شناسایی عوامل حیاتی موفقیت ناجا تا پایان سند چشم انداز۱۴۰۴ و ارائه الگوی مدیریت راهبردی

نوع مقاله : مقاله علمی - پژوهشی مستقل

نویسندگان

1 دانشجوی دکترای امنیت ملی دانشگاه عالی دفاع ملی، نویسنده مسئول

2 دانشیار امنیت داخلی دانشگاه علوم انتظامی امین

3 استادیار امنیت داخلی دانشگاه علوم انتظامی امین

4 استاد امنیت ملی دانشگاه عالی دفاع ملی

چکیده

زمینه و هدف: عوامل حیاتی موفقیت یک سازمان،‌‌ تعداد محدودی‌ از گلوگاه‌ها و پیشران‌هایی است که اگر مدیر سازمان با اصول مدیریت راهبردی آشنا بوده و بطور صحیح روی آنها متمرکز شود، باعث موفقیت سازمان در دستیابی به اهداف کلان می‌گردد. هدف اصلی این تحقیق شناسایی عوامل حیاتی موفقیت ناجا تا پایان سند چشم انداز ۱۴۰۴ و ارائه الگوی مدیریت راهبردی عوامل موفقیت می‌باشد.روش: نوع تحقیق کاربردی-‌ توسعه‌ای بوده و روش تحقیق آمیخته می باشد. مجموع عوامل موفقیت ناجا در قالب ۱۶‌بعد،‌ ۶1‌مؤلفه و۲۳۱ شاخص شناسایی و پس از تنظیم پرسشنامه، بین دو‌جامعه نمونه آماری(کیفی۲۵ نفر) بصورت گلوله برفی و(کمی۵۰ نفر) با انتخاب هدفمند بر‌اساس ویژگی‌های از‌‌قبل تعیین شده، توزیع و پرسشنامه‌ها به کمک آخرین نسخه نرم‌افزار آماری SPSS18 مورد تجزیه‌وتحلیل قرار گرفتیافته‌ها و نتایج:‌ بر‌اساس تلفیق دیدگاه‌های نخبگان درون‌سازمانی‌و برون‌سازمانی،‌ چهار‌ عامل درون‌سازمانی (توسعه سیستم‌ها،‌ راهبرد تعامل‌گرایی، فناوری‌های نوین،‌ رضایت‌مندی کارکنان و دو عامل ‌برون‌سازمانی(تعامل با ارکان امنیت   ‌ساز، جلب مشارکت‌های مردمی)به‌عنوان عوامل حیاتی موفقیت ناجا‌(گلوگاه‌ها) شناسایی شدند. و یک عامل(امنیت سیستم‌ها) نیز به‌عنوان عامل پیشران (شایستگی کلیدی) ناجا شناسایی و در‌ نهایت با استفاده از نرم افزار تحلیل عاملی Smart Pls الگوی مدیریت راهبردی عوامل حیاتی موفقیت ناجا طراحی گردید.

کلیدواژه‌ها


 • قرآن کریم
 • دشتی، محمد،(۱۳۸۶)،ترجمه نهج‌البلاغه، چاپ دوم،مشهد، آئین تربیت.
 • مولوی‌نیا، محمد جواد،(۱۳۸۸)، ترجمه صحیفه سجادیه، چاپ چهارم، قم،انتشارات  سرور.
 • امام خامنه‌ای(مدظله العالی‌)، مجموعه بیانات، قابل دسترسی  در: WWW.Khamenei.ir
 • الوانی، مهدی،(1385)، مدیریت عمومی، تهران: نشر نی.
 • اعرابی، سید محمد؛ شمس‌کلاهی، هانیه، (1392)، مقاله : الگوی گونه‌شناسی استراتژی‌های مدیریت انرژی، مجله راهبرد، شماره 69.
 • امیری، عبدالرضا،(زمستان 1388)،مطالعه فرصت‌ها و تهدیدات ناشی از ظهور فناوری‌های نوین اطلاعاتی، مطالعات مدیریت انتظامی، شماره 4.
 • آهنگران، جعفر،(1389)،عوامل کلیدی موفقیت و طراحی الگوی آمادگی سنجی استقرار نظام پیشنهادها در سازمان‌های دولتی ایران، تهران، دانشگاه علامه طباطبایی،
 • دیوید، آرفرد، (1394)، مدیریت راهبردی، ترجمه علی پارساییان، تهران : انتشارات فرهنگی.
 • جعفری، مصطفی ؛ اخوان، پیمان، (پاییز1385)، مقاله: طراحی مدل مفهومی مدیریت دانش با تأکید بر عوامل کلیدی موفقیت، پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی.
 • صالح اصفهانی، علی‌اصغر،(1393)، مدیریت راهبردی کاربردی، تهران: نشر توانگران.
 • غفاریان، وفا ؛کیانی، غلامرضا،(۱۳۸۶)، پنج فرمان برای تفکر راهبردی، تهران : انتشارات افرا.
 • فرج پور، مهدی، (1393)، عوامل موفقیت در بازاریابی و تجاری‌سازی نتایج پژوهش مراکز تحقیقاتی و مراکز تحقیقات هسته‌ای، دانشگاه پیام نور واحد ری.
 • گزارش موسسه بین المللی علوم پلیسی،(۲۰۱۷ )  (International Police Sciences Association)
 • مرکز مطالعات راهبردی ناجا(1395)، طرح راهبردی ناجا، تهران : مرکز مطالعات راهبردی ناجا.
  • Bullen, C. V. & Rockart, j. F. (1981). A primer on critical success factors. Cambridge, MA: Center for informa tion Systems Research MIT.
  • Howell ,Marvin(2010),Critical Success Factors Simplified, London: CRC Press.