شناسایی فضایل اخلاق حرفه­ای پلیس و ریشه های آن از دیدگاه فرماندهی معظم کل قوا

نوع مقاله : مقاله علمی - پژوهشی مستقل

نویسنده

استادیار گروه اخلاق دانشگاه علوم انتظامی امین و عضو پیوسته انجمن علمی پژوهش‌های انتظامی ایران

چکیده

زمینه و هدف: ارتقای اخلاق حرفه­ای در کارکنان نیروی انتظامی با توجه به مأموریت­ها و مشاغل حساس و پیچیده‌ای که در راستای تأمین نظم و امنیت و دفاع از حقوق شهروندان دارند، می­تـواند ضـامن اعتـماد عمـومی شهروندان به آنان باشـد. اگرچه ممکن است شـیوه­ها و راه­کارهای مختلفی برای ارتقای اخلاق حرفه­ای وجود داشته باشد، که به موجب آیین­نامه­ها و دستورالعمل­ها اجرا شوند، ولی در این پژوهش به بررسی دیدگاه مقام معظم رهبری به عنوان فرماندهی کل قوا، که اشراف به امور جامعه دارند، و نظرات ایشان می­تواند راه­گشای مسئولان باشد، پرداخته شده است. پژوهش حاضر به دنبال پاسخ­گویی به این سؤال بوده است که فضایل  اخلاق حرفه­ای پلیس و ریشه­های آن از دیدگاه مقام معظم رهبری کدامند؟روش­: این پژوهش از نوع کیفی است که با استفاده از روش تحلیل محتوای کیفی، منابع مکتوب و سخنرانی­های مقام معظم رهبری (از سال 1368 تا 1397) که در جمع مدیران و فرماندهان نیرو­های مسلح ایراد شده است، به صورت تمام شمار بررسی شد. برای بررسی اعتبار مولفه های احصاء شده توسط نگارنده، نتایج در قالب جدولی به خبرگان ارائه و پس از انجام اصلاحات در دور دوم موافقت همگان با مولفه ها بدست آمد.یافته­ها و نتایج: تحلیل کیفی داده های این پژوهش با ۲۲۴ گزاره مرتبط با اخلاق حرفه ای کارکنان پلیس آغاز شد. این گزاره ها کدگذاری شدند و ۱۸۹ کد اولیه شناسایی شدند. این کدها در قالب ۱۵ کد محوری دسته بندی و در نهایت در سه دسته انتخابی بینشی و اعتقادی، رفتاری و کرداری و گرایش‌های اخلاقی قرار داده شدند. کد انتخابی بینشی و اعتقادی در این بین، بیشترین فراوانی را به خود اختصاص وکد‌های گرایش­های اخلاقی و رفتاری در مرتبه بعدی قرار گرفتند. 

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Identifying the Professional Virtues of the Police and its Origins from the Point of View of the Supreme Leader

نویسنده [English]

  • Fariba Labbaf
چکیده [English]

Background and objectives: Promoting professional virtues in police forces with respect to critical and complex missions and activities that they have on ensuring order and security and protecting the rights of citizens can guarantee the general public's confidence in them. Although there may be various ways and means to promote professional virtues that are implemented in accordance with regulations and guidelines, this study examines the views of the Supreme Leader, as the general command of all the forces, who is cognizant of the affairs of the society, and his views can be a way forward for the officials of the country. The present research sought to answer the following question: what are the professional virtues of the police and their origins from the point of view of the Supreme Leader?Methodology: This research is of a qualitative type, which has been conducted using qualitative content analysis, written sources, and lectures summoned by the Supreme Leader (from 1368 to 1397) among the commanders and managers of the armed forces. To evaluate the validity of the factors taken into account by the author, the results were presented to the experts in a tabular format and, after making the reforms in the second round, all agreed with the components.Findings and results: The qualitative analysis of the data of this study began with 224 statements related to the professional virtues of the police staff. These statements were coded and 189 initial codes were identified. These codes were categorized into 15 code axes and finally placed in three groups of insights and beliefs, behavior and conduct, and ethical attitudes. The selected code of insight and beliefs in this regard was the most frequent subject and ethical and behavioral attitudes were in the next levels. 

کلیدواژه‌ها [English]

  • Supreme Leader
  • Professional ethic
  • Police
  • Moral virtues
  • belief
  • Ethical attitudes
  • Behavior