تحول‌گرایی مرحله تحت‌نظر پلیسی در فرایند دادرسی کیفری ایران در چشم­انداز تطبیقی

نوع مقاله : مقاله علمی - پژوهشی مستقل

نویسندگان

1 دانشجوی دکتری حقوق کیفری و جرم شناسی، دانشکده حقوق، الهیات و علوم سیاسی، واحد علوم و تحقیقات، دانشگاه آزاد اسلامی، تهران، ایران.

2 استاد حقوق کیفری و جرم شناسی(استاد راهنما)، گروه حقوق کیفری، دانشکده حقوق،الهیات و علوم سیاسی، واحد علوم و تحقیقات، دانشگاه آزاد اسلامی، تهران، ایران(نویسنده مسئول

3 استادیار حقوق کیفری و جرم شناسی(استاد مشاور)، گروه حقوق کیفری، دانشکده حقوق،الهیات و علوم سیاسی، واحد تهران مرکز، دانشگاه آزاد اسلامی، تهران،ایران

4 استاد حقوق کیفری و جرم شناسی(استاد مشاور)،گروه حقوق کیفری، دانشکده حقوق، دانشگاه شهید بهشتی،تهران، ایران

چکیده

زمینه و هدف: امروزه در پرتو اسناد بین المللی و منطقه‌ای تدبیر تحت‌نظری پلیسی بعنوان یک اقدام سالب آزادی و مغایر با حق آزادی و امنیت شخصی تحولات گسترده ای را به ویژه در حقوق دفاعی متهم یا مظنون در خود دیده است این تحولات که در جهت جلوگیری از نقض حقوق افراد تحت‌نظر صورت گرفته و جنبه حمایتی دارد تا آنجا پیش رفته که تحت‌نظری نه صرفاً بعنوان اقدامی پلیسی که طی آن شخص متهم یا مظنون به ارتکاب جرم، در بازداشت و تحت بازجویی مامورین پلیس قرار می گیرد، بلکه بعنوان یکی از مراحل فرایند دادرسی کیفری تلقی شده که در آن افراد تحت‌نظر از کلیه حقوق دفاعی برخوردارند.در همین راستا قوانین داخلی کشورها مقرراتی را جهت ضابطه‌مند کردن این مرحله از فرایند دادرسی کیفری و عادلانه و منصفانه نمودن آن، تدوین نموده‌اند.در کشورمان علی‌رغم تحولات صورت گرفته نسبت به مرحله تحت‌نظری،همچنان این مرحله بعنوان یکی از مراحل فرایند دادرسی کیفری پذیرفته نشده است و اختیارات پلیس نیز محدود می‌باشد.هدف از پژوهش حاضر،بررسی مقررات تحت‌نظری،اختیارات و تکالیف پلیس در زمان حضور متهم در آن مرجع و رویکرد قانونگذار کشورمان راجع به آن با نگاهی تطبیقی خواهد بود.روش­: این پژوهش،از نظر هدف،کاربردی و از نظر روش توصیفی-تحلیلی است.تحقیق با استفاده از مطالعات کتابخانه‌ای و بهره‌گیری از منابع مختلف موجود و اسناد بین‌المللی و منطقه‌ای و مقررات برخی کشورها انجام شده است.یافته­ها و نتایج: نتایج پژوهش نشان می‌دهد که با وجود تحولات گسترده صورت گرفته در مرحله تحت‌نظر و پیش‌بینی تکالیفی برای پلیس و حقوق دفاعی برای اشخاص تحت‌نظر،ولی اختیارات پلیس در این مرحله و حق دفاع افراد تحت نظر محدود بوده و اختیار تقاضای افزایش مدت تحت‌نظری از سوی پلیس در صورت ضرورت برای حفظ امنیت و دفاع از جامعه در جرایم مهم با نظارت مقام قضایی پیش‌بینی نشده است. مهمتر اینکه مرحله تحت‌نظری بعنوان یکی از مراحل فرایند دادرسی کیفری لحاظ نشده است،در حالیکه می‌توان با استفاده از ظرفیت پلیس و با نظارت مقام قضایی و ضمن رعایت حقوق دفاعی متهمین در جهت کشف واقع و دفاع از جامعه و امنیت آن بویژه در جرایم تروریستی،به پلیس اختیار تقاضای افزایش مدت تحت‌نظری را برای تکمیل تحقیقات اعطاء کرد،از طرفی تحت‌نظر قرار دادن متهم یا مظنون را صرفاً محدود به جرایم دارای مجازات حبس نمود..

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

The Evolutionism of the "Under the Police Supervision" Stage in Iran's Criminal Procedure Process in the Comparative Perspective

نویسندگان [English]

  • ali Dehghani 1
  • Mohammad Ashouri 2
  • Mansour Rahmdel 3
  • Mohammad Ali Ardabili 4
چکیده [English]

Background and objectives: Addressing the philosophy of military training facilitates the acquisition of educational goals for educators and trainers. This research aims to explain the philosophical foundations of field training of military parade.Methodology: In terms of its purpose this study is of an applied research type and in terms of its method it is a qualitative study. The statistical population of the research is the elites of armed forces. 15 individuals have been questioned using snowball sampling method. The data were collected by interview and analyzed using content analysis technique. In order to determine the validity of the present study, the triangulation method and the study of various theories and various sources of information and final confirmation of the experts, as well as the determination of the reliability of the research through the review of the stability of responses and codes were prepared and approved by specialists and interviewees.Findings and results: The research has shown that the philosophy of military parade training is the establishment and improvement of coordination, physical fitness, resilience, partial support, coherence, comprehensive preparation, obedience, comradeship in the same competition, non-verbal communication practice, displaying power and national authority, avoiding precedence and recency, the opportunity to review the essentials, the opportunity to interact with the queue and the headquarters, displaying religious cultural values, crystallizing discipline, grouping, displaying the command authority, the possibility of subliminal and supra-sightedness, interactive interaction, and functional exchange.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Philosophy
  • reason
  • Training
  • Parade
  • Military education