فلسفه وجودی آموزش‌های میدانی نظامی

نوع مقاله : مقاله علمی - پژوهشی مستقل

نویسندگان

1 استادیار گروه علوم تربیتی دانشگاه علوم انتظامی امین، عضو پیوسته انجمن علمی پژوهش‌های انتظامی ایران، نویسنده مسئول

2 استادیار گروه علوم تربیتی دانشگاه علوم انتظامی امین؛ عضو پیوسته انجمن علمی پژوهش‌های انتظامی ایران

چکیده

زمینه و هدف: پرداختن به فلسفه آموزش‌های نظامی، وصول به اهداف تربیتی را برای متربیان و مربیان آموزشی تسهیل می کند. این پژوهش با هدف تبیین مبانی فلسفی آموزش‌های میدانی نظامی رژه و سان انجام گرفته است.روش­: این پژوهش از نظر هدف کاربردی و از نظر شیوه اجرا، کیفی است. جامعه آماری پژوهش، نخبگان نیروهای مسلح بوده‌اند و با روش گلوله برفی، 15 نفر مورد پرسش قرار گرفته‌اند. داده‌ها به کمک مصاحبه گردآوری و با تکنیک تحلیل محتوا، تجزیه و تحلیل شدند. به منظور تعیین روایی تحقیق حاضر از شیوه مثلث سازی و بررسی نظریه های گوناگون و منابع اطلاعاتی متنوع و تاییدیه نهایی خبرگان و همچنین تعیین پایایی پژوهش از طریق  بررسی ثبات پاسخ ها و کدهای به دست آماده و تاییدیه متخصصان و مصاحبه شوندگان صورت پذیرفت.یافته­ها و نتایج: پژوهش نشان داد فلسفه آموزش رژه نظامی، ایجاد و بهبود هماهنگی، آمادگی جسمانی، تاب آوری، حمیّت قسمتی، هم آهنگی، آمادگی همه جانبه، اطاعت پذیری، رفاقت در عین رقابت، تمرین ارتباط غیرکلامی، نمایش قدرت و اقتدار ملی، پرهیز از تقدم و تأخر، فرصت مرور ملزومات، فرصتی برای تعامل صف و ستاد، جلوه دادن ارزش‌های دینی فرهنگی، تبلور نظم و انضباط، گروه گرایی، نمایش اقتدار فرماندهی، امکان رؤیت مادون و مافوق، تعامل دو سویه و تبادل عملکردی است

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

The Existential Philosophy of Military Field Training (Parade)

نویسندگان [English]

  • Ruhollah Karimi Khoigani 1
  • Sadegh Rezaie 2
چکیده [English]

Background and objectives: Addressing the philosophy of military training facilitates the acquisition of educational goals for educators and trainers. This research aims to explain the philosophical foundations of field training of military parade.Methodology: In terms of its purpose this study is of an applied research type and in terms of its method it is a qualitative study. The statistical population of the research is the elites of armed forces. 15 individuals have been questioned using snowball sampling method. The data were collected by interview and analyzed using content analysis technique. In order to determine the validity of the present study, the triangulation method and the study of various theories and various sources of information and final confirmation of the experts, as well as the determination of the reliability of the research through the review of the stability of responses and codes were prepared and approved by specialists and interviewees.Findings and results: The research has shown that the philosophy of military parade training is the establishment and improvement of coordination, physical fitness, resilience, partial support, coherence, comprehensive preparation, obedience, comradeship in the same competition, non-verbal communication practice, displaying power and national authority, avoiding precedence and recency, the opportunity to review the essentials, the opportunity to interact with the queue and the headquarters, displaying religious cultural values, crystallizing discipline, grouping, displaying the command authority, the possibility of subliminal and supra-sightedness, interactive interaction, and functional exchange.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Philosophy
  • reason
  • Training
  • Parade
  • Military education