان آن ،تهران: شرکت انتشارات علمی و فرهنگی.
 • برلین، آیزایا (1380)، چهار مقاله در آزادی، ترجمة محمدعلی موحد، تهران،شرکت سهامی انتشارات خوارزمی.
 • برلین، آیزایا،(1380) چهارمقاله درباره آزادی، ترجمه محمدعلی موحد، شرکت سهامی انتشارات خوارزمی.
 • بشیریه، حسین (1387)، لیبرالیسم و محافظه کاری، تاریخ اندیشه های سیاسی در قرن بیستم، نشر نی.
 • بشیریه، حسین(1383) لیبرالیسم و محافظه کاری (تاریخ اندیشه های سیاسی در قرن بیستم)، نشر نی.
 • بشیریه، حسین(1387) دولت عقل، مؤسسه نشر علوم نوین.
 • پروین،خیراله (1387)حقوق بشر وتاثیر آن بر حاکمیت ملی دولت ها،فصلنامه حقوق،شماره چهارم.
 • تا جرم شناسی امنیتی)، دوره دکتری حقوق کیفری و جرم شناسی دانشکده حقوق- 1391. دانشگاه شهید بهشتی، نیم سال دوم سال تحصیلی 1392.
 • تازه های علوم جنایی (مجموعه مقاله ها)(1388)، زیر نظر علی حسین نجفی ابرند ابادی، تهران : نشر میزان.
 • جری جانستون،(1397) سیاست گذاری کیفری، نخبه گرا؛عامه گرا یا مشارکت محور؟ترجمه بهروز جوانمرد،تعالی حقوق ،سال سوم،شماره 11، قابل بازیابی از

http://jclr.atu.ac.ir/article_577.html

 • جوادی ،محسن ،حسینی سورکی،سید محمد،(1396)جان استوارت میل و یگانه اصل محدود کننده آزادی، فصلنامه علوم سیاسی،سال سوم ،شماره 12. بازیابی از:

http://dles.jrl.police.ir/issue_2249_2251_.html

/issue_2284_2288_.html

 • رابرت نوزیک،(1395)بی دولتی ،دولت و آرمان شهر،ترجمه محسن رنجبر،نشر مرکزچاپ اول،
 • راسخ، محمد(1381) حق و مصلحت، انتشارات طرح نو.
 • رحمت اللهی، حسین(1388) تحول قدرت، نشر میزان.
 • رحمتی، علی (1393)، بررسی جرایم ناتمام و جرایم مانع با تأکید بر جرم تبانی برای ارتکاب جرایم علیه امنیت، پایان نامة کارشناسی ارشد، تهران: دانشگاه شهید بهشتی.
 • زغبی، فرید (1995)، الموسوعه الجزائیه، جلد دوم، چاپ دوم، بیروت: دار صادر.
 • زینالی، امیرحمزه(1382) بررسی قوانین کیفری ایران از نظر جرم زایی، پایان نامه کارشناسی ارشد،تهران: دانشگاه شهید بهشتی.
 • سلطانفر، غلامرضا و همکاران (1396)تاثیر ایدئولوژی ها برقبض و بسط حقوق کیفری، 1396، تحقیقات حقوقی تطبیقی ایران و بین الملل، دوره 10، شماره 37. قابل بازیابی از

http://jls.shirazu.ac.ir/article_233.html

 • صداقت، پرویز، (1388) ایدئولوژی نئولیبرال، تهران:  موسسه انتشارات نگاه.
 • عالی پور،حسن، (1387)منیت ملی و حقوق متهم مطالعه تطبیقی آیین دادرسی کیفری در قبال اقدامات تروریستی،فصلنامه مطالعات راهبردی،شماره 43.
 • غلامی ،حسین، (1391) اصل حداقل بودن حقوق جزا،فصلنامه پژوهش حقوق کیفری ، سال اول ،شماره 2
 • فاضل، محمد (1976)، المبادئ العامه فی التشریع الجزائی، دمشق: مطبعه الدوادی.
 • فون هایک، فردریش(1380) قانون، قانونگذاری و آزادی، ترجمه مهشید معیری و موسی غنی نژاد، انتشارات طرح نو.
 • فون هایک، فردریش(1396) در سنگر آزادی، ترجمه عزت الله فولادوند، چ دوم، تهران : انتشارات نشر نو.
 • کاشفی اسماعیل زاده،حسن،( 1384) «جنبش بازگشت به کیفر»، مجله دانشگاه علوم رضوی مشهد، شماره 15و16.
 • کلاین، نائومی(1389)دکترین شوک، ظهور سرمایه داری فاجعه، ترجمه مهرداد شهابی و میر محمود نبوی، تهران: نشر کتاب امه.
 • مجیدی، سید محمود (1386)، جرایم علیه امنیت، تهران: میزان.
 • محمدنسل،غلامرضا،فرایند پیشگیری از جرم،فصلنامه علمی پژوهشی مطالعات حقوق خصوصی،سال چهلم،شماره 114 
 • محمودی جانکی، فیروز(1386) مبانی فلسفی منع حقوقی و کیفری ایراد ضرر به خود، فصلنامه حقوق، سال 37،شماره 1.
 • محمودی جانکی، فیروز(1387)جرمزدایی به منزله یک تغییر، فصلنامه حقوق، دوره 38، شماره 1.
 • میر محمد صادقی، حسین (1390)، حقوق جزاى بین الملل ، تهران :میزان.
 • میر محمد صادقی، حسین (1390)، تحلیل مبانی حقوق جزای عمومی (ترجمه و توضیح)، تهران: انتشارات جنگل.
 • میرمحمد صادقی، حسین (1391)، مبانی حقوق جزاى اختصاصى انگلستان و نقش حقوق جزا در جامعه، تهران: انتشارات جنگل.
 • میرمحمد صادقی، حسین (1392)، جرایم علیه امنیت و آسایش عمومی، چاپ بیست و چهارم، تهران :نشر میزان.
 • نجفی ابرندآبادی ، علی حسین ،۸۲-۸۱،تقریرات جرم شناسی، دوره کارشناسی ،تهیه : حمید بهره مند، محمد صارمی ، دانشگاه امام صادق(ع).
 • نجفی ابرندآبادی، علی حسین، تقریرات درس جرم شناسی( ازجرم شناسی انتقادی-
 • نوبهار، رحیم( 1392) «حمایت حقوق کیفری از حوزه های عمومی و خصوصی ، تعالی حقوق، شماره32و34
 • نوبهار، رحیم(1387) حمایت حقوق کیفری از حوزه های عمومی و خصوصی ، انتشارات جنگل.
 • نوین،پرویز،(1386)نظم عمومی درحقوق مجله کانون وکلای دادگستری،شماره های 198-199.
 • ویژه، محمدرضا (1387)، « مفهوم تازه حاکمیت در حقوق عمومی»، مجلة اطلاعات  سیاسی اقتصادی، شمارة 31، ص34-47
 • ویژه، محمدرضا (1387)، « مفهوم تازه حاکمیت در حقوق عمومی»، مجلة اطلاعات  سیاسی اقتصادی، شمارة 31، ص34-47
 • هکی، فرشید (1389) گفتمان حقوق بشر برای همه، مؤسسه مطالعات و پژوهش های حقوقی شهر دانش.
 • هلد، دیوید(1378) مدل های دموکراسی، ترجمه عباس مخبر، تهران: انتشارات مطالعات زنان.
 • هلد، دیوید(1379) شکل گیری دولت مدرن، ترجمه عباس مخبر، تهران :نشر آگه.

هی  وود، (1383) درآمدی بر ایدئولوژی های سیاسی، ترجمه محمد رفیعی مهرآبادی، دفتر مطالعات سیاسی و بین المللی.

 • Blakesley, Ch. L. & O. Lagondy (1992), »Competing National Laws: Network or Junyle? «,in A. Eser & O. Lagondy (eds.), Principles and Procedures for a New Transnational Criminal Law, Freiburg, pp. 47-100.‏
 • Feinberg, Joel (1984) Harm to Others: The Moral Limits of the Criminal Law, Vol. 1, New York, Oxford University Press
 • Feinberg, Joel, The moral limits of the criminal law: Harm to self, vol 3, New York, Tornonto, oxford university press, 1986
 • Hagan, F.E. (1997), Political Crime, Boston: Allyn Bacon.
 • Schabas, Wiliam, »House of Lords Prohibits use of TortureEvidence but Fails to Comdemn Its Use by The Police«,International Criminal Law Review, vol.7, 2007.
 • Young,jock,Radical criminology in Britain the Emergence of a competing paradigm ,British journal of criminology, 28,1990.