تحلیل جرایم اخلاقی فضای سایبر با رویکرد داده‌کاوی

نوع مقاله : مقاله علمی - پژوهشی مستقل

نویسندگان

1 دانشیار مهندسی کامپیوتر دانشگاه علوم انتظامی امین. (نویسنده مسئول

2 دانشجوی کارشناسی ارشد مهندسی فناوری اطلاعات

چکیده

زمینه و هدف: جرایم سایبر در طیف جرایم نوظهوری هستند که همزمان با رشد فناوری‌های جدید و بیشتر مبتنی بر اینترنت به‌طور مداوم در حال تکامل و پیچیده‌تر شدن هستند. یکی از جرایم شایع در فضای مجازی، جرایم اخلاقی فضای سایبر است که با توجه به ارتباط آن با آبرو و حیثیت افراد، از اهمیت بسیار بالایی برخوردار است. هدف این پژوهش، تحلیل جرایم اخلاقی فضای سایبر با رویکرد داده‌کاوی است.روش­: این پژوهش از نظر هدف کاربردی و از نظر نوع، تحلیل محتوا است. جامعه آماری پژوهش، جرایم سایبری است. حجم نمونه، جرایم اخلاقی فضای سایبر در سال‌های 1389 تا 1394 است.یافته­ها و نتایج: بهترین مدل برای تحلیل و استخراج قوانین حاکم بر داده‌های جرایم اخلاقی فضای سایبر، مدل درخت تصمیم c5 است. نتایج پژوهش نشان داد مشخصه‌های تاثیرگذار بر وقوع جرایم اخلاقی فضای سایبر به ترتیب شغل، تحصیلات، جنسیت، سن، تاهل و نقش فرد است. در این پژوهش، قوانین حاکم بر جرم اخلاقی فضای سایبر، احصاء که با تحلیل این قوانین می‌توان راهکارهای پیشگیرانه ارائه داد.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

An Analysis of the Ethical Crimes of Cyberspace Using the Data Mining Approach

نویسندگان [English]

  • Gholam-Reza shahmohammadi 1
  • mostsfa rajabi 2
چکیده [English]

Background and objectives: Cybercrime is a new phenomenon of emerging crime that is constantly evolving and becoming more sophisticated as new and more Internet-based technologies grow. One of the most common cybercrimes in cyberspace is the ethical crimes of cyberspace, which is very important due to its relation to the dignity of individuals. The purpose of this study is to analyze the ethical crimes of cyberspace using a data mining approach.Methodology: In terms of its objectives this study is of an applied research type and of content analysis type. The statistical population of the research included the cybercrimes. The sample size is the ethical crimes of cyberspace in 2010-2015.Findings and results: The best model for analyzing and extracting the rules governing cyberspace moral crime data is the C5 Decision Tree Model. The results of the study showed that the characteristics that affect the ethical crimes of cyberspace are occupation, education, gender, age, marriage and the role of the individual. In this study, the rules governing the ethical crime of cyberspace were extracted and by analyzing these rules preventive solutions can be suggested.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Cyberspace ethical crimes
  • crime analysis
  • Data Mining
  • Predictive methods
  • C5 Model