حقوق شهروندی کرامت‌مدار در تحقیقات مقدماتی توسط پلیس (مطالعه مبناشناختی مفهوم انسان در حقوق شهروندی‌غربی و اسلامی)

نوع مقاله : مقاله علمی - پژوهشی مستقل

نویسنده

استادیار گروه جرم شناسی دانشگاه علوم انتظامی امین

چکیده

زمینه و هدف: در نظام های حقوقی، متهم، بزهدیده و... دارای حقوق شهروندی براساس مفهومی به نام «انسان» هستند. یکی از مهم ترین جلوه‌گاه های این حقوق، مرحله تحقیقات مقدماتی توسط پلیس است. هدف این مقاله، تبیین برداشت هایی است که در نظام حقوقی اسلام و غرب در باب حقوق شهروندی جریان دارد. فصل تمایز را می توان در برداشت های مختلف درباره «ماهیت انسان» در این دو نظام دانست.روش­: این پژوهش، ازنظر هدف کاربردی ازنظر روش، اسنادی و ابزار گردآوری اطلاعات فیش‌برداری است.یافته­ها و نتایج: دیدگاه اسلامی، دو مولفه «روح» و «عقل» را وجه تمایز انسان از سایر موجودات دانسته در حالیکه غرب، این دو مولفه را الزاما وجه تمایز انسان نمی داند. با حاکمیت استقرای تجربی در غرب، مفهوم انسان، رو به زوال نهاد زیرا بسیاری از امور ماورایی به ویژه خدا، روح، نفس، اراده، فطرت، معنویات و ...، به تجربه درنمی آید. این، دقیقا نقطه مقابل تفکر در حقوق شهروندی اسلامی بود. به همین ترتیب، «خردگریزی» یکی از ویژگی های انسان در غرب دانسته شد و انسان، به یک ماشین حساب تبدیل گردید. با این برداشت از انسان، از دیدگاه اسلامی، حقوق شهروندی می تواند ذاتی و کرامت مدار اما در غرب، صرفا اعتباری تلقی شود.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

The Dignity-Based Citizenship Rights in Initial Investigations by Police (The Foundational Study of the Concept of Human in the Western and Islamic Citizenship Rights)

نویسنده [English]

  • medi moghimi
چکیده [English]

Background and objectives: In legal systems, the accused, the victim, and ... have a citizenship right based on a concept called "human". One of the most important manifestations of these rights is the stage of preliminary investigation by the police. The purpose of this article is to explain the perceptions of the legal system of Islam and the West regarding the rights of citizens. The distinction factor can be found in the different conceptions of the "nature of human" in these two systems.Methodology: In terms of its objectives this study is of an applied research type and in terms of procedure, it is considered as a documentary study. Note-taking is the data gathering tool.Findings and results: The Islamic perspective considers the two components of the "soul" and "intellect" as the distinction of human from other beings, while the West does not consider these two components necessarily the subject of human differentiation. With the dominant empirical inducement in the West, the concept of human is in decline because many of the super-things, especially God, soul, self, will, nature, spirituality, etc., do not obtained through experience. This was exactly the opposite thinking about Islamic citizenship rights. Similarly, "ir-rationalization" was one of the characteristics of mankind in the West, and man became a calculator. With the perception of man, from the Islamic point of view, citizenship rights can only be regarded as inherent and dignified, but in the West, only conventional

کلیدواژه‌ها [English]

  • Police
  • Citizenship
  • Human Rights
  • Humanistic sciences
  • Induction
  • Positivism
  • Intellect
  • Human spirit