بررسی نقش، اختیار و رفتار پلیس در دادرسی ویژه اطفال و نوجوانان

نوع مقاله : مقاله علمی - پژوهشی مستقل

نویسنده

استادیار گروه جرم‌شناسی دانشگاه علوم انتظامی امین. عضو پیوسته انجمن علمی پژوهش‌های انتظامی ایران

چکیده

زمینه و هدف: وضعیت کودکان و نوجوانان ایران که بیش از 8/30 درصد جمعیت کل کشور را به‌خود اختصاص داده‌اند، ازنظر تفاوت‌های اساسی آنان با بزرگسالان، وضعیت منحصربه‌‌فردی است؛ به‌همین منظور در حقوق داخلی و حقوق بین‌الملل، معیارهای علمی- کاربردی تعریف شده است تا سیاست‌مداران و مسئولان دادرسی ویژه نوجوانان و ازجمله پلیس را به فعالیت‌های مضاعفی وا‌دارد. ازطرفی بدون توسل به سیاست جنایی افتراقی و اکتفا به سازوکارهای عمومی دادرسی بزرگسالان، که بیشتر مبتنی بر سیاست کیفری محض است، قادر به کنترل کودکان و نوجوانان معارض با قانون به‌نحوی‌که منجر به ادغام مجدد آنان در جامعه باشد، نیستیم. در‌ این‌ میان، پلیس بیشترین تماس را با کودکان و نوجوانان دارد، در این پژوهش تلاش شد به‌منظور دستیابی به جایگاه، نقش، اختیارها و معیارهای رفتاری پلیس در دادرسی ویژه کودکان و نوجوانان گام برداشته شود، به‌نوعی‌که قوانین و مقررات داخلی و انطباق آن با قوانین بین‌المللی، براساس هم‌فکری و تبادل نظر با نخبگان و کارشناسان و متخصصان پلیس در حوزه اطفال بررسی شد. روش: پژوهش حاضر به‌روش توصیفی پیمایشی انجام شد؛ جامعه آماری پژوهش گزیده‌ای برتر از جمعیت پلیس متخصص اطفال و کودکان به تعداد 150 نفر بود که با 28 پرسش محوری و با ارزیابی وضع موجود اجرای این قوانین و مقررات توسط پلیس و تحلیل نقاط قوت و ضعف آن‌ها با استفاده از آزمون تی استیودنت برای اجرایی‌کردن هرچه بهتر و دقیق‌تر ماده 53 لایحه رسیدگی به جرایم اطفال یعنی تشکیل پلیس اطفال انجام شد.یافته‌ها و نتایج: نتایج تجزیه و تحلیل داده‌ها و هریک از محورهای فرعی پژوهش یعنی اجرای قوانین و مقررات داخلی، معیارهای رفتاری، فرایندها و سازو کارهای رسیدگی و تدابیر، راهبردها و سیاست‌های علمی و عملی، از ضعف و رضایت ناکافی برخوردار بودند و تنها محور آموزش-ها و مهارت‌های پلیس دارای سطح معنادار و کفایت لازم بود. درنهایت نتایج حاکی از پاسخ منفی به پرسش اصلی پژوهش یعنی نقش، اختیار و رفتار پلیس در زمینه دادرسی ویژه اطفال و نوجوانان در چارچوب قوانین و مقررات داخلی، در حد کفایت بود.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Investigating the Role, Authority, and Police Conduct in Special Procedures for Juvenile and Adolescents

نویسنده [English]

  • Mohammad Barani
چکیده [English]

Background and objectives: The status of children and adolescents in Iran, which accounts for more than 30.8% of the total population of the country, is a unique situation in terms of their fundamental differences with adults; for this purpose, in domestic law and international law, scientific-applied criteria are defined to allow politicians and officials in charge of juvenile justice, including the police, to undertake extra actions. Without resorting to differential criminal policy, and with the general mechanisms of adult justice, which is based more on pure criminal policy, we are not able to control children and adolescents in conflict with the law so that they reintegrate them into society. In the meantime, police have the most contact with children and adolescents. In this research, efforts have been made to achieve the status, role, authority, and standards of behavior of the police in the special case for children and adolescents, in a way that internal rules and regulations and their adjustment with international law was reviewed on the basis of mutual understanding and dialogue with elites and experts and police professionals in the field of juveniles.Methodology: The present study was conducted using a descriptive survey method. The statistical population of the study was a superior sample of 150 children and adolescents police. It was conducted with 28 pivot questions and assessing the status quo of the implementation of these rules and regulations by the police and analyzing the strengths and weaknesses using the T-Student test to better and more accurately enforce Article 53 of the Children's Crimes Enforcement Act, namely the creation of juvenile police.Findings and results: The results of data analysis and each of the sub-questions of the research, namely, the implementation of internal rules and regulations, behavioral criteria, processes and mechanisms of investigation and measures, strategies, and scientific and practical policies had some weaknesses and insufficient satisfaction, and the only the components of police training and skills were significant and adequate. Finally, the results indicate that the answer to the main question of the research, namely, the role, authority and conduct of the police in the context of the special juvenile justice system within the framework of domestic laws and regulations was sufficient

کلیدواژه‌ها [English]

  • Rules and regulations of procedures
  • Special procedures for juvenile and adolescents
  • Behavioral criteria
  • Training and skills
  • Process and mechanisms
  • Strategies and measures