تاثیر عدالت سازمانی بر سلامت نظام اداری کارکنان (مورد مطالعه: کلانتری و پاسگاه‌های فرماندهی انتظامی ویژه غرب استان تهران)

نویسندگان

چکیده

زمینه و هدف: عدالت و اجرای آن یکی از نیازهای اساسی و فطری انسان است و فرد تا زمانی در سازمان به عملکرد مطلوب خود ادامه می دهد که بین ورودی‎های سازمانی و نتایج آن در مقایسه با دیگران، احساس تعادل و برابری کند. هدف این پژوهش، بررسی تأثیر عدالت سازمانی بر سلامت نظام اداری کارکنان کلانتری و پاسگاه‌های فرماندهی انتظامی ویژه غرب استان تهران است.
روش: این پژوهش از نظر هدف کاربردی و از نظر شیوه اجرا توصیفی- پیمایشی است. جامعه آماری پژوهش، کارکنان کوپ فرماندهی انتظامی ویژه غرب استان تهران به استعداد 1200 نفر بوده و حجم نمونه بر اساس فرمول کوکران، 372 نفر تعیین شده است. ابزار جمع‌آوری داده‎ها، پرسشنامه استاندارد عدالت سازمانی گرینبرگ (آلفای کرونباخ 91/0) و سلامت اداری هوی(آلفای کرونباخ 96/0) بوده و داده‎ها با کمک مدل معادلات ساختاری تجزیه و تحلیل شده است.
یافته‌ها و نتایج: پژوهش نشان داد که عدالت سازمانی با ضریب 71%، تأثیر مستقیم بر سلامت اداری دارد و ابعاد آن به این ترتیب بر سلامت ادارای اثرگذارند: عدالت مراوده‎ای با ضریب 50%، عدالت توزیعی با ضریب46% و عدالت رویه‎ای با ضریب 42%. قابل قبول بودن توضیحات مدیر در کار، در حوزه عدالت مراوده‏ای، منصفانه بودن میزان کار در حوزه عدالت توزیعی و مشارکتی بودن تصمیم‌گیری در حوزه عدالت رویه‏ای، می‌تواند ادراک از عدالت را متاثر سازد.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

effect

نویسندگان [English]

  • علی نوری
  • روح الله سالار
  • الله قلی اسماعیل پور
چکیده [English]

effect

کلیدواژه‌ها [English]

  • Effect