بررسی عوامل اجتماعی و پیشگیری وضعی مؤثر بر جرم سرقت مرتبط با جوانان شهر سنندج در سال 1397

نوع مقاله : مقاله علمی - پژوهشی مستقل

نویسندگان

1 مربی عملیات انتظامی دانشگاه علوم انتظامی امین و عضو پیوسته انجمن علمی پژوهشهای انتظامی ایران، نویسنده مسئول

2 دانشیار گروه جامعه‌شناسی دانشگاه البرز، قزوین، ایران

3 کارشناس ارشد حقوق جزا و جرم‌شناسی

چکیده

زمینه و هدف: بروز و افزایش جرم سرقت در میان جوانان جامعه یکی از مشکلات روزافزون است. این تحقیق در پی بررسی عوامل اجتماعی و پیشگیری وضعی مؤثر بر جرم سرقت و ارائه راه‌حل­ها و راهکارهای متکی بر پژوهش در سطوح خرد و کلان برای کاهش و تعدیل جرم که در بین جوانان بزه­کار که به دلایل متعدد از جمله اجتماعی، انتظامی و... شایع است، می­باشدروش پژوهش:‌ تحقیق حاضر به لحاظ هدف کاربردی  و مقطعی می‌باشد که به  روش پیمایشی انجام شده است. جامعه مورد مطالعه در این پژوهش شامل، جوانان مجرم مرتکب سرقت ساکن در شهرستان سنندج در سال 1397-1396 است. که این تعداد شامل 500 نفر بوده­اند. ابزار گردآوری اطلاعات پرسش­نامه است، برای بررسی معنی­داری و میزان تاثیر متغیرهای مستقل بر متغیر وابسته از رگرسیون لجستیک استفاده شده استیافته­ها و نتایج: درنهایت متغیر پایگاه اقتصادی- ‌‌­اجتماعی در میان عوامل اجتماعی با تاثیر 91 واحدی بر متغیر وابسته، بیشترین ‌تاثیر را بر متغیر  وابسته دارد.‌ متغیر تکنیک­های پیشگیری وضعی در میان‌ عامل انتظامی با میزان تاثیر 85 واحدی در مقام دوم تاثیر بر متغیر وابسته قرار دارد و متغیرهای میزان دینداری، ارتباط با دوستان مجرم و ساختار خانواده به ترتیب با تاثیر 40، 32 و 8 واحدی در مقام­های سوم تا پنجم تاثیر بر متغیر وابسته قرار دارند. یافته­ها و نتایج نشان داد که، مقدار ضرایب متغیرهای مستقلی که وارد مدل شده­اند، از 310/0 تا 556/0 متفاوت است. و این به این معنی است که متغیرهای مستقلی که به مدل وارد شده­اند از 0/31 درصد تا 0/55 درصد تغییرات متغیر وابسته را تبیین می­کنند

کلیدواژه‌ها


 • کاظمی، اصغر ( 1388)، بررسی عوامل موثر بر ارتکاب جرم با تاکید بر میزان دینداری (مطالعه موردی: زندانیان استان قم)، پایان نامه کارشناسی ارشد، دانشگاه علامه طباطبایی، دانشکده علوم اجتماعی.
 • سلیمی، علی و محمد داوری (1385)، جامعه شناسی کجروی، انتشارات حوزه و دانشگاه، قم.
 • شومیکر، دونالدجی ( 1389)، نظریه­های بزهکاری، صغری ابراهیمی قوام، تهران، انتشارات دانشگاه انتظامی.
 • گلچین، مسعود ( 1385)، انحرافات اجتماعی جوانان در آیینه پژوهش­ها، نامه علوم اجتماعی، شماره 28، پاییز1385.
 • صدیق سروستانی، رحمت الله ( 1383)، آسیب شناسی اجتماعی، انتشارات دانشکده علوم اجتماعی، تهران، دانشگاه تهران.
 • زنگنه، محمد ( 1383)، بررسی عوامل خانوادگی و اجتماعی موثر بر رفتار بزهکارانه دانش آموزان، مورد مطالعه: استان بوشهر، فصلنامه علوم اجتماعی، شماره 25.
 • محسنی تبریزی، علیرضا  ( 1383)، وندالیسم، انتشارات دانشگاه تهران، تهران.
 • فراست خواه، مقصود (1377)، دین و جامعه، تهران، سهامی انتشار
 • اشرف، احمد ( 1354)، کژرفتاری مسائل انسانی و آسیب شناسی اجتماعی، آموزشگاه عالی خدمات اجتماعی.
 • ممتاز، فریده، ( 1385)، انحرافات اجتماعی ( نظریه ها ودیدگاه ها)، شرکت سهامی انتشار، تهران.
 • صفوی، امان ا...( 1370)، تئوری­های انحراف، رشد علوم اجتماعی، شماره 6 و 7، وزارت آموزش و پرورش.
 • بیابانی، آزیتا ( 1381)، بررسی رابطه پایگاه اقتصادی – اجتماعی با نوگرایی دینی، دانشگاه تربیت مدرس، دانشکده علوم اجتماعی، پایان نامه کارشناسی ارشد، رشته جامعه شناسی.
 • محمدنسل، غلامرضا (1387)، پلیس و پیشگیری از جرم، تهران، انتشارات پلیس پیشگیری و معاونت آموزش ناجا.
 • قربان حسینی، علی اصغر (1371)، جرم شناسی و جرم یابی سرقت، انتشارات جهاد دانشگاهی، چاپ اول.
 • مرادی، علی (1387)، بررسی عوامل مؤثر بر ارتکاب سرقت در میان نوجوانان شهر کرمانشاه، پایان نامه کارشناسی ارشد رشته مددکاری اجتماعی دانشگاه علامه طباطبایی.
 • ملکیان، لینا و سعید شریفیان (1387)، بررسی عوامل موثر بر جرم در بین زنان زندانی، دانشگاه آزاد رودهن.
 • ریاحی، محمد اسماعیل (1387)، بررسی تاثیر مذهب بر میزان مصرف سیگار و مشروبات الکلی، فصل نو ( مجله اینترتی علوم اجتماعی)، سال دوم، شماره 50، یکشنبه 12 خرداد.
  • Bill Mc Carthy, John Hagan, Thdd. Woodward (1999). In the company of Woman: structure and Agency in a Revised Power – control Theory of Gender and Delinquency, Criminology, vol 37, no 4

-                                                                                                                                                                                                             Sutherland E.H.(1982) Theory of Differential Association. in  R

 • Jackale, M.R.( 2005), A Comparison Of Afrcan- American and white Male Drrug Addicrs. Vol 56 , n 4 
 • Hagan, j ( 1994) Crime & Disrepute U.S.A, Pine Froge Press.