بررسی کارآمدی و تاثیر فناوری اطلاعات در فرآیند جرم‌یابی و سیاست جنایی در پلیس فتا و آگاهی

نوع مقاله : مقاله علمی - پژوهشی مستقل

نویسندگان

1 دانشجوی دکتری مدیریت پیشگیری از جرم دانشگاه علوم انتظامی امین و عضو پیوسته انجمن علمی پژوهشهای انتظامی ایران

2 دانشیار مدیریت دولتی دانشگاه علوم انتظامی امین و عضو پیوسته انجمن علمی پژوهشهای انتظامی ایران، نویسنده مسئول

3 استادیار گروه کشف جرایم دانشگاه علوم انتظامی امین و عضو پیوسته انجمن علمی پژوهشهای انتظامی ایران

4 دانشیار گروه علوم اجتماعی دانشگاه علوم انتظامی امین و عضو پیوسته انجمن علمی پژوهشهای انتظامی ایران

چکیده

زمینه و هدف: ‌ورود فناوری اطلاعات به بخش­های جنایی در ‌پلیس ایران کاربردهای فراوانی دارد و در کنار فرصت‌های ایجاد شده، تهدیداتی را نیز به دنبال داشته است. مطالعه و سنجش تاثیر ابزار فناوری اطلاعات در فرآیند جرم‌یابی پلیس فتا و آگاهی بر اساس راهبردهای سیاست جنایی نیروی انتظامی جمهوری اسلامی ایران استروش‌ پژوهش: تحقیق حاضر از نظر هدف کاربردی است که به روش کیفی انجام شده است. جامعه آماری عبارت است از؛ تعداد20 نفر از کارشناسان و خبرگان پلیس فتا، پلیس آگاهی ناجا و پلیس آگاهی استان گیلان و ابزار گردآوری داده‌ها شامل مصاحبه و پرسشنامه می‌باشد. تجزیه و تحلیل یافته‌ها با استفاده از آمار توصیفی و بر اساس تحلیل‌ و تبیین داده‌ها، معیارها، مصادیق و شاخص‌های موجود با روش ضریب همبستگی پیرسون و آزمون t تک نمونه‌ای انجام شده که در نهایت منجر به ارائه مدل راهبردی فناوری اطلاعات بر فرآیند جرم‌یابی گردیده است. پایایی پرسشنامه براساس ضریب آلفای کرونباخ در نرم‌افزار SPSS مورد آزمون قرار گرفته و با مقدار 758/0 برای 9 گویه مورد تایید قرار گرفته استیافته‌ها و نتایج: یافته‌های پژوهش بیانگر آن است که متغیر روابط در حال حاضر مثبت می‌باشد با بیشترین میزان میانگین رتبه 5/97 و گویه به دلیل به روز بودن جرایم سایبری نیاز به ابزار و سیستم‌های رایانه‌ای و الگوی دقیق جهت داده‌کاوی فرآیند اطلاعاتی بسیار ملموس است، با میانگین 3/74 کمترین اولویت در پاسخ به سوال پژوهش را به همراه دارد و با مقدار p>0.05 تفاوت معناداری در شاخص‌ها مشاهده نمی‌گردد

کلیدواژه‌ها


 • ابراهیمی، نسرین؛ علیرضایی، ندا؛ خدادادی، احمد و بشارت نیا، مهدی (1393). مروری بر روش‌های آماری تحلیل داده‌های جرم مبتنی بر مکان، فصلنامه توسعه سازمانی پلیس، شماره 53.
 • انصاری، ولی الله (1391). کشف علمی جرایم، تهران: انتشارات سمت.
 • پورنقدی، بهزاد و زنگی، حسین (1394). راهبردهای فضای مجازی و امنیت عمومی با رویکرد فرصت­ها و تهدید شناسی، فصلنامه مطالعات راهبردی ناجا، سال نخست، شماره 1.
 • جهانگیرپور،  علی (1394). صحنه‌های ساختگی جرم و نقش آنها در جرم‌یابی، فصلنامه کاراگاه، شماره 22، صص 106-87.
 • خانیکی، هادی؛ بابایی، محمود (1390). فضای سایبر و شبکه­های اجتماعی (مفهوم­ها و کارکردها)، فصلنامه انجمن ایرانی مطالعات جامعه اطلاعاتی، دوره اول، شماره 1، پاییز و زمستان.
 • صرافی زاده،  اصغر (1386). فناوری اطلاعات در سازمان، تهران: انتشارات میر.+
 • فاضلیانی، حسینعلی (1391). نقش فناوری اطلاعات بر توانمندی و چابکی ناجا، فصلنامه مدیریت انتظامی، سال ششم، شماره دوم.
 • فتاح، عزت ا... (1377). آینده جرم‌شناسی و جرم شناسی آینده، ترجمه: اسمعیل رحیمی نژاد، نامه مفید، شماره چهاردهم.
 • فرجیها، محمد (1390). مدیریت امور جرم‌یابی، فصلنامه کارآگاه، شماره 15، صص6-22.
 • فرخی، منصور (1390). نقش علوم کشف جرم در اثبات جنایات بین‌المللی، فصلنامه حقوقی بین‌المللی، مرکز امور حقوقی بین‌المللی ریاست جمهوری، سال بیست و هشتم.
 • کی نیا، مهدی (1379). مبانی جرم‌شناسی، تهران: انشارات دانشگاه تهران، جلد سوم.
 • گیدنز، آنتونی (1390). جامعه‌شناسی، ترجمه حسن چاوشیان، چاپ ششم، تهران: نشر نی.
 • مبارکی، محمدحسین (1380). بررسی تأثیر بکارگیری فناوری اطلاعات بر موفقیت سازمان، رساله دکتری مدیریت دولتی، دانشگاه تربیت مدرس.
 • مهدوی پور، اعظم و شهرانی کرانی، نجمه (1393). امنیتی شدن جرم‌شناسی: راهبردها و آثار آن بر حقوق کیفری، پژوهشنامه حقوق کیفری، سال پنجم، شماره اول، صص 188-159.
 • وفادار، حسین (1386). فناوری اطلاعات و تأثیرات آن در رفتار سازمانی پلیس. دانش انتظامی، شماره21 (پیاپی 35)، صص 95-76.
  • Maguire, M. (2003), “Criminal investigation and crime control”, in Newburn, T. (Ed.), Handbook of policing. Willan, Cullompton.
  • Mason, Richard o, mason, Florence, culnan, may J. (1995). Ethics of information management.
  • Oswald, D & Baker L, (2010). Shyness and online social networking services. Marquette University, USA. Journal of Social and Personal Relationships 27(7) 873–889.