نقش پلیس در پیشگیری از شکل‌گیری باندهای قاچاق کالا

نوع مقاله : مقاله علمی - پژوهشی مستقل

نویسندگان

1 مربی حقوق جزا و جرم شناسی و عضو پیوسته انجمن علمی پژوهش‌های انتظامی ایران، دانشکده علوم و فنون انتظامی، گروه حقوق، دانشگاه علوم انتظامی امین، تهران، ایران، نویسنده مسئول

2 استادیار حقوق جزا و جرم شناسی و عضو پیوسته انجمن علمی پژوهش‌های انتظامی ایران، دانشکده علوم و فنون انتظامی، گروه حقوق، دانشگاه علوم انتظامی امین

3 دکتری دانشگاه دفاع عالی ملی و عضو پیوسته انجمن علمی پژوهش‌های انتظامی ایران، مدرس پیشگیری از جرم ، دانشکده علوم و فنون انتظامی، گروه پیشگیری، دانشگاه علوم انتظامی امین

چکیده

زمینه و هدف: یکی از مشکلات و معضلات اقتصادی کشور سهولت تشکیل باندهای حمل‌ونقل، نگهداری، عرضه و فروش کالای قاچاق در کشور است که موجب شده است ضربات مهلکی به اقتصاد کشور وارد شود از این رو پلیس در سال‌های اخیر به دنبال انجام اقدامات پیشگیرانه در زمینه وقوع این جرم در کشور بوده و تلاش دارد از شکل گیری باندها قاچاق کالا جلوگیری کند. لذا این پژوهش با هدف تبیین و شناسایی نقش پلیس در وضعیت موجود و مطلوب در پیشگیری از شکل‌گیری باندهای قاچاق کالا و ارائه الگوی بومی پیشگیری از شکل‌گیری باندهای قاچاق کالا توسط پلیس انجام شده استروش پژوهش: پژوهش حاضر از لحاظ هدف، کاربردی و از لحاظ روش اجرا آمیخته و از نوع پیمایشی می‌باشد، جامعه آماری این پژوهش در فاز کیفی شامل خبرگان در حد اشباع نظری تعداد 26 نفر و در فاز کمی شامل کارشناسان و مدیران سازمان‌های نیروی انتظامی، سازمان گمرک، سازمان تعزیرات حکومتی و ستاد مبارزه با قاچاق کالا و‌ ارز به تعداد 2150 نفر که با استفاده از فرمول کوکران تعداد 400 نفر به عنوان حجم نمونه تعیین و نمونه‌گیری به شیوه تصادفی طبقه‌ای صورت گرفت یافته‌ها و نتایج: در فاز کیفی در چهار بُعد؛ اجزای ساختاری، اجزای محتوایی، تعامل و مشارکت، آموزش و اطلاع‌رسانی پلیس، 17 مولفه و 64 شاخصه بدست آمد و در فاز کمی یافته‌ها نشانگر تفاوت و فاصله معنادار بین وضعیت موجود و مطلوب نقش پلیس در پیشگیری از شکل‌گیری باندهای قاچاق کالا بود. نتایج پژوهش حاضر نشان می‌دهد که اقدامات پلیس در زمینه پیشگیری از شکل‌گیری باندهای قاچاق کالا در وضعیت موجود دارای ضعف‌های فراوانی است و برای رسیدن به وضعیت مطلوب به ترتیب؛ اجزای محتوایی، اجزای ساختاری، آموزش، تعامل و مشارکت پلیس نیازمند اصلاحاتی است که در قالب الگوی استخراج شده این پژوهش ارائه شده است.

کلیدواژه‌ها


 • ابراهیم زاده آسمین، حسن؛ عباسیان، مجتبی، (1389). بررسی دلایل و عوامل قاچاق در استان سیستان و بلوچستان و راه‌کارهای رفع آن، دو ماهنامه توسعه انسانی پلیس، سال هفت، شماره 4 (پیاپی31). صص109-130.
 • امین صارمی، نوذر، (1380). انحرافات اجتماعی و خرده فرهنگ‌های معارض، تهران: انتشارات دانشگاه علوم انتظامی.
 • بنسون، مایکل اس و سیمپسون، سالی، (1391). جرایم یقه سفیدی رویکردی فرصت مدار، ترجمه اسمعیل رحیمی نژاد،تهران، نشر میزان
 • رجبی، سهیل(1392). راهکارهای جلب مشارکت مردمی در امر مبارزه با قاچاق کالا، پایان نامه کارشناسی ارشد، رشته حقوق جزا و جرم شناسی، دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران مرکزی.
 • رجبی پور، محمود، (1387)، مبانی پیشگیری اجتماعی از بزهکاری اطفال و نوجوانان، تهران: انتشارت منتهی.
 • رفیع پور، فرامرز، (1378). وسایل ارتباط جمعى و تغییر ارزش ها، تهران: نشر کتاب فردا.
 • سلیمی، علی و داوری، محمد، (1387). جامعه شناسی کجروی، ویراست دوم، چاپ چهارم، قم: انتشارات پژوهشگاه حوزه و دانشگاه
 • ستوده، هدایت الله، (1386)، جامعه شناسی مسائل اجتماعی ایران، تهران : انتشارت ندای آریانا.
 • شاطری پور اصفهانی، شهید (1388). پیشگیری اجتماعی از جرم در کنوانسیون پالرمو (2000) و کنوانسیون مریدا (2003)، فصلنامه مطالعات پیشگیری از جرم. دفتر تحقیقات کاربردی پلیس پیشگیری نیروی انتظامی، شماره 10.صص 14-30
 • شمسی اژیه، علیرضا، (1393). جرم سازمان یافته و بررسی مصادیق آن در حقوق موضوعه ایران، پایان نامه دوره کارشناسی ارشد، رشته حقوق جزا و جرم شناسی، دانشکده حقوق دانشگاه شهید بهشتی.
 • صفاری، علی، اجتهادی، سیدعبدالمجید(1396). سیاست کیفری افتراقی در قبال قاچاق کالای سلامت محور، فصلنامه پژوهش­های دانش انتظامی، سال نوزدهم، صص1-25
 • صبوری پور، مهدی؛ صفائی آتشگاه، حامد؛ پیشگیری وضعی از قاچاق کالا در قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز مصوب 1392 مجله: حقوقی دادگستری، - شماره 93، صص175-202
 • صوفی، علیرضا (1383). نقش پلیس در کنترل و مبارزه با جرایم اقتصادی با تاکید بر قاچاق کالا، رشته فرماندهی و ستاد، دانشکده فرماندهی و ستاد دانشگاه علوم انتظامی امین.
 • گسن، ریموند (1370) ،جرمشناسی نظری، ترجمة مهدی کی­نیا، تهران: انتشارات مجد.
 • عارفی، مرتضی(1396). نظریه عمومی فشار، دانشنامه علوم جنایی اقتصادی، به کوشش امیر حسن نیاز پور، تهران، نشر میزان
 • علیدادی کوزری، عباس (1395). تبیین و ارائه الگوی ارتباط پیش گیری از بحران قاچاق کالا با رویکرد سیکل های تجاری (مورد مطالعه ایران)، رساله دکتری، پژوهشگاه مهندسی بحرانهای طبیعی شاخص پژوه، پژوهشکده مدیریت .
 • قپانچی، حسام ، دانش ناری ، حمیدرضا و موسوی ، ناهید(1393)، جرائم مالی شرکتی از گونه شناسی تا علت شناختی، دوفصلنامه دانشنامه حقوق اقتصادی(دانش وتوسعه سابق)دوره جدید، سال بیست و یکم، شمارة6 ، صص 142-173
 • معین فر، سجاد, محسنی ، رضاعلی و نوریان، ایوب. (1395). زمینه‌های شکل‌گیری قاچاق کالا و آسیب ‌شناسی برنامه‌های مقابله با آن ، فصلنامه علمی تخصصی دانش انتظامی مازندران، سال هفتم، شمارة چهارم (پیاپی 27)، صص 17-50
 • مالوری، استیون، ( ١٣٩٢ ). شناختی بر جرایم سازمان یافته، ترجمه تقی بختیاری و رسول نجار، انتشارات دانشگاه علوم انتظامی امین.
 • نجفی ابرندآبادی، علی حسین، (1379). مباحثی در علوم جنایی (تقریرات درس جرم شناسی پیشگیری)، دوره دکتری،دانشگاه تربیت مدرس، دانشکده علوم انسانی
 • هوشیار حسینی، سید مهرداد (1391)، نقش پلیس در پیشگیری از جرایم سایبری، پایان نامه برای دریافت کارشناسی ارشد، رشته حقوق جزا و جرم شناسی، دانشکده ی آموزش های الکترونیکی، دانشگاه شیراز.
  • Clarke, Ronald .v.,& Newman, Graeme, R(2007). The Role of the Police in prevention of Terrorism, policing .l.(1), 9-20
  • Cornish, D.B. & Clarke, R.V. (Eds.) (1986), "The Reasoning Criminal: Rational Choice Perspectives on Offending", New York.
  • Becker, G.S. (1968), "Crime and Punishment: An Economic Approach", Journal of Political Economy, No. 76, PP.169-217.