بررسی دیدگاه ذینفعان در خصوص گفتمان سازی طرح های تحولی دانشگاه علوم انتظامی امین

نوع مقاله : مقاله علمی - پژوهشی مستقل

نویسندگان

1 استاد جامعه شناسی دانشگاه علوم انتظامی امین و عضو پیوستۀ انجمن پژوهش‌های انتظامی ایران

2 استادیار مدیریت دانشگاه علوم انتظامی امین و عضو پیوستۀ انجمن پژوهش‌های انتظامی ایران، نویسنده مسئول

3 دانشیار مدیریت دانشگاه علوم انتظامی امین

چکیده

زمینه و هدف: گفتمان مجموعه به هم تافته‌ای از سه عنصر عمل اجتماعی، عمل گفتمانی(تولید، توزیع و مصرف متن)و متن است. به همین دلیل است که گفتمان به یک مقوله جامعه‌شناختی تبدیل‌شده است. هدف از این پژوهش تبیین وضعیت گفتمان سازی طرح‌های تحولی دانشگاه علوم انتظامی امین از منظر ذینفعان دانشگاه و ناجا بوده است. روش: این پژوهش ازنظر هدف کاربردی  و از نظر روش توصیفی-پیمایشی بود، دو جامعه آماری داشت که ذینفعان دانشگاه با حجم نمونه 133 نفر و ذینفعان ناجایی خارج از دانشگاه به تعداد 27 نفر بودند.  ابزار پژوهش پرسشنامه بود و روایی آن با استفاده از سؤالات سایر محققان به‌ویژه تحقیق نادر پور (1397) در همین موضوع بود و پایایی آن‌هم با آلفای کرونباخ سنجیده شد که برای کل پرسشنامه شد.یافته‌ها و نتایج: از نظر ذینفعان دانشگاه از بین مؤلفه‌های بعد گفتمان سازی برای طرح‌ها، مؤلفه شبکه‌سازی برای انجام طرح‌ها در رتبه اول، تعامل برای گفتمان سازی در رتبه دوم و ایجاد انگیزه برای مشارکت در طراحی و اجرای طرح­ها در رتبه سوم قرار گرفت ولی از نظر ذینفعان خارجی ، مؤلفه تعامل برای گفتمان سازی در رتبه اول، درگیر کردن دانشگاه در موضوع در رتبه دوم و ایجاد مقبولیت برای طرح‌ها در رتبه سوم قرار گرفت. ازنظر پاسخگویان گفتمان سازی برای اقناع‌سازی ضرورت طرح‌ها و ایجاد مقبولیت آن‌ها خیلی صورت نگرفته است و ضروری است که اقداماتی در این زمینه صورت پذیرد.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

• An Investigation into the Stakeholders' Perspectives on Discourse-Making for Developmental Projects in Amin Police University

نویسندگان [English]

  • Fariba Shaygan 1
  • Hajieh Rajabi Farjad 2
  • Lotfali Bakhtiari 3
چکیده [English]

Background and objectives: Discourse is a collection of three elements of social action, discursive action (production, distribution, and consumption of text) and text. That is why discourse has become a sociological category. The purpose of this research is to explain the discursive state of the developmental plans of the Amin Police University from the perspectives of the stakeholders of the University and I. R. I. Police Organization.Methodology: In terms of its objectives the present study was of an applied research and it was conducted using descriptive-survey method. There were two statistical populations including the stakeholders of the University with a sample size of 133 individuals and out-of-university stakeholders with a sample size of 27 individuals. The research instrument was a questionnaire and its validity was evaluated using the questions of other researchers, especially Naderpour (2018). The reliability of the questionnaire was measured by Cronbach's alpha.Findings and results: From the perspectives of the university stakeholders, among the components of discourse-making dimension for the projects, the networking component for the implementation of the projects was ranked first, the interaction for discourse-making was ranked second, and the motivation to participate in the design and implementation of the projects was in the third rank, but in terms of external stakeholders, the interaction component for discourse-making was ranked first, the involvement of the university in the subject was ranked second, and the acceptability for the projects was in the third rank. From the perspectives of the discourse-making respondents much effort have not been made for the enrichment and the necessity of plans and their acceptance, and it is necessary to take some actions in this regard

کلیدواژه‌ها [English]

  • Discourse-making
  • Informing
  • Enrichment
  • Networking
  • interaction
  • Developmental plans
  • Amin Police University