تدوین الگوی پیشایندهای انضباط سازمانی در دانشگاه علوم انتظامی امین

نویسندگان

چکیده

زمینه و هدف: انضباط شالوده و اساس کار نیروهای مسلح است و همواره در اذهان عمومی، دو مقوله انضباط و نیروهای مسلح با همدیگر تداعی معنی پیدا می‌کنند. از سوی دیگر سازمانی که متولی برقراری نظم در جامعه است، خود باید تجلی واقعی آن باشد. این پژوهش قصد دارد الگوی پیشایندهای انضباط سازمانی در دانشگاه علوم انتظامی امین را ارائه نماید.
روش: این پژوهش از نظر هدف، کاربردی و از نظر شیوه اجرا، پژوهشی کیفی است که با استفاده از نظریه داده بنیاد انجام شده است. جامعه آماری پژوهش خبرگان نظامی و علمی دانشگاه امین بوده و حجم نمونه به شیوه گلوله برفی33 نفر بود. داده‎ها با استفاده از نرم‌افزار MAXQDA 10 تحلیل و 790 کد استخراج شده از مصاحبه‎ها در نهایت در قالب سه محور اصلی ساماندهی شدند.
یافته‌ها و نتایج: پژوهش نشان داد که «توجیه و آموزش»، «تشویقات و تنبیهات» و «ویژگی‌ها و اقدامات فرمانده» در سطح اول، «بازدید و نظارت»، «عدالت سازمانی»، «فرهنگ انضباط‌خواهی و انضباط‌پذیری» و «حفظ منزلت» در سطح دوم و «نشاط سازمانی» و «وضعیت محیط کار» در سطح سوم، پیشایندهای انضباط سازمانی دانشگاه علوم انتظامی امین را تشکیل داده اند.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Developing a Model for Organizational Discipline in Amin Police University

چکیده [English]

Developing a Model for Organizational Discipline in Amin Police University

کلیدواژه‌ها [English]

  • Developing a Model for Organizational Discipline in Amin Police University