فراتحلیل پژوهش‌های داخلی معطوف به پیشگیری از سوء‏مصرف موادمخدر با رویکرد انتظامی

نویسندگان

درون سازمانی

چکیده

زمینه و هدف: مسئله سوءمصرف موادمخدر ‏اکنون در دنیا به معضلی بزرگ تبدیل شده و برای ایران، چالشی جدی محسوب می‌شود. هدف پژوهش حاضر شناسایی متغیرهای مؤثر بر اعتیاد در پژوهش‌های یک دوره 5 ساله و اندازه‌گیری اثر آن‌ها است.
روش‌شناسی: روش اجرای این پژوهش، فراتحلیل است. جامعه آماری شامل پژوهش‌های انجام شده داخلی طی سال‏های 1385 تا 1389 در حوزه پیشگیری از سوء‏مصرف مواد است که از بین آن‌ها 19 کار پژوهشی بررسی شدند. داده‌های تدوین شده توسط محقق با استفاده از نرم‏افزار CMA تحلیل و اندازه اثر متغیرهای شناسایی شده در پژوهش‌ها محاسبه شد.
نتایج و یافته‌ها: نتایج نشان داد که در میان متغیرهای انتظامی، مؤثرترین متغیر بر اعتیاد، «در دسترس بودن مواد» با اندازه اثر معناداری به بزرگی 81/0 و کم‌اثر‏ترین متغیر «نگرش به موادمخدر» با اندازه اثری غیرمعنادار به بزرگی 004/0 است. متغیرهای «محل سکونت» و «دوستان معتاد» نیز در مرتبه بعد قرار دارند.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

A Meta-Analysis of Domestic Researches Aimed at Preventing Drug Abuse by a Law Enforcement Approach

نویسندگان [English]

  • فاطمه مصطفائی
  • حسین رستمی
چکیده [English]

A Meta-Analysis of Domestic Researches Aimed at Preventing Drug Abuse by a Law Enforcement Approach

کلیدواژه‌ها [English]

  • A Meta-Analysis of Domestic Researches Aimed at Preventing Drug Abuse by a Law Enforcement Approach