ضابطان در آینه­ی الزامات حقوق بشری و تربیتی اسلام؛ اروپا و ایران( با تکیه بر رعایت حقوق متهمین تحت نظر)

نوع مقاله : مقاله علمی - پژوهشی مستقل

نویسندگان

1 گروه حقوق، واحد قشم، دانشگاه آزاد اسلامی، قشم، ایران

2 استادیار گروه حقوق دانشگاه آزاد اسلامی واحد بندرعباس، بندرعباس، ایران.(نویسنده مسئول)

3 استادیار دانشکده حقوق و علوم سیاسی دانشگاه تهران

چکیده

زمینه و هدف: یکی از مهم ترین نکات تربیتی برای نظام عدالت کیفری، توجه ضابطان به اصول مترقیانه حقوق بشری در انجام رسالت های خود می باشد اسلام حاوی تعالیم حقوق بشری و تربیتی  است و فقه پویا به منزله شاخص این دین، می تواند تضمین کننده حقوق انسان ها باشد. اصول حقوق بشری به عنوان دستورات لازم الرعایه برای ضابطان در حقوق اروپا و ایران جانمایی شده است که در این نوشتار به آن پرداخته شده است. شناخت، توسعه و  توجه به حقوق اشخاص متهم( تحت نظر) به عنوان اصول حقوق بشری، هدف از تحریر این مقاله می باشد.روش­: با توجه به این که مطالعه اصول حقوق بشری، جزء مطالعات نظری می باشد؛ روش این تحقیق، تحلیلی- توصیفی است که با ابزار کتابخانه ای به واکاوی اصول مذکور از سه منظر اسلام، اروپا ( با تکیه بر مقررات فرانسه) و ایران پرداخته است.یافته­ها و نتایج: پژوهش نشان داد که نظام تربیتی اسلام در رعایت حقوق بشر توسط ضابطان و انعکاس آن در منابع و مبانی فقهی؛ دارای صراحت و وضوح لازم  به ویژه در مرحله کشف جرم می باشد که اصول ذکر شده بهترین شاهد مثال این ادعاست ولی مقررات اسلام در خصوص حق ملاقات با پزشک و حق تماس با خانواده دارای احکام صریحی نیست. در حقوق اروپایی ( به ویژه در قانون آیین دادرسی کیفری فرانسه) نیز این اصول با ظرافت لازم در مقررات دادرسی کیفری مقرر شده است؛ اما در برخی موارد، شاهد وجوه افتراق بین اصول حقوق بشری در حقوق اسلامی و اروپایی می باشیم. با توجه به این که اکثر قوانین دادرسی ایران از اصول حقوق بشری اسلام نشات گرفته است؛ از این حیث تفاوت  قابل ذکری  بین اصول ذکر شده در مقررات اسلام و ایران وجود ندارد؛ ضمن این که عدم مغایرت  مقررات دادرسی کیفری ایران  با شرع و قانون اساسی توسط  شورای نگهبان، به قوانین موضوعه ایران، سمه اسلامی بخشیده است.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Officers on the Mirror of the Human Rights and Education Requirements of Islam; Europe and Iran (Relying on Observing the Rights of the Accused under Supervision)

نویسندگان [English]

  • Mohammad-Ali Ezzati 1
  • Ali-Reza Sayebani 2
  • Mohammad-Mahdi Saghian 3
چکیده [English]

Background and objectives: One of the most important educational points for the criminal justice system is the officers' attention to the progressive principles of human rights in fulfilling their missions. Islam has human rights and education teachings, and dynamic jurisprudence as an indicator of this religion can be a guarantee of human rights. The principles of human rights have been set forth as the necessary directives for lawyers in European and Iranian law, which are discussed in this paper. Recognizing, developing and paying attention to the rights of accused persons (under supervision) as principles of human rights is the purpose of writing this article.Methodology: Considering that the study of the principles of human rights is one of the theoretical studies, the method of this research is an analytical-descriptive study that has addressed the mentioned principles from the three perspectives of Islam, Europe (based on the French rules) and Iran through the library studies.Findings and results: The research showed that the educational system of Islam in the observance of human rights by the officers and its reflection in the sources and principles of jurisprudence has the necessary clarity especially at the stage of crime detection. The above mentioned principles are the best example of this claim, but the rules of Islam regarding the right meetings with a doctor and the right to contact the family are not explicit. In European law (especially in the French Criminal Procedure Code), these principles are set out with the finest standards of criminal procedure, but in some cases, we are witnessing a distinction between the principles of human rights in Islamic and European law. Considering that most of the laws of Iran have come from the principles of human rights of Islam, there is no mention of the difference between the principles mentioned in the regulations of Islam and Iran, while the non-compliance of the rules of Iran's criminal procedure with the Sharia and the Constitution By the Guardian Council, it has given Islamic weight on the laws of Iran.

کلیدواژه‌ها [English]

  • educational system
  • Human Rights
  • officers
  • Police
  • Crime Detection