ارزیابی وضعیت گفتمان‌سازی امنیت اجتماعی از دیدگاه شهروندان تهران

نویسندگان

چکیده

زمینه و هدف: گفتمان به یک مفهوم و یک معرفت همه‌گیر در برهه‌ای از زمان در یک جامعه اطلاق می‌شود و گفتمان‌سازی براساس تعریف گفتمان به فرایند همه‌گیرسازی این معرفت اشاره دارد. پژوهش حاضر با هدف کلی بررسی وضعیت گفتمان‌سازی امنیت اجتماعی از دیدگاه شهروندان تهرانی انجام شد.
روش: چارچوب نظری این پژوهش بر مبنای نظریه «لاکلا» و «موفه» است. روش انجام این پژوهش از نوع ترکیبی شامل مطالعه مبتنی بر شواهد و مطالعه کمی مبتنی بر پیمایش و ابزار مورد استفاده آن، پرسشنامه است. جامعه آماری این پژوهش کلیه شهروندان ساکن در مناطق 22 گانه تهران هستند. حجم نمونه با استفاده از فرمول نمونه‌گیری کوکران، 1200 نفر در نظر گرفته شد و روش نمونه‌گیری از نوع نمونه‌گیری متناسب با حجم است.
یافته‌ها و نتایج: نتایج این پژوهش نشان داد که مهمترین گام‌های گفتمان‌سازی امنیت اجتماعی از نظر شهروندان به‌ترتیب اولویت عبارت‌اند از: تبیین مفاهیم و مبانی پایه؛ بازتولید امنیت؛ بازتولید مفاهیم متناسب با نیازهای روز؛ عمومی و فراگیرکردن گفتمان؛ بهره‌برداری از توان نخبگان نظامی و دانشگاهی در حوزه فعالیت‌های نیروی انتظامی و نهادسازی و ساختارسازی. همچنین نتایج نشان داد که میزان آشنایی شهروندان با ساختارهای نیروی انتظامی در مواردی، کمتر از متوسط است و لازم است از طریق اطلاع‌رسانی و آگاهی‌بخشی، زمینه افزایش دانش مردمی از این ساختارها فراهم شود تا مشارکت مردم به‌واسطه آشنایی بیشتر با این ساختارها افزایش یابد.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

evaluation

نویسندگان [English]

  • mohammadreza naderpour
  • mahmoud mahmoudi
  • yadollah alizade
  • seyyed jafar mousavi
چکیده [English]

evaluation

کلیدواژه‌ها [English]

  • evaluation