الگوی پیش‌بینی بحران ناشی از نقاط بحرانی در کلان‌شهرها

نوع مقاله : مقاله علمی - پژوهشی مستقل

نویسندگان

1 دانشجوی دکتری تخصصی رشته مطالعات امنیت ملی دانشگاه عالی دفاع ملی و عضو پیوسته انجمن علمی پژوهش‌های انتظامی ایران

2 دانشیار گروه امنیت ملی دانشگاه عالی دفاع ملی. (نویسنده مسئول

3 استادیار گروه امنیت ملی دانشگاه عالی دفاع ملی

4 استادیار گروه علوم دفاعی دانشگاه جامع امام حسین (ع)

چکیده

زمینه و هدف: اهمیت بحران و مباحث مرتبط با آن با وقوع جریان‌های پیش‌بینی نشدة بحران‌زا خود را نشان داده است. سازمان‌های فاقد طرح‌های مدیریت بحران در مواجهه با بحران‌ها بیش از دو و نیم برابر سازمان‌های دارای چنین طرح‌هایی زمان حیات‌بخش مقارن با وقوع بحران را صرف کرده‌اند. بنابراین پیش‌بینی بحران قبل از وقوع، از اهمیت ویژه‌ای برخوردار است، زیرا می‌تواند منجر به پیشگیری از بحران شود. این پژوهش با هدف تدوین الگوی پیش‌بینی بحران ناشی از نقاط بحرانی در کلان‌شهرها انجام شد.روش­: برای انجام پژوهش حاضر، ابعاد، مؤلفه‌ها و شاخص‌ها با بررسی نظام‌مند مبانی نظری و دریافت نظر خبرگان احصا و با استفاده از سنجه‌های روایی محتوا و شاخص تناسب، اعتبارسنجی و مدل تأیید عاملی سه‌سطحی با 4 بعد، 14 مؤلفه و 60 شاخص ترسیم شد.یافته­ها و نتایج: برای هر چهار بعد (فرهنگی، اجتماعی- کالبدی- اقتصادی- کنترل و نظارت) تمامی شاخص‌ها دارای بار عاملی بزرگتر از 5/0 و در سطح اطمینان 95 درصد معنادار (96/1t>) بوده‌اند. بارهای عاملی مرتبه دوم برای همه مولفه‌ها و شاخص‌ها در سطح اطمینان 95 درصد معنادار و تأیید شده‌اند. برای تمامی متغیرهای پژوهش، مقدار آلفای کرونباخ و پایایی ترکیبی از 7/0 بزرگتر شده‌اند که نشان از پایایی ابزار اندازه‌گیری است. با توجه به مقدار بار عاملی، بعد فرهنگی- اجتماعی بیشترین سهم را در اندازه‌گیری مدل داشته است، بعد کالبدی (فضای شهری) رده دوم، بعد اقتصادی و کنترل و نظارت به‌ترتیب رده‌های سوم و چهارم را به خود اختصاص داده‌اند.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

   A Prediction Model for the Crisis Caused by the Critical Regions in the Metropolitan Cities

نویسندگان [English]

  • ali Ehteshami 1
  • Bahram Bayat 2
  • Naser Shabani 4
چکیده [English]

Background and objectives: The importance of the crisis and its related issues has been demonstrated by the occurrence of its unpredictable crisis. Organizations that do not have crisis management plans in dealing with crises have spent more than two and a half times of their vital time than that of organizations with such plans in crises. Therefore, the prediction of a crisis before the occurrence is very important, because it can lead to crisis prevention. This research was aimed at developing a prediction model for crisis caused by critical points in metropolitan cities.Methodology: To do this research, dimensions, components and indices were assessed by systematic review of theoretical foundations and the opinion of the experts. It was validated using content validity measures and the fittest index, and factor-validation model with 4 dimensions, 14 components and 60 indicators was designed.Findings and results: For all four dimensions (cultural, socio-physical-economic-control and supervision), all indexes had a factor load greater than 0.5 and a 95% confidence level (t>1.96). The second-rank factor loadings for all components and indices at 95% confidence level are significant and confirmed. For all the research variables, the Cronbach's alpha and the combined reliability were higher than 0.7 indicating the reliability of the measuring instrument. Considering the amount of factor load, the socio-cultural dimension has the largest share in measuring the model, the second dimension is the physical dimension (urban space), the economic dimension and control and supervision, respectively, are the third and fourth ranks. 

کلیدواژه‌ها [English]

  • Crisis
  • crisis management
  • Critical points
  • Social Damages
  • Urban Management
  • Metropolitan city