بررسی میزان اثربخشی اقدام‌های پلیس امنیت اخلاقی در مقابله با بدحجابی

نوع مقاله : مقاله علمی - پژوهشی مستقل

نویسندگان

1 دانش‌آموخته کارشناسی ارشد رشته اطلاعات. دانشگاه علوم انتظامی امین

2 دانشیار گروه علوم اجتماعی. دانشگاه علوم انتظامی امین. (نویسنده مسئول

چکیده

زمینه و هدف: مسئله بدحجابی یکی از پیامدهای جنگ نرم دشمنان انقلاب اسلامی در قالب تهاجم فرهنگی است که طی سال‌های اخیر به‌عنوان یکی از اصلی‌ترین مباحث و موضوع‌های مورد توجه مسئولان نظام در سطوح مختلف و مردم است. پلیس امنیت اخلاقی از مجموعه‌های پلیس اطلاعات و امنیت عمومی، متولی مقابله با پدیده بدحجابی است که اقدام‌هایی را در حوزه‌های مختلف انجام داده است. هدف از پژوهش حاضر، بررسی میزان اثربخشی اقدام‌های پلیس امنیت اخلاقی در مقابله با بدحجابی در شهر قزوین است.روش­: این پژوهش ازنظر هدف کاربردی و ازنظر ماهیت، از نوع پژوهش‌های توصیفی - پیمایشی است که به‌صورت میدانی انجام شد. همچنین به‌منظور تدوین مبانی نظری از روش کتابخانه‌ای و اسنادی استفاده شد. جامعه‌ آماری پژوهش شامل زنان شهر قزوین به تعداد 199046 نفر است که حجم نمونه با استفاده از نمونه‌گیری خوشه‌ای و با فرمول کوکران، 400 نفر تعیین شد. ابزار اندازه‌گیری، پرسشنامه محقق‌ساخته است.یافته­ها و نتایج: نتایج نشان داد که اقدام‌های کیفری، وضعی، اجتماعی و فرهنگی پلیس امنیت اخلاقی در مقابله با بدحجابی در شهر قزوین موثر است. همچنین اقدام‌های اجتماعی، فرهنگی و وضعی پلیس امنیت اخلاقی، 62 درصد از تغییرهای اثرگذاری اقدام‌های پلیس امنیت اخلاقی در مقابله با بدحجابی را تبیین می‌کند.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Evaluating the Effectiveness of Ethical Security Police Measures in Confronting Inappropriate Hijab

نویسندگان [English]

  • mohammad ali yari 1
  • As'hab Habibzadeh 2
چکیده [English]

Background and objectives: The inappropriate hijab issue is one of the outcomes of the soft war of enemies of the Islamic Revolution in the form of cultural invasion, which has been considered as one of the main topics and issues of the authorities at various levels and people in recent years. The Ethical Security Police, of the subgroups of Public Security and Counter-Intelligence Police, is a custodian to deal with the inappropriate-hijab phenomenon that has taken actions in various areas. The purpose of this study was to investigate the effectiveness of ethical security police actions against inappropriate hijab in Qazvin.Methodology: In terms of its objectives this study is of an applied research type and in terms of its nature, it is considered as a descriptive-survey study that has been conducted using filed study method. Library and documentary studies have been employed for the development of theoretical foundations. The statistical population of the study consisted of women in Qazvin with a total of 199,046 individuals. The sample size was determined as 400 using cluster sampling method and Cochran formula. The instrument was a researcher-made questionnaire.Findings and results: The results showed that the ethical, social, and cultural measures of the police are effective in counteracting inappropriate hijab in Qazvin. The social, cultural, and situational actions of the Ethical Security Police also account for 62 percent of the change in the effectiveness of the Ethical Security Police's actions in dealing with inappropriate hijab

کلیدواژه‌ها [English]

  • Ethical security
  • Inappropriate hijab
  • Criminal actions
  • Situational actions
  • Social actions
  • Cultural actions