بررسی عوامل اقتصادی و اجتماعی گرایش افراد به جرم سرقت(مورد‌مطالعه: شهر سمنان،1397)

نوع مقاله : مقاله علمی - پژوهشی مستقل

نویسندگان

1 دکتری جامعه‌شناسی و عضو هیئت علمی پژوهشگاه علوم انتظامی و مطالعات اجتماعی(نویسنده مسئول).

2 دکتری مدیریت پیشگیری از جرم و عضو هیئت علمی پژوهشگاه علوم انتظامی و مطالعات اجتماعی

چکیده

زمینه و هدف: سرقت پدیده­ای است که امنیت مالی‌وجانی افراد را تهدید می‌کند. پژوهش حاضر با هدف بررسی علل اقتصادی و اجتماعی سرقت انجام شده است.  روش پژوهش: تحقیق حاضر از نظر هدف کاربردی است‌ و به روش پیمایشی–‌ تحلیلی انجام شده است. برای جمع‌آوری داده‌ها از پرسشنامه محقق­ساخته استفاده شده است. جامعه آماری شامل کلیه سارقین دستگیرشده در سال 97 در شهر سمنان به تعداد 83 نفر بوده که به دلیل حجم پایین جامعه آماری از روش تمام‌شماری استفاده شد. پس از جمع‌آوری اطلاعات ورود داده­ها در نرم افزار spss ضریب آلفای کرونباخ 77/. محاسبه شد، همچنین از روش­های آماری نظیر تحلیل تک‌متغیره (شاخص­ها گرایش به مرکز و پراکندگی) و تحلیل دو متغیره (همبستگی پیرسون) و رگرسیون چندگانه استفاده شده است.  یافته‌ها‌ و نتایج: برابر بررسی­های صورت‌گرفته بین میزان تحصیلات سارقین و گرایش آنان به سرقت رابطه همبستگی معکوس وجود دارد؛ به‌عبارت دیگر با افزایش تحصیلات، گرایش به انجام سرقت کاهش می‌یابد. بین اعتیاد، آشفتگی­های خانوادگی، گروه همسالان، فقر و بیکاری و گرایش مجرمین به سرقت رابطه همبستگی مستقیم وجود دارد و همچنین بین پایگاه اجتماعی و گرایش به سرقت رابطه همبستگی وجود ندارد. با بررسی رگرسیون چندگانه مشخص می‌شود عوامل اقتصادی و اجتماعی مورد‌بررسی درتحقیق در مجموع 69 درصد از علل وقوع جرم سرقت را تبیین می کند. در منطقه مورد‌بررسی نتایج نشان می‌دهد، توجه به مسائل اجتماعی از جمله آشفتگی­های خانوادگی و گروه همسالان می­تواند تاثیر بسزایی در کاهش جرم سرقت ایفا کند، از طرفی مبحث فقر نسبی و بیکاری به عنوان پایه و اساس سایر عوامل سبب تشدید گرایش مجرمین به سرقت شده و باید بیش از پیش موردتوجه مسئولین امر قرارگیرد.

کلیدواژه‌ها


 • احمدی، حبیب (1384). جامعه­شناسی انحرافات ، تهران:  انتشارات سمت.
 • بیات، بهرام(1394). فراتحلیل آسیب های اجتماعی، معاونت اجتماعی ناجا.
 • پاشایی، مهدی، ادریسی، افسانه (1396). بررسی تطبیقی سرقت­های ایستگاهی و غیر ایستگاهی شهرهای استان زنجان، فصلنامه مطالعات امنیت اجتماعی، شماره 24، صص15-14.
 • حاجلو، قاسم، جعفری، رضا(1395). اولویت‌بندی عوامل مؤثر بر بروز آسیب‌های اجتماعی در مناطق حاشیه‌نشین شهر اردبیل(مورد کاوی سرقت)، پایان­نامه کارشناسی ارشد، دانشگاه اردبیل.
 • حسینی، سید محمد، رحیمی، امین(1394). برآورد اجتماعی با تأکید بر اولویت جرایم و آسیب های اجتماعی کشور،معاونت اجتماعی ناجا.
 • حسینی، قربان(1395). سرقت،جعل و خیانت در امانت در آرای دیوان­عالی کشور، تهران: ناشر: نشر حقوق­دان.
 • رحیمی، سعید(1393). عوامل مؤثر بر سرقت نوجوانان محبوس در کانون اصلاح و تربیت استان تهران، دانشگاه تهران، پایان­نامه کارشناسی ارشدجامعه شناسی.
 • رمضانی­زاده، عباس(1393). بررسی  وضعیت سرقت نوجوانان 15 تا 18 ساله شهرستان اهواز  و ارائه راهکارهای پیشگیرانه، فصلنامه دانش انتظامی، سال سیزدهم، شماره دوم، صص50-48.
 • ستوده، هدایت الله(1384). آسیب شناسی اجتماعی (جامعه شناسی انحرافات )، انتشارات آوای نو.
 • سایت مرکز آمار ایران: 1397
 • شهمراد، قاسم، (1389). بررسی رابطه مناطق مختلف شهر اردبیل با جرایم مواد مخدر و سرقت در دو سال اخیر ، فصلنامه مطالعات مدیریت انتظامی، سال چهارم، شماره دوم، صص92-90.
 • صادقی، صادق(1391). مطالعه تطبیقی میزان سرقت در استان مازندران،پایان­نامه، تهران، دانشگاه تربیت مدرس.
 • صالحی، صادق(1392). مطالعه تطبیقی میزان سرقت دراستان فارس، پایان نامه کارشناسی ارشد، تهران، دانشگاه تربیت مدرس.
 • عبداللهی، محمد(1387). آسیب­های اجتماعی و روند تحول آن در ایران، تهران ، انتشارات آگاه، چاپ دوم.
 • علیزاده، علیرضا(1396). علل و عوامل سرقت در شهر اهواز، فصلنامه مطالعات مدیریت انتظامی، سال سوم، شماره اول، صص76-72.
 • کلانتری،محسن(1380). بررسی جغرافیای جرم وجنایت در مناطق شهر تهران، رساله­دکتری، دانشگاه تهران.
 • فولادوند،اکبر(1384). آسیب شناسی اجتماعی، قم: انتشارات علمی.
 • کلانتری، محسن؛ شقاقی­شهری، وحید(1389). تحلیل فضایی الگوهای بزه با استفاده ازGIS ، تحقیقات اقتصادی، شماره 68، صص 70-47.
 • کی­نیا، مهدی(1370). مبانی جرم شناسی، انتشارات دانشگاه تهران.
 • کوزر، لوئیس(1372). زندگی واندیشه بزرگان جامعه شناسی، ترجمه: محسن ثلاثی، تهران: انتشارات علمی.
 • گیدنز، آنتونی(1373). جامعه شناسی، ترجمه منوچهر صبوری، نشر نی.
 • ویلیامز، مک­شین؛ فرانک، پی­ماری(1383). نظریه‌های جرم شناسی، ترجمه حمیدرضا ملک محمدی، تهران، نشر میزان، جلد اول.
 • هوشمند،حسین(1384). پی جویی سرقت، تهران: موسسه انتشاراتی جهان جام جم.
 • یحیی­زاده، علی، جوادی، رضا(1388). بررسی عوامل مؤثر بر سرقت نوجوانان بزهکار کانون اصلاح و تربیت شهر سنندج، فصلنامه مطالعات امنیت اجتماعی، شماره 24، صص121-119.
 • وایت،راب؛ هینز، فیونا(1383). جرم و جرم­شناسی­، ترجمه علی سلیمی، قم: انتشارات موسسه پژوهشی حوزه و دانشگاه.
  • Arrington. Rick(2006). “Crime prevention: the law enforcement officer's practical.
  • Clinard, Marshall B. and Robert F. Meier (1995), Sociology of Deviant Behavior, 9th ed, Philadelphia: Harcourt Brace College Publishers.
  • Livingston, Jay (1996): Crime and Criminology. Prentice – Hall Inc.
  • Siegel, Larry J.(1998): Criminology. London: Wadswarth Publishing Company.