عوامل اجتماعی موثر بر آگاهی زنان شهر ری از حقوق شهروندی

نوع مقاله : مقاله علمی - پژوهشی مستقل

نویسنده

استادیار گروه علوم اجتماعی دانشگاه الزهرا

چکیده

زمینه و هدف: آگاهی از حقوق شهروندی برای زنان، می تواند احساس تعلق و مشارکت موثرتر در جامعه را فراهم سازد. پلیس جامعه محور نیز می تواند با رویکرد خدمت به شهروندان در جلب مشارکت مردم برای دست یافتن به حقوق شهروندی تلاش کند. این مقاله به بررسی عوامل اجتماعی موثر بر آگاهی از حقوق شهروندی در میان زنان ساکن شهر ری پرداخته است.روش­: این پژوهش از نظر هدف کاربردی و از نظر شیوه اجرا، پیمایشی است. جامعه پژوهش را زنان بالای 20 سال شهر ری تشکیل داده اند و نمونه 384 نفری مورد پرسش قرار گرفته اند. داده ها به وسیله پرسشنامه روا و پایا(آلفای کرونباخ 71/0 تا 87/0 برای متغیرهای مختلف) جمع‎آوری و با استفاده از آزمون ضریب همبستگی پیرسون تحلیل شدند.یافته­ها و نتایج: پژوهش نشان داد متغیرهای «نگرش به جهانی شدن»، «سرمایه اجتماعی»، «ابزارها و رسانه های ارتباطی و اطلاعاتی» و «پایگاه اقتصادی-اجتماعی» بیشترین تاثیر را بر آگاهی از حقوق شهروندی دارند. نتایج آزمون رگرسیون نیز نشان داد که کلیه متغیرهای نامبرده در جایگاه متغیر مستقل، 62 درصد میزان تغییرات متغیر وابسته را تبیین کرده اند

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

The Social Factors Affecting Women's Awareness of Citizenship Rights

نویسنده [English]

  • mahsa larijani
چکیده [English]

Background and objectives: Awareness of citizenship rights for women can provide a sense of belonging and more effective participation in society. The community-based police can also work with service providing approach for citizens to absorb the citizens' participation to achieve citizenship rights. This article studies the social factors affecting the awareness of citizenship rights among women living in Shar-e Rey City.Methodology: In terms of its objectives this study is of an applied research type and in terms of procedure, it is considered as a survey study. The population of the study consisted of women over the age of 20 years old in Shahr-e Rey and a sample of 384 individuals was questioned. The data were collected using a valid and reliable questionnaire (Cronbach's alpha = 0.71 to 0.87 for different variables) and analyzed using Pearson correlation coefficient.Findings and results: The research showed that "attitudes towards globalization", "social capital", "communication and information tools and media" and "socio-economic base" have the most impact on awareness of citizenship rights. The results of regression test also showed that all of these variables in the standpoint of independent variable have explained 62% of the amount of changes in dependent variable.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Citizen's rights
  • community-based police
  • social capital
  • Media
  • social base