مطالعه تطبیقی کنترلِ تحت ‌‌نظرگاه پلیسی در حقوق ایران و فرانسه

نویسندگان

چکیده

زمینه و هدف: تحت‌‌ نظر، همانند حبس، چه در حقوق ایران و چه در حقوق فرانسه، گاهی به‌عنوان یک اقدام سالب آزادی در مدت زمان مشخص در فرایند کیفری، و گاهی به‌عنوان یک محل و مکان برای نگهداری فرد باعنوان تحت‌‌ نظرگاه با هدف رعایت حداقل‌‌های حقوق بنیادین، قابل مطالعه است. هدف مقاله حاضر، بررسی حقوق کیفری کنترل تحت نظرگاه پلیسی در دو کشور ایران و فرانسه است.
روش: تحقیق حاضر، از نظر هدف، کاربردی و از نظر روش، توصیفی- تحلیلی است. برای گردآوری داده‌ها نیز از ابزار فیش‌برداری استفاده شده است.
یافته‌ها و نتایج: به‌موجب یافته‌های تحقیق، حقوق متهم تحت‌‌ نظر اگرچه در قانون آیین دادرسی کیفری به نسبت ارتقاء یافته و با تضمین‌هایی همراه شده است، ولی محل نگهداری متهم تحت‌‌ نظر، شرایط اساسی یک تحت‌‌ نظرگاه و کنترل آن برای پیشگیری از نقض حقوق بنیادین وی، کمتر توجه قانون‌گذار را به خود جلب کرده است. نتایج تحقیق نشان داد که برای اطمینان از نقض‌نشدن حقوق انسانی و پیشگیری از تعرض به آن، کنترل‌‌های انسانی و فنی، امری ضروری است. گونه‌شناسی کنترل، کنش‌گران کنترل، شیوه کنترل و آثار آن، ازجمله یافته‌های مقاله حاضر است

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

A Comparative Study of the Police Surveillance Control in the Laws of Iran and France

چکیده [English]

A Comparative Study of the Police Surveillance Control in the Laws of Iran and France

کلیدواژه‌ها [English]

  • A Comparative Study of the Police Surveillance Control in the Laws of Iran and France