تحلیل شاخص های ارتباطی اخلاق حرفه ای افسران پلیس اگاهی تهران بزرگ

نوع مقاله : مقاله علمی - پژوهشی مستقل

نویسندگان

1 هیئت علمی دانشیار دانشگاه علوم انتظامی (نویسنده مسئول

2 دانشیار دانشگاه علوم انتظامی امین

3 کارشناسی ارشد رشته کشف جرائم

چکیده

زمینه و هدف: در سازمان نیروی انتظامی، لزوم تحول دائمی در نیروی انسانی و استاندارد سازی و تعالی رفتار کارکنان ناجا در راستای توانمند سازی آنان در انجام ماموریت و وظایف سازمانی پیوسته مورد نظر مسئولان ناجا بوده و به عنوان یک «ارزش سازمانی» در دستور کار فرماندهی ناجا قرار دارد. از این رو هدف اصلی این تحقیق آن است که شاخصه های ارتباطی اخلاق حرفه ای (عمومی و اختصاصی) افسران پلیس اگاهی تهران را تبیین نموده، میزان عمل و پایبندی به این شاخص های ارتباطی را در هنگام اجرای ماموریت ها آزمون نماید.روش­: پژوهش حاضر به روش توصیفی- تحلیلی از نوع پیمایش از نوع زمینه یابی انجام شده که با مشارکت 42 نفر از افسران ارشد  و 63  نفر از افسران جزء (جمعا 105 نفر) پلیس اگاهی تهران بزرگ در سال 1394 با روش نمونه گیری تمام شمار اجرا و برای جمع آوری داده های پژوهش از پرسشنامه محقق ساخته استفاده شده و برای مشخص ساختن روایی پرسش نامه، از روایی محتوایی، یعنی سنجش آن از نظر استاد راهنما، استاد مشاور، و چندین تن دیگر از اساتید و متخصصان و کارشناسان استفاده و برای سنجش پایایی پرسشنامه، با استفاده از ضریب آلفای کرونباخ، اعتبار پرسشنامه برآورد گردید که این ضرایب آلفای کل برابر با 876/0 بوده است.یافته­ها و نتایج: نتایج پژوهش نشان داد که در شاخصه های عمومی برای افسران ارشد: مسئولیت پذیری و پاسخگویی ، تعهد (ایمان، باور و التزام عملی)و برای افسران جزءنیز مسئولیت پذیری و پاسخگویی و برابری دارای بالاترین اهمیت و در شاخص های اختصاصی نیز برای افسران ارشد: ذکاوت و هوشمندی و تفکر وتدبیر ، برای افسران جزء: توکل و قانون مداری دارای بالاترین اهمیت می باشند.نتیجه گیری: با شناخت بهتر مؤلفه های اخلاق حرفه ای می توان نقاط ضعف و قوت افراد و برنامه های سازمان را برطرف نمود و موجبات اثر بخشی بهتر آن در روزآمد کردن کارکنان را فراهم و در نهایت گامی در جهت تحول نظام اجرایی نیروی انتظامی و بهبود خدمت رسانی به افراد جامعه برداشت.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

An Analysis of the Communicative Indicators of the Professional Ethics of Criminal Investigation Police Officers in Metropolitan Tehran Criminal Investigation Police

نویسندگان [English]

  • Ali Mohebbi 1
  • reza abdolrahmani 2
  • Mohammad-Mahdi Abdollahi 3
چکیده [English]

Background and objectives: In police organization, the necessity of permanent transformation in manpower and standardization and excellence of I. R. I. Police personnel's behavior in order to their empowerment in fulfilling their missions and organizational tasks have always been taken into considerations by the I. R. I. Police officials and has been put on the agenda of the I. R. I. Police Command as an "organizational value". Therefore, the main objective of this research is to explain the communicative indicators of the professional ethics (general and specific) of police officers in Tehran, to examine the extent of the practice and adherence to these communicative indicators during missions.Methodology: The present study was conducted in descriptive-analytic and survey method. This study was conducted with the participation of 42 senior officers and 63 officers (a total of 105) police officers in Metropolitan Tehran Criminal Investigation Police in 2014. A researcher-made questionnaire was employed to collect the research data. To determine the validity of the questionnaire, content validity was examined using the viewpoint of the supervisor, advisor and several other professors and experts. The reliability of the questionnaire was examined using Cronbach's alpha coefficient. The total reliability of the questionnaire was estimated as 0.876 using alpha coefficients.Findings: The results of the research showed that in the general attributes of senior officers: accountability and responsibility, commitment (faith, belief and practical commitment), and for minor officers, responsibility and accountability and equality are of the highest importance, and in special indicators for senior officers: Intelligence and thoughtfulness, and for minor officers Trust and abiding to law are the most important components.results: By better understanding of the components of professional ethics, we can address the strengths and weaknesses of individuals and programs of the organization, and provide better efficiencies in updating the staff, and ultimately, take a step towards the development of the enforcement system of the law enforcement and improve the service to the individuals in the community.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Professional Ethics
  • Criminal investigation officer
  • Ethical indicator
  • Communicative explanation
  • Adherence to ethics