تدوین الگوی توانمندسازی کارکنان دانشگاه علوم انتظامی امین

نوع مقاله : مقاله علمی - پژوهشی مستقل

نویسندگان

1 دانشیار گروه مدیریت راهبردی، دانشگاه علوم انتظامی امین، تهران، ایران

2 دانشیار گروه مدیریت منابع انسانی، دانشگاه علوم انتظامی امین، ، تهران، ایران

چکیده

زمینه و هدف: عدم توجه به بهره‌وری نیروی انسانی و توجه صرف به دیگر عوامل نه‌تنها باعث کاهش کارایی و اثربخشی سازمان می‌گردد، بلکه باعث ایجاد نارضایتی در نیروی انسانی می‌شود. هدف اصلی پژوهش، تدوین الگوی مناسب توانمندسازی کارکنان دانشگاه علوم انتظامی امین بوده است.
روش: از لحاظ هدف کاربردی، از نوع اکتشافى و به روش نمونه‌گیری هدفمند انجام شد. به‌منظور طراحی و نهایی سازی مدل و تعیین شاخص‌ها و مؤلفه‌ها و ابعاد از روش دلفی استفاده می‌شود. جامعه آماری شامل متخصصان و خبرگانی از دانشگاه مورد مطالعه بود. ابزار گردآوری اطلاعات مصاحبه و پرسشنامه بوده است. روایی و پایایی ابزار به کار رفته با استفاده از مدل‌سازی معادلات ساختاری استفاده‌ شد. برای تجزیه‌وتحلیل داده‌ها از مدل‌سازی معادلات ساختاری نرم‌افزار اسمارت پی. ال. اس استفاده‌ شد.
یافته‌ها: کیفیت مدل‌های اندازه‌گیری با استفاده از معیار مقادیر اشتراکی نشان می‌دهد که ابعاد فردی 563/0، ابعاد مدیریتی 593/0، ابعاد سازمانی 548/0، منابع خودکارآمدی 601/0 سازه‌ی مرتبط با خود را تبیین می‌کند. مقادیر R2برای هر یک از ابعاد فردی 796/0، ابعاد مدیریتی 758/0، ابعاد سازمانی 837/0، منابع خودکارآمدی 754/0 نشان‌دهنده از برازش مناسب مدل داده است. معیارهای ارزیابی برازش مدل کلی 306/0 می‌باشد که نشان‌دهنده برازش متوسط مدل کلی است. همچنین ابعاد مدیریتی، منابع خودکارآمدی، سازمانی و فردی به ترتیب اولویت اول تا چهارم را کسب نموده­اند.
نتیجه‌گیری: با توجه به نتایج به‌دست‌آمده به مسئولین پیشنهاد می‌گردد که از ابعاد مدیریتی و منابع خودکارآمدی در جهت توانمندسازی کارکنان دانشگاه استفاده نمایند.

کلیدواژه‌ها


 • ابوالقاسمی، آزاده؛ کیاکجوری، داود. (۱۳۹۲). بررسی رابطه بین توانمندسازی و تعهد سازمانی کارکنان در شهرداری نوشهر. دومین کنفرانس بین المللی مدیریت، کارآفرینی و توسعه اقتصادی، قم، دانشگاه پیام نور. قابل بازیابی از

 https://www.civilica.com/Paper-EME02-EME02_578.html

 • احمدوند، علی محمد؛ احمدی مقدم،  اسماعیل؛ بختیاری، حسن.(1388). طراحی الگوی توانمندسازی فرماندهان و مدیران ناجا، پژوهش‌های مدیریت انتظامی، 4(2):139-161. قابل بازیابی از

http://pmsq.jrl.police.ir/article_92265.html

 • اسماعیلی، محمود رضا؛ رحیمی اقدم، صمد. (1395). نقش ارزش‌های اخلاقی در بهبود عملکرد کارکنان با تأکید بر معنویت محیط کار، اخلاق در علوم و فنّاوری. 11(2): ۱۰۵-۱۱۲. قابل بازیابی از http://ethicsjournal.ir/article-1-311-fa.html
 • انصاری، منوچهر؛ رحمانی یوشانلوئی، حسین؛ اسکویی، وحید؛ حسینی، احد. (1390). شناسایی عوامل و طراحی مدل مفهومی توانمندسازی نیروی انسانی در وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات (مطالعه‎ی موردی)، مدیریت دولتی، 3(7): 23-40. قابل بازیابی از

https://jipa.ut.ac.ir/article_23706.html

 • بختیاری، حسن. (1390). کلیات توانمندسازی کارکنان. انتشارت به آموز: تهران.
 • رجب بیگی، مجتبی؛ فروزنده دهکردی، لطف اله؛ وایزی، افسون. (1388). عوامل مؤثر بر توانمندسازی دانشگران پژوهشگاه صنعت نفت، فصلنامه علوم مدیریت ایران، 4(14): 93-119. قابل بازیابی از

http://journal.iams.ir/article_56.html

 • شریعتی، مسعود؛ ولی پور، مهدی؛ نوبخت، امید. (1395). طراحی مدل توانمندسازی کارکنان سازمان فرهنگی (موردمطالعه: سازمان عقیدتی سیاسی ناجا). بصیرت و تربیت اسلامی. 13(38): 75-96. قابل بازیابی از

http://init.jrl.police.ir/article_10418.html

 • شعبانی بهار، غلامرضا؛ علی بخشی، محسن؛ صمدی، عباس. (1393). نقش رهبری معنوی در توانمندسازی کارکنان اداره کل ورزش و جوانان استان همدان. نشریه مدیریت ورزشی، 5(18): 37-52. قابل بازیابی از

 ensani.ir/fa/article/download/327498

 • عباس نژاد، محمدحسین. (1395). طراحی الگوی توانمندسازی منابع انسانی ناجا (فرماندهان و مدیران). رساله دکتری رشته مدیریت بازرگانی گرایش منابع انسانی. دانشگاه علامه طباطبایی.
 • عبدالهی، بیژن؛ حیدری، سریه. (1388). عوامل مرتبط با توانمندسازی اعضای هیئت‌علمی دانشگاه: مطالعه موردی دانشگاه تربیت‌معلم. فصلنامه آموزش عالی ایران، 2(1): 111-135. قابل بازیابی از

https://www.sid.ir/fa/journal/ViewPaper.aspx?id=101268

 • فرهی، علی؛ سنجقی، محمدابراهیم؛ باقری، مسعود؛ طلایی، محمدحسین. (1392). طراحی الگوی تعاملی توانمندسازی سرمایه انسانی مبتنی بر فناوری اطلاعات و ارتباطات در نیروهای مسلح (مطالعه موردی: سپاه پاسداران انقلاب اسلامی)، نشریه راهبرد دفاعی، 11(44): 1-44. قابل بازیابی از

https://www.sid.ir/fa/journal/ViewPaper.aspx?id=210663

 https://jresearch.sanjesh.org/article_22173.html

 • محمدی، محمد. (1381). برنامه‌های توانمندسازی کارکنان. مطالعات مدیریت (بهبود و تحول)، 9(35-36):185-159. قابل بازیابی از

http://jmsd.atu.ac.ir/article_4725.html

 • میری، عبدالرضا؛ سبزیکاران، اسماعیل. (1390). بررسی عوامل مؤثر بر توانمندسازی منابع انسانیِ شرکت ملی پخش فرآورده­های نفتی ایران (منطقه تهران)، فصلنامه مدیریت توسعه و تحول،6(3): 49-56. قابل بازیابی از

http://www.jdem.ir/article_348.html

وتن، دیوید ای؛ کمرون، کیم اس. (1383). تواناسازی و تفویض اختیار. ترجمه ی بدرالدین اورعی یزدانی، تهران: موسسه تحقیقات آموزش مدیریت