بررسی میزان تأثیر طرح‌های ترافیکی بر بروز سوانح رانندگی مورد مطالعه: بخش مرکزی شهر کرمانشاه

نوع مقاله : مقاله علمی - پژوهشی مستقل

نویسندگان

1 استادیار مدیریت بازرگانی دانشگاه علوم انتظامی امین، عضو پیوسته انجمن علمی پژوهش‌های انتظامی ایران، (نویسنده مسئول)

2 مربی فرماندهی و مدیریت دانشگاه علوم انتظامی امین و عضو پیوسته انجمن علمی پژوهش‌های انتظامی ایران

3 کارشناسی ارشد عملیات ترافیک. دانشگاه علوم انتظامی امین

4 دانشجوی دکتری مدیریت ایمنی ترافیک. دانشگاه علوم انتظامی امین

چکیده

زمینه و هدف: تراکم ترافیک به‌عنوان مشکل اصلی مناطق شهری روزانه هزینه­های زیادی را به جامعه تحمیل می‌کند. پدیده‌هایی چون آلودگی هوا، مصرف انرژی و تأخیر وارده بر افراد و تصادفات و خسارات ناشی از آن به‌عنوان فراگیرترین هزینه‌ها گزارش می‌شوند. سیاست‌های کوتاه‌مدتی نظیر یک طرفه کردن خیابان‌ها، اجرای طرح‌های زوج و فرد و در برخی موارد اصلاح و تعریض خیابان‌ها، از مهم‌ترین سیاست­های اعمال ‌شده است. مسئله اصلی پژوهش حاضر نیز بررسی سیاست­های ترافیکی بر تصادفات در بخش مرکزی شهر کرمانشاه است.روش­: پژوهش حاضر کاربردی و روش انجام آن نیز توصیفی و تحلیلی است. جامعه آماری فرم‌های کروکی تصادفات به وقوع پیوسته در بخش مرکزی شهر کرمانشاه در طی سال 1395 و 1396 بوده که به ترتیب 602 و 573 مورد است؛ در تجزیه ‌و تحلیل داده‌ها، از نرم‌افزار اکسل استفاده شد.یافته­ها : برابر فرم‌های کروکی تصادفات، از 604 مورد تصادف به وقوع پیوسته در محدوده بخش مرکزی شهر کرمانشاه در سال 95 و سپس 563 تصادف بعد از اجرای طرح در سال96، در مجموع کاهش 8/6 درصدی تصادفات را شاهد بودیم؛ همچنین در بررسی مجدد فرم‌های کروکی‌های تصادفات در خصوص علت تصادفات مشخص شد برخی از علل تصادف با اجرای طرح تغییر قابل ملاحظه‌ای داشته است و عللی از قبیل انحراف به چپ، سبقت ممنوع، عدم فاصله عرضی و تغییر مسیر ناگهانی و مانند آن، کاهش چشمگیری داشت و در عوض رعایت حق تقدم و بی‌توجهی به جلو تا حدودی افزایش یافت.نتایج: نتایج پژوهش نشان داد سیاست­های اعمال‌ شده در بخش مرکزی شهر کرمانشاه تأثیر قابل ملاحظه‌ای در میزان تصادفات نداشته است ولی تأثیر قابل توجهی در نوع تصادفات داشته است که نوع تصادفات و تغییر در علت تامه تصادفات (که البته با اجرای طرح به‌صورت قهری برای رانندگان ایجاد شده) باعث روان‌سازی ترافیک شده است.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Investigating the Effect of Traffic Restrictions on Driving Accidents (Case study: Central District of Kermanshah city)

نویسندگان [English]

  • Reza Javadian 1
  • Mohammad-Hossein Hamidi 2
  • Moradi Majid 3
  • Esfandiar Tabashir 4
چکیده [English]

Background and objectives: Traffic congestion as a major problem in urban areas imposes many costs on society. The phenomenon of air pollution, energy consumption, and a delay on individuals and accidents and the losses caused by it are reported as the most inclusive costs. Short-term policies such as one-way street, implementation of even-odd-number restrictions and, in some cases, street improvements and redevelopment, are among the most important policies. The main issue of the present study is the investigation of traffic policies on accidents in the central district of Kermanshah city.Methodology: The current study is of an applied research type and its method is descriptive and analytical. The statistical population of the study included the Croquis of accidents occurred in the central district of Kermanshah city during 2016 and 2017, which was 602 and 573, respectively. The Excel software was employed in the analysis of data.Findings and results: According to the Croquis of accidents, of 604 accidents occurred in the central district of Kermanshah in 2016 and then 563 after the implementation of the plan in 2017, we have witnessed a total reduction of 6.8% of the accidents; moreover, a re-examination of the Croquis of accidents on the cause of the accidents revealed that some of the causes of the accident had been significantly modified by the implementation of the restrictions, and the causes such as deviation to the left, prohibited overtaking, transverse distances and sudden change of direction, and so on, had a significant reduction, and instead, observing the priority and attention forward have somewhat increased. The results of the study showed that the policies applied in the central district of Kermanshah did not have a significant effect on the number of accidents, but had a significant impact on the type of accidents; the type of accidents and changes in the cause of all accidents (which, of course, were implemented in a coercive manner for drivers) has caused easy movement of traffic

کلیدواژه‌ها [English]

  • Accident
  • Traffic restrictions
  • Special lanes
  • Driving Accidents
  • Making a road one-way